සිංහල ත්‍රිපිටකය

බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක පරිවර්තනය, ඒ පී ඩි සොයිසා මහත්මා ගේ පරිවර්තනය, පුජ්‍ය ඥානමොලි සහ පුජ්‍ය බෝධි හිමියන්ගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන, රිස් ඩේවිස් මතාගේ සහ  PTS පරිවර්තන උපයෝගී කරගෙන මේ වෙබ් අඩවිය සකස් කර ඇත. මෙහි ඇති සුත්‍ර පරිවර්තනවල වැරද්දක් ඇත්නම් කරුණාවෙන් ඒ නිවැරදි කර ඒ නිවැරදි පිටපතක් මා වෙත එවන මෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලමි.

අවශ්‍ය කරන සුත්‍රය අඩංගු පිටකයේ නම ක්ලික් කර ඉන් පසු යොමුවෙන් අවශ්‍ය සුත්‍රයේ නම ක්ලික්  කරන්න.

මේ වෙබ් අඩවියට දැනට ඇතුලත්කර ඇත්තේ මජ්ජිම නිකායේ මුල පන්සනාකය, හා මජ්ජිම පන්නාසකයට අඩංගු සුත්‍ර බවත් දීඝ නිකාය, කුද්ධක නිකාය සංයුක්ත නිකාය සහ අංගුත්තර නිකායේ සුත්‍ර ස්වල්පයක් බවත් සලකන්න. මජ්ජිම නිකාය මුල සිටම කියවා ඔබේ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නම් කෘතඥ වෙමි.  පාළි සුත්‍රයේ යොමු සදහන් කර ඇති නිසා පාළි දත් පැවිදි උතුමන්ගේ ප්‍රතිචාර අගයමි. නිර්මල බුද්ධ භාෂිතය කිලිටි කරන්නට උත්සාහ කරන මිනිසුන් ඉන්නා මේ යුගයේ ඉතා පරීක්ෂාවෙන් පරිවර්තන කියවන්නට අවශ්‍යබව පෙනේ. මේ පරිවර්තන වල අඩු පාඩුවක් ඇතොත් කරුණාකර COMMENTS  හි ලියන්න. 

CLICK  BELOW  TO ACCESS

දීඝ නිකාය 
මජ්ජිම නිකාය
සංයුක්ත නිකාය
අංගුත්තර නිකාය
ඛුද්දක නිකාය

Advertisements

AN-1-8-කල්‍යාණමිත්‍ර වර්ගය

§ AN-1-8-1-කල්‍යාණමිත්ත සූත්‍රය

“මහණෙනි,  කල්‍යාණ මිත්‍රතාව  (යහපත් මිතුරන් ඇතිබව) හේතුකොටගෙණ නූපන් කුශලධර්මයෝ උපදිත්, උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්, මහණෙනි නූපන්නාවූ කුශලධර්මයෝ උපදන්නට , උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝ මැඩලන්නටත් හේතුවන කල්‍යාන මිත්‍රතාව  වැනිවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොදකිමි.

මහණෙනි, කල්‍යාණමිත්‍රයන් ඇත්තාහට නූපන්නාවූ කුශලධර්මයෝත් උපදිත්, උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

§ AN-1-8-2-අකුසලානුයොග සූත්‍රය

“මහණෙනි, අකුශල ධර්මයන්හි යෙදීම හා කුශලධර්මයන්හි නොයෙදීම නිසා නූපන් අකුශල ධර්මයෝ උපදිත්. උපන්නාවූ කුශලධර්මයෝත් පිරිහෙත්, මහණෙනි, නූපන් අකුශල ධර්මයෝත් උපදින්නට  සහ  උපන්නාවූ කුශලධර්මයෝ පිරිහීමට පත්ත් කරන්නට හේතු  වෙන  අන් එක ධර්මයකුදු මම නොදකිමි.

මහණෙනි, අකුශල ධර්මයන්හි යෙදීමෙන්ද කුශල ධර්මයන්හි නොයෙදීමෙන්ද, නූපන් අකුශල ධර්මයෝත් උපදිත්, උපන්නාවූ කුශලධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

§ AN-1-8-3-කුසලානුයොග සූත්‍රය

“මහණෙනි,  කුශල ධර්මයන්හි යෙදීම හා අකුශලධර්මයන්හි නොයෙදීම නිසා නූපන් කුශල ධර්මයෝත් උපදිත් , උපන් අකුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්,  මහණෙනි, නූපන්නාවූ කුශලධර්මයෝ  උපදන්නට , උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝ මැඩලන්නටත් හේතුවන මේ වැනිවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොදකිමි.

මහණෙනි, කුශලධර්මයන්හි යෙදීමෙන් හා අකුශල ධර්මයන්හි නොයෙදීමෙන් (පෙර) නූපන් කුශල ධර්මයෝත් උපදිත්, උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්.

§ AN-1-8-4-බොජ්ඣංගඅනුප්පාද සූත්‍රය

“මහණෙනි,  නුවණින් මෙනෙහි නොකිරීම (අයෝනිසෝ මනසිකාරය)  කරණකොට ගෙණ නූපන් බොජ්ඣංග ධර්මයෝ (ඥානයට කරුණුවන ධර්මයෝත්) නූපදිත්, උපන්නාවූ බොජ්ඣංග ධර්මයෝ සම්පූර්ණ භාවයට නොයෙත්.

මහණෙනි, නුපන් බොජ්ඣංග ධර්මයෝ (ඥානයට කරුණුවන ධර්මයෝ) නූපදින්නට , උපන්නාවූ බොජ්ඣංග ධර්මයෝ දියුණු නොවීමටත් , හේතුවන  අයෝනිසෝ මනසිකාරය වැනිවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොදකිමි.

මහණෙනි, නුවණින් මෙනෙහි නොකරන්නා තුළ නූපන් බොජ්ඣංග ධර්මයෝත් නූපදිත්, උපන්නාවූ බොජ්ඣංග ධර්මයෝත් වැඩීමට සම්පූර්ණ බවට නොයෙත්.”

§ AN-1-8-5-බොජ්ඣංගුප්පාද සූත්‍රය

“මහණෙනි,  නුවණින් මෙනෙහි කිරීම (යෝනිසෝ මනසිකාරය) කරණකොට ගෙණ නූපන් බොජ්ඣංග ධර්මයෝත් උපදිත්, උපන්නාවූ බොජ්ඣංගධර්මයෝත් වැඩීමෙන් සම්පූර්ණභාවයට යෙත්,

මහණෙනි, නූපන් බොජ්ඣංග ධර්මයෝ උපදවාගන්නටත්, උපන්නාවූ බොජ්ඣංගධර්මයෝ වැඩීමෙන් සම්පූර්ණකරගන්නටත්, යොනිසෝ මනසිකාරය වැනිවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොදකිමි.

මහණෙනි, නුවණින් මෙනෙහි කරන්නාහට නූපන්නාවූ බොජ්ඣංග ධර්මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ බොජ්ඣංගධර්මයෝත් වැඩීමෙන් සම්පූර්ණවීමට යෙත්.”

§ AN-1-8-6-ඤාතිපරිහානි සූත්‍රය

“මහණෙනි, නෑයන්ගේ යම් පිරිහීමක් වේද, මේ පිරිහීම සුලුවේ. මහණෙනි, ප්‍රඥාවේ යම් පිරිහීමක් වේද, පිරිහීම් අතුරින් මේ ප්‍රඥාවගේ පිරිහීම  විශාලය.

§ AN-1-8-7-ඤාතිවුද්ධි සූත්‍රය

“මහණෙනි, නෑයන්ගේ යම් වැඩීමක් දියුණුවක් වේද, ඒ මේ වැඩීම සුලුවේ. මහණෙනි, ප්‍රඥාවේ යම් වැඩීමක් වේද, වැඩීම් අතුරෙන් මේ ප්‍රඥා වැඩීම ශ්‍රෙෂ්ඨවේ
“මහණෙනි, එහෙයින් මේ කාරණයෙහි මෙසේ හික්මිය යුතුයි. (කෙසේදයත්) ‘අපි ප්‍රඥාව වැඩීමෙන් වැඩෙන්නෙමුයි’ කියායි. මහණෙනි, තොප විසින්  මෙසේ හික්මිය යුතුයි”

§ AN-1-8-8-භොගපරිහානි සූත්‍රය

“මහණෙනි, යම් සම්පත් පිරිහීමක් වේද, ඒ මේ පිරිහීම සුලුවේ. මහණෙනි, පිරිහීම් අතුරෙන් ප්‍රඥාව යම් පිරිහීමක් වේද මෙය පිරිහීම් අතුරෙන් ඉතා විශාල පිරිහීමම  වන්නේය.”

§ AN-1-8-9-භෝගවුද්ධි සූත්‍රය

“මහණෙනි, සම්පත්තියෙන් යම් වැඩීමක් වේද, ඒ මේ වැඩීම සුලුවේ. මහණෙනි, වැඩීම් අතුරෙන් යම් ප්‍රඥා වැඩීමක්වේද, ඒ මේ වැඩීම අග්‍රය.

මහණෙනි එහෙයින් මෙහිලා තොප විසින් මෙසේ හික්මිය යුතුයි. ‘ප්‍රඥාව වැඩීමෙන් වැඩෙන්නෙමුයි’ කියායි මහණෙනි, තොප විසින් මෙසේම හික්මිය යුතුයි.”

§ AN-1-8-10-යසොපරිහානි සූත්‍රය

“මහණෙනි, යසසෙහි (කීර්තියෙහි හා පිරිවරෙහි) යම් පිරිහීමක්වේද, ඒ පිරිහීම සුලුවේ. මහණෙනි, ප්‍රඥාවෙහි යම් පිරිහීමක් වේද, පිරිහීම් අතුරෙන් ඒ විශාලය..

2011-Brahm Retreat

AN 1-7- විරීයාරම්භ වර්ගය

§ KN 1-7- 1-විරියාරම්භ සූත්‍රය

“මහණෙනි,  සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍ය්‍යය හේතුකොටගෙණ නූපන් කුශල ධර්මයෝත් උපදිත්, උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්, මහණෙනි, නූපන් කුශල ධර්මයෝත් උපදවන්නටත් උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝ අඩු කරලන්නටත් සමත් මේ වැනිවූ අනෙක් එකදු  ධර්මයක්  මම නොදකිමි.

මහණෙනි, පටන්ගන්නාලද වීර්‍ය්‍යය ඇත්තා තුළ නූපන් කුශලධර්මයෝ උපදිත් උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

§ KN 1-7- 2-මහිච්ඡ සූත්‍රය

“මහණෙනි, පමණ ඉක්මවාගිය ආසාව හේතුකොටගෙණ නූපන් අකුශල ධර්මයෝත් උපදිත්, උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්, මහණෙනි, නූපන් අකුශල ධර්මයෝත් උපදවන්නටත්, උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝ මැඩලන්නටත් හේතුවන මේ අසන්තෘප්තිකම  වැනිවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොදකිමි.

