සුත්‍ර නම් අකාරාදිය

සුත්‍රයේ නමේ මුලකුර සොයා ක්ලික් කරන්න


ඇ  ඈ/
ඉ  ඊ
උ ඌ
එ/ ඒ/
ඔ/ ඔ/ ඖ/

ක/
ඛ/
ග/
ඝ/
ඩ/
ඟ/
ච/
න ණ
ඥ ඥාත ථ
ද ධ
ප ඵ ෆ
බ ඹශ ස ෂ හ ල ළ