අංගුත්තර නිකාය – AN

5.1. ඒකක නිපාතය
Ekaka Nipathaya ( The Book of One’s)
1.01 රූප වග්ගය  
1.02 නීවරණ පහාන වග්ගය  
1.03 අක්කමනිය  වග්ග
1.04 අදාන්ත වග්ගය
1.05 පනිහිත අවිච්ච වග්ගය
1.06 අච්ඡරාසංඝාත වර්ගය
1.07. විරීයාරම්භ වර්ගය
1.08. කල්‍යාණමිත්‍ර වර්ගය
1.09.ප්‍රමාද වර්ගය
1.10. චතුකොටික වර්ගය

 

 

 

2.

3.

4.

5. පංචක නිපාතය ( Book of Fives)

6.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )