අංගුත්තර නිකාය – AN

 1. එකකනිපාතපාළි

 2. දුකනිපාතපාළි

 3. තිකනිපාතපාළි

 4. චතුක්කනිපාතපාළි

 5. පඤ්චකනිපාතපාළි

 6. ඡක්කනිපාතපාළි

 7. සත්තකනිපාතපාළි

 8. අට්ඨකාදිනිපාතපාළි

 9. නවක නිපාත පාළි

 10. දසකනිපාතපාළි

 11. එකාදසකනිපාතපා

 

 1. එකක නිපාත පාළි

1.01 රූප වග්ගය  
1.02 නීවරණ පහාන වග්ගය  
1.03 අක්කමනිය  වග්ග
1.04 අදාන්ත වග්ගය
1.05 පනිහිත අවිච්ච වග්ගය
1.06 අච්ඡරාසංඝාත වර්ගය
1.07. විරීයාරම්භ වර්ගය
1.08. කල්‍යාණමිත්‍ර වර්ගය
1.09.ප්‍රමාද වර්ගය
1.10. චතුකොටික වර්ගය

 

 1. දුක නිපාතපාළි

2.01. නීවරණ  වග්ගය
2.02 අකම්මනිය වග්ගය
2.03. .

 

4. චතුක්ක නිපාතපාළි

 

5. පංචක නිපාතය ( Book of Fives)

 

 1. නවක නිපාත පාළි

6.

2. දුතිය පණ්ණාසකය

(6) 1. සචිත්ත වර්‍ගය

1. සචිත්තපරියාය සූත්‍රය

2. සාරිපුත්ත සචිත්ත පරියාය සූත්‍රය

3. ඨිතිපරිහානි සූත්‍රය

4. චෙතොසමථලාභී සූත්‍රය

5. පරිහානධම්ම සූත්‍රය

6. පඨම දසසඤ්ඤා සූත්‍රය

7. දුතිය දසසඤ්ඤා සූත්‍රය

8. සබ්බ ධම්ම කිම්මුල සූත්‍රය

9. පබ්බජ්ජාපරිචීත සූත්‍රය

10. ගිරිමානන්‍ද සූත්‍රය

 

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w