දීඝ නිකාය DN

 

1)        බ්‍රහ්මජාල සුත්‍රය
2)        සාමන්ඥඵල සුත්‍රය
3)        අම්බට්ඨි  සුත්‍රය
4)        සෝණදණ්ඩ සුත්‍රය
5)        කුට දන්තව සුත්‍රය
6)        මහාලි සුත්‍රය
7)        ජාලිය සුත්‍රය
8)        මහා සීහ නාද සුත්‍රය
9)        පොට්ඨපාද සුත්‍රය
10)      සුභ සුත්‍රය
11)      කේවට්ට සුත්‍රය
12)      ලෝහිච්ච සුත්‍රය
13)      තේවිජ්ජ  සුත්‍රය

 1)        මහාපදාන සුත්‍රය
2)        මහා නිදාන සුත්‍රය
3)        මහා පරිනිබ්බාන සුත්‍රය
4)        මහා සුදස්සන සුත්‍රය
5)        ජනවසභ සුත්‍රය
6)        මහා ගෝවින්ද සුත්‍රය
7)        මහා සමය සුත්‍රය
8)        සක්කපන්ඥ සුත්‍රය
9)        මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය
10)     පායාසි සුත්‍රය

1)        පාඨික සුත්‍රය

2)        උදුම්බරික සුත්‍රය

3)        චක්කවත්ති සුත්‍රය

4)        අග්ගන්ඥ සුත්‍රය

5)        සම්පසාදනීය සුත්‍රය

6)        පාසාදික සුත්‍රය

7)        ලක්ඛණ සුත්‍රය

8)        සිඟාල සුත්‍රය

9)        ආතානාටිය සුත්‍රය

10)      සංගීති සුත්‍රය

11)       දසුත්තර සුත්‍රය

BK2INDX