මහණෙනි, අසන්ත්රුප්තිකර ආසාව  පුද්ගලයා තුළ පෙර නූපන් අකුශලධර්මයෝත් උපදවත්. උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝත් පිරිහීමට පත්කරත්.”

§ KN 1-7- 3-අප්පිච්ඡ සූත්‍රය

“මහණෙනි,  අල්පෙච්චතාව (අලෝභිබව)  හේතුකොටගෙණ නූපන් කුශලධර්මයෝත් උපදිත්, උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්, මහණෙනි, නූපන් කුශලධර්මයෝ උපදවන්නටත්, උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝ දුරුකරන්නටත් සමත් මේ අල්පෙච්චතාව වැනිවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොදකිමි.

මහණෙනි, අල්පේච්ච තැනැත්තා තුළ නූපන් කුශල ධර්මයෝත් උපදිත්, උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

§ KN 1-7- 4- අසන්තුට්ඨ සූත්‍රය

“මහණෙනි,  ලද දෙයින් සතුටු නොවන බව  හේතුකොටගෙණ නූපන් අකුශල ධර්මයෝත් උපදිත්, උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්, මහණෙනි, ලද දෙයින් සතුටු නොවන බව වැනිවූ නුපන් අකුසල උපදවන්නටත්, උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝ මැඩලන්නටත් හේතුවන  අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නො දකිමි.

මහණෙනි, ලද දෙයින් සතුටු නොවන්නාවූ පුද්ගලයා තුළ නූපන් අකුශල ධර්මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

§ KN 1-7- 5-සන්තුට්ඨ සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම් ලද දෙයින් සතුටුවීම  හේතුකොටගෙණ නූපන් කුශලධර්මයෝ උපදිත්, උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්, මහණෙනි, නූපන් කුශලධර්මයෝ උපදවන්නටත්, උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝ දුරුකරන්නටත්  ලද දෙයින් සතුටුවීම වැනිවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොදකිමි.

මහණෙනි, ලදදෙයින් සතුටු වන්නා තුළ නූපන් කුශල ධර්මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

§ KN 1-7- 6- අයොනිසො මනසිකාර සූත්‍රය

“මහණෙනි,  අනුවණින් වරදවා මෙනෙහි කිරීමක් හේතුකොටගෙණ නූපන් අකුශලධර්මයෝත් උපදිත්, උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්, මහණෙනි, නූපන් අකුශල ධර්මයෝත් උපදවන්නටත්, උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝ මැඩලන්නටත් හේතුවන මේ වැනිවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොදකිමි.

මහණෙනි, අනුවණින් මෙනෙහි කරන්නා තුළ නූපන් අකුශල ධර්මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්.

§ KN 1-7- 7- යොනිසොමනසිකාර සූත්‍රය

“මහණෙනි, යම් නුවණින් මෙනෙහි කිරීමක් හේතුකොටගෙණ නූපන් කුශල ධර්මයෝත් උපදිත්, උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්. මහණෙනි,  නූපන් කුශල ධර්මයෝ උපදවන්නටත්, උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝ දුරුකරන්නටත්  සමත් යෝනිසෝමනසිකාරය  වැනිවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොදකිමි.

මහණෙනි, නුවණින් මෙනෙහි කරන්නා තුළ නූපන් කුශල ධර්මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

§ KN 1-7- 8- අසම්පජඤ්ඤ සූත්‍රය

“මහණෙනි, යම් සම්‍යක්ප්‍රඥා රහිත භාවයක් මෝහයක් හේතුකොටගෙණ නූපන් අකුශල ධර්මයෝත් උපදිත්, උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්, මහණෙනි, නූපන් අකුශල ධර්මයෝ උපදවන්නටත්, උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝ මැඩලන්නටත් හේතුවන මේ වැනිවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොදකිමි.

මහණෙනි, මනා නුවණ නැත්තා තුළ නූපන් අකුශල ධර්මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

§ KN 1-7- 9-සම්පජඤ්ඤ සූත්‍රය

“මහණෙනි, යම් ප්‍රඥා ඇතිබවක් හේතු කොටගෙණ නූපන් කුශලධර්මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ අකුශලධර්මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි,  නූපන් කුශලධර්මයෝ උපදවන්නටත්, උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝ දුරුකරන්නටත්  සමත්මේ  වැනිවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොදකිමි. මහණෙනි, මනා ප්‍රඥා ඇත්තා තුළ නූපන් කුශලධර්මයෝ උපදිත්. උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

§ KN 1-7- 10- පාපමිත්ත සූත්‍රය

“මහණෙනි, යම් පාපමිත්‍රයන් ආශ්‍රය කිරීම හේතුකොටගෙණ නූපන් අකුශල ධර්මයෝ උපදිත්, උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, නූපන් අකුශල ධර්මයෝ උපදවන්නටත්, උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝ මැඩලන්නටත් හේතුවන මේ වැනිවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොදකිමි.

මහණෙනි, පාපමිත්‍රයන් ආශ්‍රය කිරීම හේතුකොටගෙණ නුපන් අකුශල ධර්මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ කුශලධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

Noble8 path

AN-1-6-අච්ඡරාසංඝාත වර්ගය

§ AN 1-6- 1-අස්සුතවා සූත්‍රය.

“මහණෙනි, මේ සිත ඉක්මනින් ආගන්තුකවූ (පසුව උපදිනා) රාගාදි කෙලෙසුන් විසින් කිලිටි කරණ ස්වභාව ඇත්තේය. ධර්මය අසා පුරුදු නැති පෘථග්ජනයා  ඒ සිත  තත්වූ පරිද්දෙන් නොදනී. එහෙයින් ධර්මය අසා පුරුදු නැති පෘථග්ජනයාහට සිතෙහි වැඩීමක් නැතැයි කියමි

§ AN 1-6- 2-සුතවා සූත්‍රය

“මහණෙනි, මේ සිත  දිදුලන්නේය . (ප්‍රභාස්වරය)  ඉක්මනින් ආගන්තුකවූ රාගාදි කෙලෙසුන්ගෙන් මුදා  හැක්කේය. ධර්මය අසා එහි පිළිපදින්නාවූ  ශ්‍රාවකයා  තම  සිත (ඇතිසැටියෙන්) දනී. එහෙයින් ඇසූ පිරූතැන් ඇති ආර්‍ය්‍යශ්‍රාවකයාහට සිතෙහි වැඩීමක් ඇතැයි කියමි.” 

§ AN 1-6- 3-මෙත්තා සෙවන සූත්‍රය

මහණෙනි, ඉදින් යම් භික්ෂුවක්  ඇසුරු සනක් ගසන පමණ කාලයකුදු මෛත්‍රී වඩන සිත පුරුදු කෙරේද මහණෙනි, ඒ භික්ෂුව  හිස් නොවූ ධ්‍යාන ඇත්තේ ශාස්තෲන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම පිළිපදිමින් අවවාදය මනාකොට රකිමින් වාසය කෙරෙයි. දායකයන්ගෙන් ලත් පිණ්ඩපාතය විමුක්ති අර්ථය පිණිසම වලඳත්යැයි  කියනු ලැබේ. යමෙක් තම  මෙත් සිත බහුලකොට වඩාත් නම්  (එහි අනුසස්) කියනුම කවරේද? (මේ සුත්රයත් පහත ඇති මෙත්තා භාවනා සුත්රයත් එකම පරිවර්තනයක් ලෙස දැක්වෙන්නේ වැරදීමකින් බව සිතේ )

§ AN 1-6- 4-මෙත්තා භාවනා සූත්‍රය.

“මහණෙනි, ඉදින් යම් මහණෙක් ඇසුරු සනක් ගසන පමණ කාලයකුදු මෛත්‍රී වඩන සිත පුරුදු කෙරේද මහණෙනි, ඒ භික්ෂුව හිස් නොවූ ධ්‍යාන ඇත්තේ ශාස්තෲන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම පිළිපදිමින් ශාස්තෲන් වහන්සේගේ අවවාදය රකිමින් රටවැස්සන්ගේ පිණ්ඩපාතය නිරර්ථක නොවනසේ අනුභව කෙරේයයි ද කියනු ලැබේ. යම් කෙනෙක් ඒ සිත බහුල වශයෙන් වඩත්නම් (එහි අනුසස්) කියනුම කවරේද?

§ AN 1-6- 5- මෙත්තාමනසිකාර සූත්‍රය.

“මහණෙනි, ඉදින් යම් මහණෙක් තෙම අසුරක් ගසන පමණ කාලයකුදු මෛත්‍රී චිත්තය මෙනෙහි කෙරේද, ඒ මහණතෙමේ හිස් නොවූ ධ්‍යාන ඇත්තේ ශාස්තෲන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම පිළිපදිමින් ශාස්තෲන්වහන්සේගේ අවවාදය පිළිපදිමින් රටවැස්සන්ගේ පිණ්ඩපාතය නිරර්ථක නොවනසේ අනුභව කෙරේයි කියනු ලැබේ. යම් කෙනෙක් ඒ සිත බහුල කෙරෙත් නම් (එහි අනුසස් කියනු ම කවරේද?”

§ AN 1-6- 6- අකුසලභාගිය සූත්‍රය

“මහණෙනි, අකුසල් වූ, අකුසල් භජනය කරන්නාවූ අකුශලපක්ෂයෙහිවූ, යම්කිසි ධර්ම කෙනෙක් වෙත් ද ඒ සියලු ධර්මයෝ සිත පෙරටු කොට ඇත්තාහ. සිත ඒ ධර්මයන්ට පළමුකොට උපදී. අකුශල ධර්මයෝ සිත අනුව ම උපදිත්

§ AN 1-6- 7- කුසලභාගිය සූත්‍රය.

“මහණෙනි, කුසල්වූ, කුසල් භජනය කරන්නාවූ කුශලපක්ෂයෙහිවූ, යම්කිසි ධර්මයක්  වෙත්ද, ඒ සියලු ධර්මයෝ සිත පෙරටුකොට ඇත්තාහ. සිත ඒ ධර්මයන්ට පළමු කොට උපදී කුශලධර්මයෝ ඒ අනුව ම උපදිත්.”

§ AN 1-6- 8- පමාද සූත්‍රය.

“මහණෙනි,  ප්‍රමාදය කරණ කොටගෙණ නූපන්නාවූ අකුශලධර්මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ කුශලධර්මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, ප්‍රමාදය බඳුවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, ප්‍රමාදීවූ පුද්ගලයා තුළ (පෙර) නූපන් අකුශලධර්මයෝ උපදිත්. උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්.”

§ AN 1-6- 9- අප්පමාද සූත්‍රය.

