සංයුක්ත නිකාය SN

SN 01 – සහතා වග්ග පාලිය
දේවතා සංයුක්තය
දේවපුත්ත සංයුක්තය
කෝසල සංයුක්තය
මාර සංයුක්තය
භික්කුනි සංයුක්තය
බ්‍රහ්ම සංයුක්තය
බ්‍රාහ්මණ සංයුක්තය
වංගීස සංයුක්තය
වන  සංයුක්තය
යක්ක සංයුක්තය
සක්ක සංයුක්තය

 SN02- නිදාන වග්ග පාලිය
නිධාන 
සංයුක්තය
අභිසමය සංයුක්තය
ධාතු සංයුක්තය
අනවතබ්භ සංයුක්තය
කස්සප සංයුක්තය
ලාභ සත්කාර සංයුක්තය
රාහුල සංයුක්තය
ලක්ඛණ සංයුක්තය
ඕපම්ම සංයුක්තය
භික්කු සංයුක්තය 

SN03- ඛන්ධ වග්ග පාලිය

ඛන්ධ සංයුක්තය
රාධ සංයුක්තය
දිට්ඨි  සංයුක්තය
ඔක්කන්ත සංයුක්තය
උප්පාදාය සංයුක්තය
කිලේස සංයුක්තය
සාරිපුත්ත සංයුක්තය
නාග  සංයුක්තය
සුපන්න සංයුක්තය
ගන්ධබ්භ සංයුක්තය
කාය සංයුක්තය
වලාහක සංයුක්තය
වච්චගොත්ත සංයුක්තය
ක්ධාන  සංයුක්තය

SN 04- සලායතන වග්ග පාලිය

සළායතන සංයුක්තය.
වේදනා සංයුක්තය,
මාතුගාම සංයුක්තය,
ජම්බු ඛාධක සංයුක්තය,
සාමන්දක සංයුක්තය,
මොග්ගල්ලාන සංයුක්තය,
චිත්ත සංයුක්තය,
ගාමිණි සංයුක්තය,
අසන්කත සංයුක්තය,
අඛ්‍යාකත සංයුක්තය

SN 05 – මහා  වග්ග පාලිය

මග්ග සංයුක්තය,
බෝජ්ජංග සංයුක්තය,
සතිපට්ඨාන සංයුක්තය,
ඉන්ද්‍රිය සංයුක්තය,
සම්මප්පධාන සංයුක්තය,
බල සංයුක්තය,
ඉද්ධිපාද සංයුක්තය,
අනුරුද්ධ සංයුක්තය.
ක්ධාන සංයුක්තය,
ආනාපාන සංයුක්තය,
සොතාපත්ති සංයුක්තය.
සච්ච සංයුක්තය

Advertisements