අංගුත්තර නිකාය – AN Index

anguttara index

1. එකක නිපාත පාළි

2. දුක නිපාත පාළි

3. තික නිපාත පාළි

4. චතුක්ක නිපාත පාළි

5. පඤ්චක නිපාත පාළි

6. ඡක්ක නිපාතපාළි

7. සත්තක නිපාතපාළි

8. අට්ඨකාදිනිපාතපාළි

9. නවක නිපාත පාළි

10. දසක නිපාත පාළි

11. එකාදසකනිපාතපා

One thought on “අංගුත්තර නිකාය – AN Index

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.