“මහණෙනි,  අප්‍රමාදය  කරණකොටගෙණ නූපන්නාවූ කුශලධර්මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ කුශලධර්මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ බඳුවූ අනෙක් එකදු  ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අප්‍රමාදිවූ තැනැත්තා තුළ නූපන් කුශල ධර්මයෝ උපදිත්. උපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්.”

§ AN 1-6- 10- කොසජ්ජ සූත්‍රය.

“මහණෙනි,  අලසබව  කරණ කොටගෙණ නූපන්නාවූ අකුශල ධර්මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ බඳුවූ අනෙක් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි මහණෙනි, අලසයා තුළ නූපන් අකුශල ධර්මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ කුශල ධර්මයෝත් පිරිහෙත්.”

SansaraVimukthiya

AN-1-5-පණිහිත (නොහොත් අච්ඡන්න) වර්ගය

§ AN1-1-5-1-මිච්ඡා පණිහිතචිත්ත සූත්‍රය


“මහණෙනි, ඇල්වී නණ්ඩුවක් හෝ යවවී නණ්ඩුවක් හෝ වරදවා (තුඩ යටිකුරුකොට, නො ඇණෙනසේ) තබන ලදුව අතින් හෝ පයින් හෝ මඩනා ලද්දේ අත හෝ පය හෝ බිඳෙන්නේය. ලේ හෝ උපදවන්නේයයි ඒ කාරණය විද්‍යාමාන නොවේ. මක්නිසාදයත්, මහණෙනි, නණ්ඩුව (නො ඇණෙන ලෙස) වරදවා තබන ලද හෙයිනි.
“මහණෙනි, ඒ පරිද්දෙන් ම ඒකාන්තයෙන් යම් භික්ෂුවක් වරදවා තබන ලද සිතින් අවිද්‍යාව බිඳින්නේය. විද්‍යාව උපදවන්නේය. නිර්වාණය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නේයයි’ (කියතොත්) ඒ කාරණය ඇත්තක් නොවේ. මක්නිසාදයත්, මහණෙනි, සිත වරදවා යොදනලද හෙයිනි.

§ AN1-1-5-2- සම්මාපණිහිත සූත්‍රය.

Rice seed
“මහණෙනි, ඇල්වී නණ්ඩුවක් හෝ යව වී නණ්ඩුවක්
[නන්ඩුව  යනු වී පොත්තේ ඉහල තියුණු කෙළවරයි. කටුවක් වැනිය] අතෙහි ඇනුනොත්  හෝ පයෙහි ඇනුනොත්  අත හෝ පය හෝ තුවාලවන්නේය. ලේ මතුවන්නේය. යන  කාරණය සත්‍යයක් වන්නේය. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, නණ්ඩුව මනාව හුල් ව  ඇති  හෙයිනි.
“මහණෙනි, ඒ පරිද්දෙන් ම ඒකාන්තයෙන් යම් මහණෙක් තෙම මනා කොට එකඟ කරනලද  සිතින් ‘මහා අවිද්‍යාව බිඳින්නේය, විද්‍යාව උපදවන්නේය, නිර්වාණය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නේයයි’ සිත වඩන්නේ නම් ඒ කාරණය ඇත්තක් වන්නේය. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, ඔහුගේ සිත මනා කොට පිහිටුවන ලද හෙයිනි.”

§ AN1-1-5-3- පදුට්ඨචිත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඉතා දූෂිතවූ ඇතැම් පුද්ගලයෙකුගේ සිත මම මාගේ සිතින් මෙසේ පිරිසිඳ දනිමි.  මේ පුද්ගලයා ඉදින් කලුරිය කෙළේ නම්, (අතින්) ගෙණ එන ලද්දක් බිම තබන්නා සේ අනායාසයෙන් ඔහු  නරකයෙහි උපදනේය. මක්නිසාද යත්, ඔහුගේ සිත ඉතා දූෂිතවූ හෙයිනි.

“මහණෙනි, සිත බොහෝසේ කෙලසීම හේතු කොට ගෙණ  මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් සත්වයෝ ශරීරයාගේ භෙදයෙන්, මරණින් මතු අපාය නම්වූ, දුගති නම්වූ, විනිපාත නම්වූ නරකයෙහි උපදිත්.”

§ AN1-1-5-4- පසන්තචිත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ප්‍රසන්න වූ සිත් ඇති ඇතැම් පුද්ගලයෙකුගේ සිත මම මාගේ සිතින් මෙසේ පිරිසිඳ දනිමි. ඉදින්  මේ පුද්ගලයා  කාලක්‍රියා කෙළේ නම්, ගෙණ එන ලද්දක් බිම තබන්නා සේ අනායාසයෙන්ද  මොහු  ස්වර්ගයෙහි උපත ලබන්නේය.  කියායි. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, ඔහුගේ සිත ප්‍රසන්නවූ  හෙයිනි.

මහණෙනි, සිතෙහි පැහැදීම හේතුකොටගෙණ , මේ ලෝකයෙහි සමහර සත්ත්වයෝ මෙසේ ශරීරයාගේ භෙදයෙන් මරණින් මතු සුගතිගාමි , ලෝකයෙහි උපදිත්.”

§ AN1-1-5-5- ආවිලචිත්ත සූත්‍රය

“මහණෙනි, නොපැහැදුනාවූ, කැළඹුණු, කලල්වූ, මඩවූ, යම් දියවිලක් වේද, ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් ඉවුරෙහි සිටියේවුවත්  විල්  දියෙහි  ඔබමොබ හැසිරෙන්නාවූද, නැවතී සිටින්නාවූද, සිප්පිබෙල්ලන්ද, හා සක්බෙල්ලන්ද, කැට හා කැබිලිතිද මත්ස්‍ය සමූහයාද නොදක්නේය. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, ජලය නොපැහැදුනු බවයි.

Image result for crystal clear pond water
“මහණෙනි, එපරිද්දෙන් ම ඒකාන්තයෙන් යම් භික්ෂුවක් අපිරිසිදු  සිතින් යුක්තව ආත්මාර්ථය හෝ දැන ගන්නේය, පරාර්ථය හෝ දැනගන්නේය. උභයාර්ථය හෝ දැනගන්නේය. මනුෂ්‍යධර්මයෙන් මත්තෙහි වූ ආර්‍ය්‍යභාව කරණයට (අර්හත් බවසැලසීමට) සමර්ථවූ ඥානදර්ශනවිෂයෙක් හෝ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නේයයි (කියතොත්) ඒ කාරණය සිද්ධ නොවේ. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, (ඔහුගේ) සිත අපිරිසිදු  බවයි.”

§ AN1-1-5-6- අනාවිලචිත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, පිරිසිදුවූ, අතිශයින් ප්‍රසන්නවූ, නො කැළඹුනාවූ යම් දිය පොකුණක් වේද, ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් තෙම ඒ පොකුණ ඉවුරෙහි සිටින්නේ නම් විලෙහි ඔබමොබ හැසිරෙන්නාවූද, නැවතී සිටින්නාවූද, සිප්පිබෙල්ලන් හා සක්බෙල්ලන්ද කැට කැබිලිතිද මත්ස්‍ය සමූහයාද දක්නේය. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, ජලය පැහැදුනු බවයි.

“මහණෙනි, එපරිද්දෙන්ම ඒකාන්තයෙන් යම් මහණෙක්  පැහැදුනාවූ සිතින් යුක්තව ආත්මාර්ථය හෝ දැනගන්නේය, පරාර්ථය හෝ දැනගන්නේය, උභයාර්ථය හෝ දැන ගන්නේය, මනුෂ්‍යධර්මයෙන් මත්තෙහි වූ ආර්‍ය්‍යභාවය කරණයට (අර්හත්බව සැලසීමට) සමර්ථවූ ඥානදර්ශන විශෙෂයක් හෝ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නේයයි (කියතොත්) ඒ කාරණය විද්‍යමාන වේ. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, (ඔහුගේ) චිත්තය පැහැදුනු බවයි.”

§ AN1-1-5-7-මුදුචිත්ත (අථවා පන්දන) සූත්‍රය

“මහණෙනි, යම් කිසි වෘක්ෂ වර්ගයෝ වෙත්ද, ඔවුන් අතුරෙන් මෘදු බැවින් හා කටයුත්තකට සුදුසු බැවින් කොළොම් ගස  අග්‍රයයි කියනු ලැබේද, මහණෙනි එපරිද්දෙන්ම වඩනලද, නැවත නැවත පුරුදු කරණ ලද සිත හා, සමාන මෘදුබව හා කටයුත්තට සුදුසු බව ඇති අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොමදකිමි.

මහණෙනි’ වඩන ලද නැවත නැවත පුරුදුකරණලද සිත මෘදුවද වේ, කටයුත්තට සුදුසුද වේ.”

§ AN1-1-5-8-ලහුපරිවත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ සිත වහා ඉපිද වහා නැසෙන ස්වභාවද එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත කොතරම් වහා ඉපිද වහා නස්නා ස්වභාවද යත්, ඊට උපමාවකුදු පහසු නොවේ.”

§ AN1-1-5-9-උපක්කිලිට්ඨචිත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, මේ සිත පැහැ විහිදුවන්නේය. එය වනාහි ආගන්තුකවූ (රාගාදි) උපක්ලෙශයන් විසින් කිලිටි කරණ ලද්දේය.

§ AN1-1-5-10-විප්පමුත්තචිත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, මේ සිත වනාහි ආගන්තුකවූ (රාගාදි) උපක්ලෙශයන් ගෙන් හාත්පසින් මිදුනේය.

MahaRahatun wadimaga

AN -2-15-සමාපත්ති වර්‍ගය

§ 2-15-1 -සමාපත්ති සූත්‍රය

’’මහණෙනි,  ධර්‍මයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්.
කවර දෙදෙනෙක්ද යත්,

  • ’සමවතට සමවැදීමෙහි දක්‍ෂ බවද,
  • සමවතින් නැගීමෙහි දක්‍ෂ බවද (යන දෙදෙනයි.)
    ’’මහණෙනි, මේ දෙදෙන වනාහි, ධර්මයෝ වෙත්’’

§ 2-15-2-අජ්ජව සූත්‍රය.

’’මහණෙනි, මේ ධර්‍මයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්,
’ඎජු බවද, මෘදු බවද (යන දෙදෙනයි.)
’’මහණෙනි, මේ දෙදෙන වනාහි, ධර්මයෝ වෙත්’’

§ 2-15-3-ඛන්ති සූත්‍රය.

’’මහණෙනි, මේ ධර්‍මයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්,
’’ඉවසන බවද, සුසිල්වත් බවද (යන දෙදෙනයි.)
’’මහණෙනි, මේ දෙදෙන වනාහි, ධර්මයෝ වෙත්’’

§ 2-15-4-සාඛල්‍ය සූත්‍රය.

’’මහණෙනි, මේ ධර්‍මයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්,
’’ මොළොක් බස් කීම් වශයෙන් සතුටුවන බවද, පිළිසඳර කිරීමද, (යන දෙදෙනයි.)
’’මහණෙනි, මේ දෙදෙන වනාහි, ධර්මයෝ වෙත්’’

§ 2-15-5-අවිහිංසා සූත්‍රය.

