සංයුක්ත නිකාය SN

සත්ත සුත්ත සහස්සානි
සත්ත සුත්ත සතානිච
මාසට්ටි වෙච සුත්තන්තෝ
ඒ සෝ සංයුත්ත සංගහෝ”

මේ ගාථාවෙන් දැක්වෙන්නේ සත් දහස් සත් සිය හට දෙකක් සුත්රවයන් සහිත සුත්ර පිටකයේ ඇති ගොමුව සංයුක්ත නිකාය යි. මෙය අන්තර්ගතය අනුව වග්ග 5 කට නැවත බෙදා 
1.සගාත වග්ගය – සංයුක්ත 11 ක්
2.නිදාන වග්ගය- සංයුක්ත 10 ක්
3.බන්ධක වග්ගයය – සංයුක්ත 13 ක්
4. සලායතන වග්ගය  -සංයුක්ත 10 ක්
5. 
 මහා වග්ගය –සංයුක්ත 12 ක්
ලෙස සන්ග්‍රහ වී ඇත.
සංයුක්ත නිකාය සූත‍්‍ර සත් දහස් සත් සිය සැට දෙකකින් හා බණවර සියයකින් යුක්ත ය

Sanyuktha Nikaya

01 sagathawagga
01 දේවතා සංයුක්තය
02 දේවපුත්ත සංයුක්තය
03 කෝසල සංයුක්තය
04 මාර සංයුක්තය
05 භික්කුනි සංයුක්තය
06 බ්‍රහ්ම සංයුක්තය
07 බ්‍රාහ්මණ සංයුක්තය
08 වංගීස සංයුක්තය
09 වන  සංයුක්තය
10 යක්ක සංයුක්තය
11 සක්ක සංයුක්තය

02 nidanawagga
01 නිධාන
සංයුක්තය
02 අභිසමය සංයුක්තය
03 ධාතු සංයුක්තය
04 අනවතබ්භ සංයුක්තය
05 කස්සප සංයුක්තය
06 ලාභ සත්කාර සංයුක්තය
07 රාහුල සංයුක්තය
08 ලක්ඛණ සංයුක්තය
09 ඕපම්ම සංයුක්තය
10 භික්කු සංයුක්තය 

03 khanda

01 ඛන්ධ සංයුක්තය
02 රාධ සංයුක්තය
03 දිට්ඨි  සංයුක්තය
04 ඔක්කන්ත සංයුක්තය
05 උප්පාදාය සංයුක්තය
06 කිලේස සංයුක්තය
07 සාරිපුත්ත සංයුක්තය
08 නාග  සංයුක්තය
09 සුපන්න සංයුක්තය
10 ගන්ධබ්භ සංයුක්තය
11 කාය සංයුක්තය
12 වලාහක සංයුක්තය
13 වච්චගොත්ත සංයුක්තය
14 ක්ධාන  සංයුක්තය

04 salayatana

සළායතන සංයුක්තය.
වේදනා සංයුක්තය,
මාතුගාම සංයුක්තය,
ජම්බු ඛාධක සංයුක්තය,
සාමන්දක සංයුක්තය,
මොග්ගල්ලාන සංයුක්තය,
චිත්ත සංයුක්තය,
ගාමිණි සංයුක්තය,
අසන්කත සංයුක්තය,
අඛ්‍යාකත සංයුක්තය

05- මහා

මග්ග සංයුක්තය,
බොජ්ජංග සංයුක්තය,
සතිපට්ඨාන සංයුක්තය,
ඉන්ද්‍රිය සංයුක්තය,
සම්මප්පධාන සංයුක්තය,
බල සංයුක්තය,
ඉද්ධිපාද සංයුක්තය,
අනුරුද්ධ සංයුක්තය.
ක්ධාන සංයුක්තය,
ආනාපාන සංයුක්තය,
සොතාපත්ති සංයුක්තය.
සච්ච සංයුක්තය