’’මහණෙනි, මේ ධර්‍මයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්,
’’අවිහිංසාව (කුළුණු සිත් පෙරදැරි බව) ද, සුචිභාවය (ශීල වශයෙන් පිරිසිදු බව) ද (යන දෙදෙනයි.)
’’මහණෙනි, මේ දෙදෙන වනාහි, ධර්මයෝ වෙත්’’

§ 2-15-6-අගුත්තවාර සූත්‍රය.

’’මහණෙනි, මේ ධර්‍මයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්,
’’ඉන්‍ද්‍රියයන්හි නොවසනලද දොර ඇති බවද, භෝජනයෙහි පමණ නොදන්නා බවද (යන දෙදෙනයි.)
’’මහණෙනි, මේ දෙදෙන වනාහි, ධර්මයෝ වෙත්’’

§ 2-15-7-ගුත්තවාර සූත්‍රය.

’’මහණෙනි, මේ ධර්‍මයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්,
’’ඉන්‍ද්‍රියයන්හි වසනලද දොර ඇති බවද, භෝජනයෙහි පමණ දන්නා බවද (යන දෙදෙනයි.)
’’මහණෙනි, මේ දෙදෙන වනාහි, ධර්මයෝ වෙත්’’

§ 2-15-8-පටිසංඛාත සූත්‍රය.

’’මහණෙනි, මේ ධර්‍මයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්,
’’පරීක්‍ෂාකිරීමේ බලයද, භාවනා බලයද (යන දෙදෙනයි.)
’’මහණෙනි, මේ දෙදෙන වනාහි, ධර්මයෝ වෙත්’’

§ 2-15-9-සතිබල සූත්‍රය.

’’මහණෙනි, මේ ධර්‍මයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්,
’’ස්මෘති බලයද, සමාධි බලයද (යන දෙදෙනයි.)
’’මහණෙනි, මේ දෙදෙන වනාහි, ධර්මයෝ වෙත්’’

§ 2-15-10-සමථවිපස්සනා සූත්‍රය.

පුජ්‍ය ඉඟුරුවත්තේ පියනන්ද ස්වාමින්වහන්සේ කල සුත්‍ර විවරණය

’’මහණෙනි, මේ ධර්‍මයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්,
’’ සමථය (සිතෙහි එකඟ බව) ද, විපස්සනාවද (යන දෙදෙනයි.)
’’මහණෙනි, මේ දෙදෙන වනාහි, ධර්මයෝ වෙත්’’

§ 2-15-11-විපත්ති සූත්‍රය.

’’මහණෙනි, මේ ධර්‍මයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්,
’’සීල විපත්තිය, (දුශ්ශීල බව)ද, දිට්ඨි විපත්තිය (මිත්‍යාදෘෂ්ටිය)ද (යන දෙදෙනයි.)
’’මහණෙනි, මේ දෙදෙන වනාහි, ධර්මයෝ වෙත්’’

§ 2-15-12-සම්පදා සූත්‍රය.

’’මහණෙනි, මේ ධර්‍මයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්,
’’සීල සම්පත්තිය ද, සම්‍යක්දෘෂ්ටියද (යන දෙදෙනයි.)
’’මහණෙනි, මේ දෙදෙන වනාහි, ධර්මයෝ වෙත්’’

§ 2-15-13-ශීලවිසුද්‍ධි සූත්‍රය.

’’මහණෙනි, මේ ධර්‍මයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්,
’සීලවිසුද්ධිය (විශුද්ධියට පමුණුවන ශීලය) ද, දිට්ඨිවිසුද්ධිය (විශුද්ධියට පමුණුවන මාර්‍ග සම්‍යක් දෘෂ්ටිය) ද, (යන දෙදෙනයි.)
’’මහණෙනි, මේ දෙදෙන වනාහි, ධර්මයෝ වෙත්’’

§ 2-15-14-දිට්ඨිවිසුද්‍ධි සූත්‍රය.

’’මහණෙනි, මේ ධර්‍මයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්,
’’දෘෂ්ටිවිසුද්ධිය (විශුද්ධියට පමුණුවන මාර්‍ග සම්‍යක් දෘෂ්ටිය)ද, දෘෂ්ටියට අනුරූප වූවහුගේ ප්‍රධාන වීර්‍ය්‍යයද (යන දෙදෙනයි.)
’’මහණෙනි, මේ දෙදෙන වනාහි, ධර්මයෝ වෙත්’’

§ 2-15-15-අසන්තුට්ඨිතා සූත්‍රය.

’’මහණෙනි, මේ ධර්‍මයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්,
’’අර්හත් මාර්‍ගය හැර සෙසු කුසල ධර්‍මයන්හි නොසතුටු බවද, ප්‍රධාන වීර්‍ය්‍යයෙහි නොපසුබස්නා බවද (යන දෙදෙනයි.)
’’මහණෙනි, මේ දෙදෙන වනාහි, ධර්මයෝ වෙත්’’

§ 2-15-16-මුට්ඨසච්ච සූත්‍රය.

’’මහණෙනි, මේ ධර්‍මයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්,
’’මුළාවූ සිහි ඇති බවද, සම්‍යක් ප්‍රඥාව නැති බවද (යන දෙදෙනයි.)
’’මහණෙනි, මේ දෙදෙන වනාහි, ධර්මයෝ වෙත්’’

§ 2-15-17- සතිසම්පජඤ්ඤ සූත්‍රය.

’’මහණෙනි, මේ ධර්‍මයෝ දෙදෙනෙක් වෙත්. කවර දෙදෙනෙක්ද යත්,
’’සිහි ඇති බවද, සම්‍යක් ප්‍රඥා ඇති බවද (යන දෙදෙනයි.)
’’මහණෙනි, මේ දෙදෙන වනාහි, ධර්මයෝ වෙත්’’

Sinhabahu

AN-4-9-5-තමොතම පරායන සූත්‍රය


පුජ්‍ය කහටපිටියේ පඥා සාර හිමි කල සුත්‍ර දේශනාව

§ 1. ’’මහණෙනි, මේ පුද්ගලයෝ සතර දෙනෙක් ලෝකයෙහි ඇත්තාහ.
විද්‍යමාන වෙත්. කවර සතර දෙනෙක්ද යත්.

  1. ’’අඳුරින් අඳුරට යන පුද්ගලයාය,
  2. අඳුරින් එලියට යන පුද්ගලයාය,
  3. එලියෙන් අඳුරට යන පුද්ගලයාය,
  4. එලියෙන් එලියට යන පුද්ගලයාය යන සතර දෙනයි.

§ 2.  .මහණෙනි, පුද්ගලයෙක්  කෙසේ අන්‍ධකාරයෙන් අන්‍ධකාරයට යන්නේ වේද?

’’මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් සැඩොල් කුලයෙහි හෝ, කුළුපොතු කුලයෙහි හෝ, වැදි කුලයෙහි හෝ, සොම්මර කුලයෙහි හෝ, පුස්සඩු කුලයෙහි හෝ උපන්නේ වේද, යම් තැනක දුකින් කෑම ඇඳීම ලැබේද, දිළිඳුවූ, අල්පවූ, ආහාර, පාන, භෝජන ඇති දුකින් ජීවිකා වෘත්තිය කරණ යථොක්ත නීච කුලයක උපන්නේ වේද, හෙතෙමේද දුර්‍වර්‍ණද, අවලක්‍ෂණද, මිටිද, රෝගීද, කණද, අත් කොරද, පා කොරද, කුදුද, ආහාර, පාන, වස්ත්‍ර, යාන, මල්, ගඳ, විලවුන්, අසුන්, වාසස්ථාන, පහන් නොලැබෙන්නේ වේද?’’

’’හෙතෙම කයින් දුශ්චරිත කරයි. වචනයෙන් දුශ්චරිතයෙහි හැසිරෙයි. සිතින් දුශ්චරිත සිතයි. කයින් දුශ්චරිතයෙහි හැසිර, වචනයෙන් දුශ්චරිතයෙහි හැසිර, සිතින් දුශ්වරිතයෙහි හැසිර, ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු අය සංඛ්‍යාත සැපයෙන් පහවූ, දුර්‍ගතිවූ, විවසව පතිතවන නරකයෙහි උපදී.
’’මහණෙනි, පුද්ගල තෙම මෙසේ වනාහි අඳුරෙහි වේ. අඳුර පිහිටකොට ඇත්තේ වේ.

§ 3.’’මහණෙනි, පුද්ගලයෙක්  කෙසේ නම් අඳුරෙහි සිට , ආලෝකයට යන්නේ වේද?
’’මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් සැඩොල් කුලයෙහි හෝ, කුළුපොතු කුලයෙහි හෝ, වැදි කුලයෙහි හෝ, සොම්මර කුලයෙහි හෝ, පුස්සඩු කුලයෙහි හෝ උපන්නේ වේද, යම් තැනක දුකින් කෑම ඇඳීම ලැබේද, දිළිඳුවූ, අල්පවූ, ආහාර, පාන, භෝජන ඇති දුකින් ජීවිකා වෘත්තිය කරණ යථොක්ත නීච කුලයක උපන්නේ වේද, හෙතෙමේද දුර්‍වර්‍ණද, අවලක්‍ෂණද, මිටිද, රෝගීද, කණද, අත් කොරද, පා කොරද, කුදුද, ආහාර, පාන, වස්ත්‍ර, යාන, මල්, ගඳ, විලවුන්, අසුන්, වාසස්ථාන, පහන් නොලැබෙන්නේ වේද?’’

’’එසේ වුවද ඔහු  කයින් සුචරිතයෙහි හැසිරේද, වචනයෙන් සුචරිතයෙහි හැසිරේද, සිතින් සුචරිතයෙහි හැසිරේද, හෙතෙම කයින් සුචරිතයෙහි හැසිර, වචනයෙන් සුචරිතයෙහි හැසිර, සිතින් සුචරිතයෙහි හැසිර, ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු සුගතිවූ ස්වර්‍ග ලෝකයෙහි උපදී.’’
’’මහණෙනි, මෙසේ වනාහි පුද්ගල තෙම අඳුරෙහි වේ. ආලෝකයට යන්නේ වේ.

§ 4. ’’මහණෙනි, කෙසේ නම් පුද්ගලයෙක්  ආලෝකයෙහි සිට  අඳුරට යන්නේ වේද?

’’මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් ආඨ්‍යවූ මහත් ධන ඇති, මහත් භෝග ඇති, බොහෝ රන් රුවන්, බොහෝ වස්තු උපකරණ, බොහෝ ධන ධාන්‍ය ඇති, ක්‍ෂත්‍රිය කුලයෙහි හෝ බ්‍රාහ්මණ කුලයෙහි හෝ ගෘහපති කුලයෙහි හෝ උසස් කුලයක උපන්නේ වේ. හෙතෙමේද ලක්‍ෂණද, දර්‍ශනීයද, ප්‍රසාද එලවන්නේද, උතුම් පැහැයෙන් යුක්තද, ආහාරපාන, වස්ත්‍ර, යාන, මල් ගඳ විලවුන්, අසුන්, ගෙවල්, පහන් ලබන්නේ වේද?’’

’’හෙතෙම කයින් දුශ්චරිත කරයි. වචනයෙන් දුශ්චරිතයෙහි හැසිරෙයි. සිතින් දුශ්චරිත සිතයි. කයින් දුශ්චරිතයෙහි හැසිර, වචනයෙන් දුශ්චරිතයෙහි හැසිර, සිතින් දුශ්වරිතයෙහි හැසිර, ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු අය සංඛ්‍යාත සැපයෙන් පහවූ, දුර්‍ගතිවූ, විවසව පතිතවන නරකයෙහි උපදී.
’’මහණෙනි, මෙසේ පුද්ගල යෙක්   එලියෙහි  සිට  අඳුරට යන්නේ වේ.

§ 5. ’’මහණෙනි, පුද්ගලයෙක්  කෙසේ එලියෙහි සිට , ආලෝකයට ම යන්නේ වේද?’’

’’මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් ආඨ්‍යවූ මහත් ධන ඇති, මහත් භෝග ඇති, බොහෝ රන් රුවන්, බොහෝ වස්තු උපකරණ, බොහෝ ධන ධාන්‍ය ඇති, ක්‍ෂත්‍රිය කුලයෙහි හෝ බ්‍රාහ්මණ කුලයෙහි හෝ ගෘහපති කුලයෙහි හෝ උසස් කුලයක උපන්නේ වේ. හෙතෙමේද ලක්‍ෂණද, දර්‍ශනීයද, ප්‍රසාද එලවන්නේද, උතුම් පැහැයෙන් යුක්තද, ආහාරපාන, වස්ත්‍ර, යාන, මල් ගඳ විලවුන්, අසුන්, ගෙවල්, පහන් ලබන්නේ වේද?’’

’’හෙතෙම කයින් සුචරිතයෙහි හැසිරෙයි. වචනයෙන් සුචරිතයෙහි හැසිරෙයි. සිතින් සුචරිතයෙහි හැසිරෙයි. කයින් සුචරිතයෙහි හැසිර. වචනයෙන් සුචරිතයෙහි හැසිර. සිතින් සුචරිතයෙහි හැසිර, කායයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු සුගතිවූ ස්වර්ග ලෝකයෙහි උපදී.’’
’’මහණෙනි, මෙසේ පුද්ගලයෙක්  ආලෝකයෙහි සිට ආලෝකයටම  යන්නේ වේ.

මහණෙනි, මේ පුද්ගලයන් සතර දෙන ලෝකයෙහි ඇත්තාහ. විද්‍යමාන වෙත්.’’

HillsideHermitage-2

KN -3-1-1 උදානපාළි- 1-බොධි වර්ගය

 


1. පඨම බොධි සූත්‍රය
2. දුතිය බොධි සූත්‍රය
3. තතිය බොධි සූත්‍රය
4. (අජපාල) නිග්‍රොධ සූත්‍රය
5. මහාථෙර සූත්‍රය
6. මහාකස්සප සූත්‍රය
7. අජපාලක (යක්ඛ) සූත්‍රය
8. සංගාමජි සූත්‍රය
9. ජටිල සූත්‍රය
10. බාහිය සූත්‍රය

KN -1-1-ඛුද්දක පාඨ පාලිය

KN -1-1-1-තුන් සරණය

බුදුන් සරණයෙමි,
දහම් සරණයෙමි,
සඟුන් සරණයෙමි.

දෙවනුවත් බුදුන් සරණයෙමි,
දෙවනුවත් දහම් සරණයෙමි,
දෙවනුවත් සඟුන් සරණයෙමි.

තුන්වෙනුවත් බුදුන් සරණයෙමි,
තුන්වෙනුවත් දහම් සරණයෙමි,
තුන්වෙනුවත් සඟුන් සරණයෙමි.

 KN -1-1-2-දශ  සිල් පද

පාණාතිපාතා වෙරමණී-සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සතුන් මැරීමෙන් වැළකෙමි යන  සිල්පදය මැනවින් ගනිමි
අදින්නාදානා වෙරමණී-සික්ඛාපදං සමාදියාමි. නුදුන් දේ ගැනීමෙන් වැළකෙමි යන  සිල්පදය මැනවින් ගනිමි
අබ්‍රහ්මචරියා වෙරමණී-සික්ඛාපදං සමාදියාමි මෙවුන්දමෙහි හැසිරීමෙන් වැළකෙමි යන  සිල්පදය මැනවින් ගනිමි
මුසාවාදා වෙරමණී-සික්ඛාපදං සමාදියාමි. බොරු කීමෙන් වැළකෙමි යන  සිල්පදය මැනවින් ගනිමි
සුරාමෙරයමජ්ජපමාදට්ඨානා වෙරමණී-සික්ඛාපදං සමාදියාමි මත්වීමට හා පමාවීමට කරුණුවූ රහමෙර පීමෙන් වැළකෙමි යන  සිල්පදය මැනවින් ගනිමි
විකාලභොජනා වෙරමණී-සික්ඛාපදං සමාදියාමි. නියම කාලයෙන් පසු  ආහාර ගැනීමෙන් වැළකෙමි යන  සිල්පදය මැනවින් ගනිමි
නච්ච-ගීත-වාදිත-විසූකදස්සනා වෙරමණී-සික්ඛාපදං සමාදියාමි. නැටුමෙන් ගැයුමෙන් වැයුමෙන් විසුළු දැක්මෙන් වැළකෙමි යන  සිල්පදය මැනවින් ගනිමි
මාලා-ගන්ධ-විලෙපන-ධාරණ-මණ්ඩන-විභූසනට්ඨානා වෙරමණී-සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මල්ගඳ විලවුන් දැරීම (ශරීරයෙහි) අඩුතැන් පිරවීම සැරසීම යන මෙයට හේතුවූ කරුණින් වැළකෙමි යන  සිල්පදය මැනවින් ගනිමි
උච්චාසයන-මහාසයනා වෙරමණී-සික්ඛාපදං සමාදියාමි. උස් ආසන මහා ආසනයන්ගෙන් වැළකෙමි යන  සිල්පදය මැනවින් ගනිමි
ජාතරූප-රජතපටිග්ගහණා වෙරමණී-සික්ඛාපදං සමාදියාමි. රන් රිදී මසුරන් කහවණු (මුදල්) පිළිගැන්මෙන්, පරිභෝජනයෙන්  වැළකෙමි යන  සිල්පදය මැනවින් ගනිමි

KN -1-1-3-දෙතිස් ආකාරය

අත්ථි ඉමස්මිං කායෙ –
කෙසා ලොමා නඛා දන්තා තචො,
මංසං, නහාරු , අට්ඨි , අට්ඨිමිඤ්ජං වක්කං,
හදයං, යකනං, කිලොමකං,  පිහකං පප්ඵාසං,
අන්තං අන්තගුණං උදරියං කරීසං මත්ථලුඞ්ගං
පිත්තං සෙම්හං පුබ්බො ලොහිතං සෙදො මෙදො,
අස්සු වසා ඛෙළො සිඞ්ඝාණිකා ලසිකා මුත්තන්ති (මුත්තං, මත්ථකෙ මත්ථලුඞ්ගන්ති (ස්‍යා.)).
මේ කයෙහි
කෙස් ඇත, ලොම් ඇත, නිය ඇත, දත් ඇත, සම ඇත,
මස් ඇත, නහර ඇත, ඇට ඇත, ඇටමිදුලු ඇත, වකුගඩු ඇත,
හදවත ඇත, අක්මාව ඇත, දළඹුව ඇත, බඩදිව ඇත, පපුමස ඇත,
අතුනු ඇත, අතුනු බහන් ඇත, නොපැසුනු අහර ඇත, පැසුණු අහර (මළ) ඇත,
පිත ඇත, සෙම ඇත, සැරව ඇත, ලේ ඇත, ඩහදිය ඇත, මේදතෙල ඇත,
කඳුළු ඇත, වුරුණුතෙල් ඇත, කෙළ ඇත, සොටු ඇත, සඳමිදුලු ඇත, මූත්‍ර ඇත, (හිස්මොළ ඇත.)

KN -1-1-4- කුමාරපඤ්හා

1

‘එකං නාම කිං’’?
‘‘සබ්බෙ සත්තා ආහාරට්ඨිතිකා’’.
එක නම් කිම?-
සියලු සත්වයෝ ආහාරය නිසා සිටින්නෝය.

2

 ‘‘ද්වෙ නාම කිං’’?
‘‘නාමඤ්ච රූපඤ්ච’’.
දෙක නම් කිම?-
නාමයද රූපයද යන දෙකය.

3

 ‘‘තීණි නාම කිං’’?
‘‘තිස්සො වෙදනා’’.
තුන නම් කිම?-
තුන් වේදනාවෝය.

4

 ‘‘චත්තාරි නාම කිං’’?
‘‘චත්තාරි අරියසච්චානි’’.
සතර නම් කිම?-
සතර ආර්ය සත්‍යයෝයි.

5

 ‘‘පඤ්ච නාම කිං’’? ‘‘පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා’’. පස නම් කිම?-
තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි දෙකින් තදින් අල්වාගත් රූප, වෙදනා, සංඥා, සංස්කාර, විඤ්ඤාණ යන පසයි.

6

‘‘ඡ නාම කිං’’?
‘‘ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි’’.
සය නම් කිම?-
තමා කෙරෙහිවූ චක්‍ෂුප්‍රසාද, ශ්‍රොත ප්‍රසාද, ඝ්‍රාණප්‍රසාද, ජිව්හාප්‍රසාද, කායප්‍රසාද, මනස යන සයයි.

7

 ‘‘සත්ත නාම කිං’’?
‘‘සත්ත බොජ්ඣඞ්ගා’’.
සත නම් කිම?-
සති, ධම්මවිචය, විරිය, පීති, පස්සධි, සමාධි, උපෙක්ඛා යන සතර මාර්ගඥානය පිණිස පවත්නා බොජඣංග සතය.
8 ‘‘අට්ඨ නාම කිං’’?
‘‘අරියො අට්ඨඞ්ගිකො මග්ගො’’.
අට නම් කිම?-
සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසංකප්ප, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්ත, සම්මාආජීව, සම්මාවායාම, සම්මාසති, සම්මාසමාධි යන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි.
9  ‘‘නව නාම කිං’’?
‘‘නව සත්තාවාසා’’.
නවය නම් කිම?-
1.      නානත්තකාය නානත්තසඤ්ඤී,
2.      නානත්තකාය එකත්තසඤ්ඤී,
3.      එකත්තකාය නානත්තසංඤී,
4.      එකත්තකාය එකත්තසඤ්ඤී. අසංඤී,
5.      ආකාසානඤ්චායතනූපග,
6.      විඤාණඤ්චායතනූපග,
7.      ආකිඤ්චඤඤායතනූපග,
8.      වසඤඤානා
9.      සඤඤායතනූපග යන නවවිධි සත්‍වයෝයි.
10 ‘‘දස නාම කිං’’? ‘‘
දසහඞ්ගෙහි සමන්නාගතො ‘අරහා’ති වුච්චතී’’ති.
දහය නම් කිම?-
රහත්හුගේ අංග දහයයි, රහත් සම්මා දිට්ඨි, රහත් සම්මාසංකප්ප, රහත් සම්මාවාචා, රහත් සම්මා කම්මන්ත, රහත් සම්මාආජීව, රහත් සම්මාවායාම, රහත් සම්මාසති, රහත් සම්මාසමාධිය යන අටත් සම්මාඤාණ, සම්මාවිමුක්ති යන දෙකත් වෙත්

KN -1-1-5- මහා මංගල  සුත්‍රය 

එවං මෙ සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජෙතවනෙ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමෙ. අථ ඛො අඤ්ඤතරා දෙවතා අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්ණා කෙවලකප්පං ජෙතවනං ඔභාසෙත්වා යෙන භගවා තෙනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨිතා ඛො සා දෙවතා භගවන්තං ගාථාය අජ්ඣභාසි – මා විසින් මෙසේ අසනලදී.
එක් කාලයෙක්හි භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවත්නුවර සමීපයෙහිවූ අනේපිඬු සිටානන් විසින් කරවනලද ජේතවනාරාමයෙහි වසනසේක. එකල වනාහි එක්තරා දෙවියෙක් මැදුම්රැයෙහි මනහර ශරීරප්‍රභා ඇත්තේ සියලු ජේතවනය බබුළුවා භාග්‍යවතුන්වහන්සේ යම්තැනෙකද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ පසෙක සිටියේය. පසෙක සිටි ඒ දෙවිතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට
2‘‘බහූ දෙවා මනුස්සා ච, මඞ්ගලානි  අචින්තයුං;ආකඞ්ඛමානා සොත්ථානං, බ්‍රූහි මඞ්ගලමුත්තමං’’. “බොහෝ දෙවියෝද මනුෂ්‍යයෝද යහපත පතන්නෝ අභිවෘද්ධිය සලසාලන උතුම් කරුණු සෙවූහ. වහන්ස, අභිවෘද්ධිය සලසාලන උතුම් කරුණු වදාරණ සේක්වායි” ගාථායෙන් කීය.
3‘‘අසෙවනා ච බාලානං, පණ්ඩිතානඤ්ච සෙවනා;
පූජා ච පූජනෙය්‍යානං (පූජනීයානං (සී. ස්‍යා. කං. පී.)), එතං මඞ්ගලමුත්තමං.
3 “එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බාලයන් ඇසුරු නොකිරීමද, පණ්ඩිතයන් ඇසුරු කිරීමද, පිදියයුත්තන් පිදීමද යන එය උතුම් මඟුල්ය.
4 ‘‘පතිරූපදෙසවාසො ච, පුබ්බෙ ච කතපුඤ්ඤතා;
අත්තසම්මාපණිධි (අත්ථසම්මාපණීධී (කත්ථචි)) ච, එතං මඞ්ගලමුත්තමං.
4 “නිසි රටෙහි විසීමද, පෙර ජාතිවල රැස්කළ පින් ඇතිබවය, තමා ගුණදහම්හි පිහිටුවීමද යන එය උතුම් මඟුල්ය.
5. ‘‘බාහුසච්චඤ්ච සිප්පඤ්ච, විනයො ච සුසික්ඛිතො;
සුභාසිතා ච යා වාචා, එතං මඞ්ගලමුත්තමං.
5. ධර්මශාස්ත්‍ර දෙක්හි බොහෝ උගත් බවද, ශිල්ප දැනීමද, කය වචන සිත මනාව හික්මවීමද, බොරු ආදියෙන් වෙන්වූ වචනයද යන එය උතුම් මඟුල්ය.
6 ‘‘මාතාපිතු උපට්ඨානං, පුත්තදාරස්ස සඞ්ගහො; අනාකුලා ච කම්මන්තා, එතං මඞ්ගලමුත්තමං. 6 “මවට උපස්ථානයද, පියාට උපස්ථානයද, අඹුදරුවනට උපකාර කිරීමද, නිරවුල් කර්මාන්තද යන එය උතුම් මඟුල්ය.
7. ‘‘දානඤ්ච ධම්මචරියා ච, ඤාතකානඤ්ච සඞ්ගහො;
අනවජ්ජානි කම්මානි, එතං මඞ්ගලමුත්තමං.
7. “දීමද, දසකුසල් කිරීමද, නෑයනට උපකාර කිරීමද, නිවැරදි කර්මද, යන එය උතුම් මඟුල්ය.
8. ‘‘ආරතී විරතී පාපා, මජ්ජපානා ච සංයමො;
අප්පමාදො ච ධම්මෙසු, එතං මඞ්ගලමුත්තමං.
8. “පව් කෙරෙන් තුන්දොර වැළැක්මද, මත්පැනින් වැළැක්මද, කුසල්දහම් වැඩීමෙහි නොපමාවද යන එය උතුම් මඟුල්ය.
9. ‘‘ගාරවො ච නිවාතො ච, සන්තුට්ඨි ච කතඤ්ඤුතා; කාලෙන ධම්මස්සවනං (ධම්මස්සාවණං (ක. සී.), ධම්මසවනං (ක. සී.)), එතං මඞ්ගලමුත්තමං. 9. “ගරුබුහුමන් කිරීමට සුදුස්සන්ට ගරුබුහුමන් කිරීමද, යටත්පහත් බවද, ලද දෙයින් සතුටුවීමද, කළගුණ දන්නා බවද, සුදුසු අවස්ථාවෙහි දහම් ඇසීමද යන එය උතුම් මඟුල්ය.
10. ‘‘ඛන්තී ච සොවචස්සතා, සමණානඤ්ච දස්සනං; කාලෙන ධම්මසාකච්ඡා, එතං මඞ්ගලමුත්තමං. 10. “ඉවසීමද, සුවච බවද, ශ්‍රමණයන් දැක්මද, නිසිකාලයෙහි ධර්ම සාකච්ඡාවද යන එය උතුම් මඟුල්ය.
11. ‘‘තපො ච බ්‍රහ්මචරියඤ්ච, අරියසච්චාන දස්සනං;
නිබ්බානසච්ඡිකිරියා ච, එතං මඞ්ගලමුත්තමං.
11. “ඉන්ද්‍රිය සංවරය හා වීර්යයද, බ්‍රහ්මචර්යාවද, ආර්ය සත්‍යයන් අවබෝධයද, නිවණ නුවණැසට හමුකිරීමද යන එය උතුම් මඟුල්ය.
12. ‘‘ඵුට්ඨස්ස ලොකධම්මෙහි, චිත්තං යස්ස න කම්පති; අසොකං විරජං ඛෙමං, එතං මඞ්ගලමුත්තමං. 12. “අෂ්ටලොක ධර්මයෙන් හැප්පුණු යමෙකුගේ සිත නොසැලේ නම් ඒ නොසැලෙන සිතද, ශොකනැති සිතද, කෙලෙස්ධූලි නැති සිතද, උපද්‍රව නැති සිතද යන එය උතුම් මඟුල්ය.
13. ‘‘එතාදිසානි කත්වාන, සබ්බත්ථමපරාජිතා;
සබ්බත්ථ සොත්ථිං ගච්ඡන්ති, තං තෙසං මඞ්ගලමුත්තම’’න්ති.
13. “මෙවැනි අභිවෘද්ධියට කරුණුවූ දේ කිරීමෙන් හැමතන්හි නොපැරදුනෝව හැමතන්හි සැපසේ යත්. ඒ දේ ඒ පුරන්නහුට උතුම් මඟුල්ය.”

KN -1-1-6- රතන සූත්‍රය

1.යානීධ භූතානි සමාගතානි,
භුම්මානි  වා යානි ව අන්තලික්ඛෙ;
සබ්බෙව භූතා සුමනා භවන්තු,
අථොපි සක්කච්ච සුණන්තු භාසිතං.
1.“පොළොව උපන් හෝ අහස උපන් හෝ යම් අමනුෂ්‍ය කෙනෙක් දැන් මෙහි රැස්වූවෝද ඒ හැම අමනුෂ්‍යයෝ සතුටු සිත් ඇත්තෝ වෙත්වා. මාගේ වචනය සකසා අසත්වා.
2 තස්මා හි භූතා නිසාමෙථ සබ්බෙ,
මෙත්තං කරොථ මානුසියා පජාය;
දිවා ච රත්තො ච හරන්ති යෙ බලිං,
තස්මා හි නෙ රක්ඛථ අප්පමත්තා.
2. “භූතයිනි, එබැවින් තෙපි හැමදෙන අසවු. මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවට මෛත්‍රී කරවු. ඒ යම් මිනිස් කෙනෙක් දහවලුත් රෑත් තොපට පුදපඬුරු ගෙනෙත්ද එබැවින් ඔවුන් නොපමාව රකිවු.
3. යං කිඤ්චි විත්තං ඉධ වා හුරං වා,
සග්ගෙසු වා යං රතනං පණීතං;
න නො සමං අත්ථි තථාගතෙන,
ඉදම්පි බුද්ධෙ රතනං පණීතං;
එතෙන සච්චෙන සුවත්ථි හොතු.
3. “මේ මිනිස්ලොව හෝ  නාග භවනාදී  අන්තැනෙක හෝ යම් වස්තුවෙක් ඇද්ද, ස්වර්ගයන්හි  යම් අගනා රත්නයක් ඇද්ද, ඔවුන් අතරෙහි තථාගතයන්ට සමාන රත්නයක් නැත්තේමය. මේ කරුණින් බුදු රජ උත්තම රත්නයයි. මේ සත්‍ය බලයෙන් සෙත් වේවා.!
4. ඛයං විරාගං අමතං පණීතං,
යදජ්ඣගා සක්‍යමුනී සමාහිතො;
න තෙන ධම්මෙන සමත්ථි කිඤ්චි,
ඉදම්පි ධම්මෙ රතනං පණීතං;
එතෙන සච්චෙන සුවත්ථි හොතු.
4. “ශාක්‍යමුනි තෙම එකඟ සිත් ඇත්තේ ක්ලෙශයන්ගේ ක්‍ෂයට නිමිතිවූ රාගයෙන් වෙන්වූ ජාති ජරා මරණ නැති උතුම්වූ යම් නුවණක් ලැබුයේද ඒ නිර්වාණ ධර්මයට සමාන කිසි දෙයක් නැත. මේ කරුණින්ද ධර්මය උතුම් රත්නයයි. මේ සත්‍ය බලයෙන් සෙත් වේවා.!
5. යං බුද්ධසෙට්ඨො පරිවණ්ණයී සුචිං, සමාධිමානන්තරිකඤ්ඤමාහු;
සමාධිනා තෙන සමො න විජ්ජති,
ඉදම්පි ධම්මෙ රතනං පණීතං;
එතෙන සච්චෙන සුවත්ථි හොතු.
5. “බුද්ධශ්‍රෙෂ්ඨතෙම අත්‍යන්ත ශුද්ධවූ යම් සමාධියක් වර්ණනා කෙළේද, අනතුරුවම ඵලදෙන සමාධියයි, යමකට බුද්ධාදීහු කියත්ද, ඒ මාර්ග සමාධිය හා සම අන් කිසිම සමාධියක් නැත. මේ කරුණින්ද ආර්ය මාර්ග ධර්මය උතුම් රත්නයකි. මේ සත්‍ය බලයෙන් සෙත් වේවා.!
6. යෙ පුග්ගලා අට්ඨ සතං පසත්ථා,
චත්තාරි එතානි යුගානි හොන්ති;
තෙ දක්ඛිණෙය්‍යා සුගතස්ස සාවකා,
එතෙසු දින්නානි මහප්ඵලානි;
ඉදම්පි සඞ්ඝෙ රතනං පණීතං,
එතෙන සච්චෙන සුවත්ථි හොතු.
6. “සත්පුරුෂයන් විසින් පසස්නාලද යම් ආර්ය පුද්ගලයෝ අටදෙනෙක් වෙත්ද, ඔව්හු යුග සතරෙකි. සුගත් බුදුන්ගේ ශ්‍රාවකවූ ඔව්හු කම්පල අදහා දෙන දේ පිළිගැනීමට සුදුස්සෝය. ඔවුනට දුන්දේ මහත්ඵලය. මේ කරුණින්ද ආර්ය සංඝයා උතුම් රත්නයයි. මේ සත්‍යයෙන් සෙත්වේවා.!
7. යෙ සුප්පයුත්තා මනසා දළ්හෙන, නික්කාමිනො ගොතමසාසනම්හි;
තෙ පත්තිපත්තා අමතං විගය්හ,
ලද්ධා මුධා නිබ්බුතිං භුඤ්ජමානා;
ඉදම්පි සඞ්ඝෙ රතනං පණීතං,
එතෙන සච්චෙන සුවත්ථි හොතු.
7. “ගෞතම බුදුන්ගේ සස්නෙහිවූ යම් ආර්ය ශ්‍රාවක කෙනෙක් ශීලයෙහි මොනොවට යෙදුනේද, ස්ථිර සිතින් යුක්තවූවෝද, සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් නික්මුණේද, ඔව්හු නිවණට බැසගෙන නිවීම ඉබේම ලබාගෙන විඳින්නෝ පැමිණියයුතු දහමට පැමිණියාහුය. මේ කාරණයෙන් ද ආර්ය සංඝ රත්නය උතුම් රත්න වේ. මේ සත්‍යබලයෙන් සෙත් වේවා.!
8 යථින්දඛීලො පථවිස්සිතො පථවිංසිතො සියා, චතුබ්භි වාතෙහි අසම්පකම්පියො;
තථූපමං සප්පුරිසං වදාමි,
යො අරියසච්චානි අවෙච්ච පස්සති;
ඉදම්පි සඞ්ඝෙ රතනං පණීතං,
එතෙන සච්චෙන සුවත්ථි හොතු.
8 “පොළොව බැස සිටි නුවර දොර සවිවන කනුව සිවුදිගින් හමන සුළඟින් යම්සේ නොසෙල්විය හැකිද ආර්ය සත්‍යයන් යමෙක් නුවණින් බැසගෙන දක්නේ නම් ඒ සත්පුරුෂයා එවැනිකොට කියමි. මේ කරුණින්ද ආර්ය සංඝයා උතුම් රත්නයි. මෙ සත්‍ය බලයෙන් සෙත් වේවා.!
9. යෙ අරියසච්චානි විභාවයන්ති, ගම්භීරපඤ්ඤෙන සුදෙසිතානි;
කිඤ්චාපි තෙ හොන්ති භුසං පමත්තා,
න තෙ භවං අට්ඨමමාදියන්ති;
ඉදම්පි සඞ්ඝෙ රතනං පණීතං,
එතෙන සච්චෙන සුවත්ථි හොතු.
9. “ගැඹුරු නුවණ ඇති බුදුරජුන් විසින් මැනවින් දක්වන ලද ආර්ය සත්‍යයන් යම්කෙනෙක් තමනට ප්‍රකට කෙරෙත්ද,
ඔව්හු කිසිසේත් පමා  නොවෙත්,
අටවන අත්බවක් නම් නොගනිත්.
මේ කරුණින්ද ආර්ය සංඝයා රත්නයකි.
මේ සත්‍ය බලයෙන් සෙත්වේවා.!
10.සහාවස්ස දස්සනසම්පදාය,
තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවන්ති;
සක්කායදිට්ඨී විචිකිච්ඡිතඤ්ච,
සීලබ්බතං වාපි යදත්ථි කිඤ්චි.
10. “ඔහුගේ පළමුවන ආර්යවූ  දැක්ම සමගම සක්කාය දෘෂ්ටියද සැකයද යම්කිසි මිථ්‍යා ශීල ව්‍රත කෙනෙක් ඇත්නම් එහැමද යන තුන් සංයෝජනයෝ ඔහු විසින් හරණ ලද්දෝ වෙත්.
11. චතූහපායෙහි ච විප්පමුත්තො, ඡච්චාභිඨානානි අභබ්බ කාතුං ;
ඉදම්පි සඞ්ඝෙ රතනං පණීතං,
එතෙන සච්චෙන සුවත්ථි හොතු.
11.හේ අපාය සතරින් මිදුනේද වේ. ආනන්තර්ය කර්ම පස හා මිසදිටු ගැන්ම යන බර පව් සය කරන්නටද නොහැක්කේය. මේ කරුණින්ද සංඝයා උතුම් රත්නයෙකි. මේ සත්‍ය බලයෙන් සෙත්වේවා.!
12. කිඤ්චාපි සො කම්මං කරොති පාපකං, කායෙන වාචා උද චෙතසා වා;
අභබ්බො  සො තස්ස පටිච්ඡාදාය, අභබ්බතා දිට්ඨපදස්ස වුත්තා;
ඉදම්පි සඞ්ඝෙ රතනං පණීතං,
එතෙන සච්චෙන සුවත්ථි හොතු.
12. “ඒ සෝවාන් පුද්ගලතෙම කිසි පමාවෙකින් කයින් හෝ වචනින් හෝ සිතින් හෝ පව්කමක් කරන්නේද, හේ සඟවා ලීමට නොහැක්කේය. නිවන් දුටුවහු වරද සඟවාලීම නොහැක්කක් බව වදාරණ ලදී. මේ කරුණින්ද ආර්ය සංඝයා උතුම් රත්නයයි. මේ සත්‍ය බලයෙන් සෙත්වේවා.
13. වනප්පගුම්බෙ යථා  ඵුස්සිතග්ගෙ, ගිම්හානමාසෙ පඨමස්මිං (පඨමස්මි (?)) ගිම්හෙ
තථූපමං ධම්මවරං අදෙසයි (අදෙසයී (සී.)), නිබ්බානගාමිං පරමං හිතාය;
ඉදම්පි බුද්ධෙ රතනං පණීතං, එතෙන සච්චෙන සුවත්ථි හොතු.
13. “වනෙහි වැඩුණු ගස් රැස ග්‍රීෂ්ම සෘතුවෙහි පළමුවන ග්‍රීෂ්ම මාසයෙහි යම්සේ පිපුණු අක් ඇතියේද එබඳුවූ නිවන් පමුණුවන උතුම් පර්යාප්ති ධර්මයක් පරමහිතය පිණිස වදාළේය. මේ කරුණින්ද බුදුරජ උතුම් රත්නයයි. මේ සත්‍යානුභාවයෙන් සෙත්වේවා.
14. වරො වරඤ්ඤූ වරදො වරාහරො, අනුත්තරො ධම්මවරං අදෙසයි;
ඉදම්පි බුද්ධෙ රතනං පණීතං, එතෙන සච්චෙන සුවත්ථි හොතු.
14. “උතුම්වූ නිවන් දන්නාවූ නිවන් දෙන්නාවූ නිවන් මග ගෙනහැර පාන්නාවූ නිරුත්තර බුදුරජතෙම උතුම් දහමක් දෙසීය. මේ කරුණින්ද බුදුරජ උතුම් රත්නයයි. මේ සත්‍යානුභාවයෙන් සෙත්වේවා.
15. ඛීණං පුරාණං නව නත්ථි සම්භවං, විරත්තචිත්තායතිකෙ භවස්මිං;
තෙ ඛීණබීජා අවිරූළ්හිඡන්දා, නිබ්බන්ති ධීරා යථායං(යථයං (ක.)) පදීපො
ඉදම්පි සඞ්ඝෙ රතනං පණීතං, එතෙන සච්චෙන සුවත්ථි හොතු.
15. “යම් කෙනෙකුන්ගේ පුරාණ කර්ම ගෙවීගියේද, අළුත් කර්ම පහළවීමෙකුත් නැද්ද, අනාගත භවයෙහි නොඇලුණු සිතැති ක්‍ෂයකළ ප්‍රතිසන්ධි විඥාන බීජ ඇති පැනනැගීමෙහි ඡන්දය නැති ධෛර්යය සම්පන්නවූ ඒ රහත්හු මේ පහනසේ පිරිනිවෙත්. මේ කරුණින්ද සංඝයා උතුම් රත්නයයි. මේ සත්‍යානුභාවයෙන් සෙත්වේවා.
16. යානීධ භූතානි සමාගතානි, භුම්මානි වා යානි ව අන්තලික්ඛෙ;
තථාගතං දෙවමනුස්සපූජිතං, බුද්ධං නමස්සාම සුවත්ථි හොතු.
16. “(සක්දෙව් රජ) පොළොව උපන් හෝ අහස උපන් යම් අමනුෂ්‍ය කෙනෙක් මෙහි රැස්වූහුද, ඒ අපි දෙව් මිනිසුන් විසින් පුදන ලද තථාගත බුදුරජුන් වඳිමු. සත්නට සෙත්වේවා.
17. යානීධ භූතානි සමාගතානි, භුම්මානි වා යානි ව අන්තලික්ඛෙ;
තථාගතං දෙවමනුස්සපූජිතං, ධම්මං නමස්සාම සුවත්ථි හොතු.
17. “පොළොව උපන් හෝ අහස උපන් යම් අමනුෂ්‍ය කෙනෙක් මෙහි රැස්වූවාහුද, ඒ අපි දෙව් මිනිසුන් විසින් පුදන ලද තථාගත ධර්මය වඳිමු. සත්නට සෙත්වේවා.
18. යානීධ භූතානි සමාගතානි, භුම්මානි වා යානි ව අන්තලික්ඛෙ;
තථාගතං දෙවමනුස්සපූජිතං, සඞ්ඝං නමස්සාම සුවත්ථි හොතූති.
18. “පොළොව උපන්නාවූද අහස උපන්නාවූද යම් භූත කෙනෙක් මෙහි රැස්වූවාහුද, ඒ අපි දෙව්මිනිසුන් විසින් පුදන ලද තථාගත සංඝයා වඳිමු. සත්නට සෙත්වේවා.”

thirokuda

KN -1-1-7- තිරොකුඞ්ඩ සූත්‍රය

§1  ඤාති ප්‍රේතයෝ තමන් විසු නිවාස  කරා අවුත් ගෙහි බිත්තියෙන් පිටත්හිද ගෙට එන මග සන්ධිස්ථාන වලද තුන්මංසන්ධි වලද දොර සමීපයෙහිද සිටිත්.
“පෙර තමන්ගේ නෑ සියන් බොහෝ ආහාරපාන පිළියෙළ කොට  කෑම්බීම් කලත්දී මේ ප්‍රේත  සත්වයන් කිසිවෙකුට සිහි නොවෙන්නේ නම් ඒ ඔවුනගේ කර්මය නිසාය.

§2 .“යම් කෙනෙක් ඒ ප්‍රේත  නෑයන්ට අනුකම්පා කර පිරිසිදුව කල ප්‍රනීත ආහාරයක්  දන්  දී “මේ දානය නිසා වන පින අපේ  නෑයනට වේවා. නෑයෝ සුවපත් වෙත්වා කියා’ ඔවුන් උදෙසා  පමුණවත් නම් ඒ සත්වයෝ ඒ පින  අනුමෝදන් වෙති.

§3. ඒ ඤාති ප්‍රේතයන්  බොහෝ ගණනින්  එතැන්හි  එක්රැස්වූවාහු, එසේ තමන් පිණිස කල් දානයේ පින අනුමෝදන්ව සොම්නස් ව තමනට මෙසේ පිනක් සලසා දුන් ඒ ජීවත්වන නෑයනට සෙත්  පතති. අප සිහි කොට පින් දුන්  ඒ අපේ නෑයෝ බොහෝ කල් ජීවත්වෙත්වා. ඔවුන් විසින් අපටද පූජා කරණ ලදී. දායකවූ ඔව්හුද ඒ දානමය පිනෙහි ඵල ලබන්නෝ වෙත්’ (යයි කියා ඒ දන්දී පින් දුන් නෑයන්ට ප්‍රශංසා කරත්)

§4.  ප්‍රේත ලෝකයෙහි සීසෑමක්  ගොවිතැනක් නොමැත. එහි ගව පාලනයෙක්ද නැත. වෙල හෙලදාමක්ද නැත. දිවි පවත්වන්නට ඔවුනට මේ දානයකින් අනුමෝදන් කරන පින මිස වෙන මගක් නැත. 

§ 5.  උස්  කඳු වලට වසින වැසි දිය පහල ඇති නිම්නයන්  තෙත් කරන්නාසේ මෙලොව අය කරන පින මලවුනටද  සෙත සලසයි.
”මහා නදීහු පිරුණාහු යම්සේ  මහා සාගරය පුරාලත්ද එසේම මෙහිදී  දුන් පින ප්‍රේත භාවයේ උපන් නෑ යන්ට  පැමිණේ.

§ 6. “ඔහු මට මේ මේ  දේ දුන්නේය, ඇය මා උදෙසා මෙසේ නම් කලාය. ඔහු  මගේ නෑයෙක, මගේ මිත්‍රයෙක, මගේ යහළුවෙකැයි  මතක් කරමින් හැඩීම , වැළපීම, දුක්වීම මළගියවුන්ට  කිසි යහපතක් නොවේ. මෙලොව ඉන්නා අය  ඔවුන් සිහිපත් කරන්නේ නම්  දුක්වීම  නොව ඔවුන් උදෙසා පින් පැමිණ විය යුතුය.

§7.  සංඝයා කෙරෙහිදෙන ලද මේ දක්ෂිණාව ඒ ප්‍රේත සත්වයනට දිගුකල් සැප පිණිස ද වහා සැප සුව පිණිසද හේතු වෙයි.  මොනවට පිහිටියා ඒ ප්රේොත ජනයාට දිගුකලක්ම හිත පිණිස එකෙණෙහිම පැමිණේ. හෙවත් එයින් සැප විපාක ලැබේ.

§8.   “ ජීවත්ව සිටිනවුන් විසින් කළයුතුවූ ඒ මේ ඤාති ධර්මය මහා යුතුකමක් ඉටුකිරීමකි.
මලවුනට කරණ  ගෞරවයකි.
සංඝයාට වෙර වීරිය පවත්වන්නට කරන අනුග්‍රහයකි.
මෙසේ ඔබ  විසින් මහත් පින් රැස් කරණ ලදී.”  

English Version

AN 01- ඒකක නිපාතය

සුත්‍රය අඩංගු වග්ගයේ නම ක්ලික් කරන්න

AN1-1-රූපාදි වග්ගය

AN1-2-නීවරණ  පහාණ වග්ගය

AN1-3-අකම්මනිය වග්ගය

AN1-4-අදන්ත වග්ගය

AN1-5-පණිහිත (නොහොත් අච්ඡන්න) වර්ගය

AN1-6-අච්ඡරාසංඝාත වර්ගය

AN1-7-විරීයාරම්භ වර්ගය

AN1-8- කල්‍යාණමිත්‍ර වර්ගය

AN1-9- ප්‍රමාද වර්ගය

AN1-10-චතුකොටික වර්ගය

AN1-11-අධර්ම වර්ගය

AN1-12- අනාපත්ති වර්ගය

AN1-13-එකපුග්ගල වර්ගය

AN1-14-එත දග්ග වග්ගය

AN1-15-අට්ඨාන වර්ගය

AN1-16-එකධර්ම වර්ගය

AN1-17- පසාදකරධර්ම වර්ගය

AN1-18-එකධර්මද්ධ්‍යාන වර්ගය

AN1-19-කායගතාසතිවග්ගො

AN1-20-අමතවග්ගො

HillsideHermitage

AN-1-1-. රූප වර්ගය

isuruminiya

AN 1-1-1-ඉත්ථිරූප පරියාදාන සූත්‍රය.

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී.
එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහිවූ අනේපිඬු සිටුහු විසින් කරවන ලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වසන සේක. එකල්හි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‘මහණෙනි, කියා භික්ෂූන් ඇමතූ සේක.
‘ස්වාමීනි, ඒ භික්ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දුන්හ.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළසේක:-
“මහණෙනි, යම්සේ ස්ත්‍රීරූපය පුරුෂයාගේ සිත හාත්පසින් මැඩගෙණ සිටීද, මහණෙනි, එබඳුවූ අනික් එකම රූපයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, ස්ත්‍රීරූපය පුරුෂයාගේ සිත හාත්පසින් අල්වාගෙණ සිටී”

AN 1-1-2- ඉත්ථිසද්ද පරියාදාන සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ ස්ත්‍රියගේ ශබ්දය පුරුෂයාගේ සිත හාත්පසින් මැඩගෙණ සිටීද, මහණෙනි, එසේවූ අනික් එකම ශබ්දයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, ස්ත්‍රියගේ ශබ්දය පුරුෂයාගේ සිත හාත්පසින් අල්වාගෙණ සිටී”

AN 1-1-3-ඉත්ථිගන්ධ පරියාදාන සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ ස්ත්‍රියගේ ගන්ධය පුරුෂයාගේ සිත හාත්පසින් මැඩගෙණ සිටීද, මහණෙනි, එසේවූ අනික් එකම ගන්ධයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, ස්ත්‍රි ගන්ධය පුරුෂයාගේ සිත හාත්පසින් අල්වාගෙණ සිටී.

AN 1-1-4-ඉත්ථිරස පරියාදාන සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ ස්ත්‍රියගේ රසය පුරුෂයාගේ සිත හාත්පසින් මැඩගෙණ සිටීද, මහණෙනි, එසේවූ අනික් එකම රසයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, ස්ත්‍රි රසය පුරුෂයාගේ සිත හාත්පසින් අල්වාගෙණ සිටී.

AN 1-1-5-ඉත්ථිපොට්ඨබ්බ පරියාදාන සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ ස්ත්‍රියගේ ස්පර්ශය පුරුෂයාගේ සිත හාත්පසින් මැඩගෙණ සිටීද, මහණෙනි, එසේවූ අනික් එකම ස්පර්ශයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, ස්ත්‍රියගේ ස්පර්ශය පුරුෂයාගේ සිත හාත්පසින් අල්වාගෙණ සිටී.”

AN 1-1-6-පුරුෂ රූප පරියාදාන සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ පුරුෂයාගේ රූපය ස්ත්‍රියගේ සිත හාත්පසින් මැඩගෙණ සිටීද, මහණෙනි, එසේවූ අනික් එකම රූපයකුදු මම නො දකිමි. මහණෙනි, පුරුෂ රූපය ස්ත්‍රියගේ සිත හාත්පසින් අල්වාගෙණ සිටී.”


AN 1-1-7-පුරිසසද්ද පරියාදාන සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ පුරුෂයාගේ හඬ ස්ත්‍රියගේ සිත හාත්පසින් මැඩගෙණ සිටීද, මහණෙනි, එසේවූ අනික් එකම ශබ්දයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, පුරුෂ ශබ්දය ස්ත්‍රියගේ සිත හාත්පසින් අල්වාගෙණ සිටී.”

AN 1-1-8-පුරිසගන්ධ පරියාදාන සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ පුරුෂයාගේ ගන්ධය ස්ත්‍රියගේ සිත හාත්පසින් මැඩගෙණ සිටීද, මහණෙනි, එසේවූ අනික් එකම ගඳකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, පුරුෂ ගන්ධය ස්ත්‍රියගේ සිත හාත්පසින් අල්වාගෙණ සිටී.


AN 1-1-9-පුරිස රස පරියාදාන සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ පුරුෂයාගේ රසය ස්ත්‍රියගේ සිත හාත්පසින් මැඩගෙණ සිටීද
මහණෙනි, එසේවූ අනික් එකම රසයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, පුරුෂ රසය ස්ත්‍රියගේ සිත හාත්පසින් අල්වාගෙණ සිටී.”

AN 1-1-10-පුරිස පොට්ඨබ්බ පරියාදාන සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ පුරුෂයාගේ ස්පර්ශය ස්ත්‍රියගේ සිත හාත්පසින් මැඩගෙණ සිටීද, මහණෙනි, එසේවූ අනික් එකම ස්පර්ශයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, පුරුෂයාගේ ස්පර්ශය ස්ත්‍රියගේ සිත හාත්පසින් අල්වාගෙණ සිටී.”