මජ්ජිම නිකාය

MN 01.01
MN mulamannasa

 1. මුලපරියාය  සුත්‍රය
2. සබ්බාසව සූත්‍රය 
3. ධම්ම දායාද සූත්‍රය 
4. භයභෙරව සූත්‍රය  
5. අනංගණ සූත්‍රය 

6. ආකඩ්ඛෙය්‍ය සූත්‍රය  
7. වත්ථ (වත්තුපම)  සූත්‍රය  
8. සල්ලේඛ සූත්‍රය
9. සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය  
10.සතිපට්ඨාන සූත්‍ර

MN 01-02.
MN Sihanada

1. චූල සීහනාද සූත්‍රය 
2. මහා සීහනාද සූත්‍රය 
3 .මහා දුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය  
4. චූල දුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය
5. අනුමාන සූත්‍රය 
6. චෙතොඛිල සූත්‍රය 
7.  වනපත්ථ සූත්‍රය 
8. මධු පිණ්ඩික සූත්‍රය 
9. ද්වෙධ විතක්ක සූත්‍රය 

10. විතක්ක සණ්ඨාන සූත්‍රය

MN 0I-03.
MN OPAMMA

1 .කකූචුපම සූත්‍රය
2. අලගද්දූපම සූත්‍රය 
3. වම්මික සූත්‍රය 
4. රථ විනීත සූත්‍රය 
5. නිවාප සූත්‍රය 
6. අරියපරියෙසන සූත්‍රය 
7. චූලහත්ථිපදොම සූත්‍රය8.
8. මහා හත්ථිපදොපම සූත්‍රය 
9. මහා සාරොපම සූත්‍රය 

10. චූලසාරොපම සූත්‍රය

 

MN 0I-04
MN mahayamaka

1. චූලගොසිංග සූත්‍රය 
2. මහා ගොසිංග සූත්‍රය 
3.මහා ගොපාලක සූත්‍රය 
4. චූල ගොපාලක සූත්‍රය 
5. චූල සච්චක සූත්‍රය 
6. මහා සච්චක සූත්‍රය  
7. චූල තණ්හා සංඛය සූත්‍රය 
8. මහා තණ්හා සංඛය සූත්‍රය 
9. මහා අස්සපුර සූත්‍රය 
10. චූල අස්සපුර සූත්‍රය

MN 0I-05
MN culayamaka

1. සල්ලෙක සූත්‍රය 
2. වෙරඤ්ජක සූත්‍රය
3. මහා වෙදල්ල සූත්‍රය 

4. චූල වෙදල්ල සූත්‍රය 
5. චූල ධම්ම සමාදාන සූත්‍රය 
6. මහා ධම්ම සමාදාන සූත්‍රය 
7. වීමංසක සූත්‍රය 
8.  කොසම්බිය සූත්‍රය 
9.  බ්‍රහ්ම නිමන්තණික සූත්‍රය 
10. මාර තජ්ජනීය සූත්‍රය

IIමජ්ජිම පන්නස පාලිය

 

MN 02-01
MN gruhapathi

1. කන්දරක සූත්‍රය 
2. අට්ඨක නාගර සූත්‍රය 

3. සෙඛ සූත්‍රය 
4. පොතලිය සූත්‍රය 
5. ජීවක සූත්‍රය 
6. උපාලි සූත්‍රය 
7. කුක්කුරවතිය සූත්‍රය 
8. අභය (රාජකුමාර) සූත්‍රය 
9. බහුවෙදනීය සූත්‍රය 
10. අපණ්ණක සූත්‍රය

MN 02 02
MN Bhiksu

1. අම්බලට්ඨික රාහුලොවාද සූත්‍රය  
2. මහා රාහුලොවාද සූත්‍රය  
3. චූල මාලුංක්‍ය සූත්‍රය 
4. මහා මාලුංක්‍ය සූත්‍රය
5. භද්දාලි සූත්‍රය
6. ලටුකිකොපම සූත්‍රය  

7. චාතුම සූත්‍රය 
8. නලකපාන සූත්‍රය
9. ගුලිස්සානි සූත්‍රය 
10. කීටාගිරි සූත්‍රය

MN 02 03

MN Paribraja

1. තෙවිජ්ජ වච්ඡගොත්ත සූත්‍රය
2. අග්ගි වච්ඡගොත්ත සූත්‍රය
3. මහා වච්ඡගොත්ත සූත්‍රය
4. දීඝ නඛ සූත්‍රය
5. මාගන්දිය සූත්‍රය.
6. සන්දක සූත්‍රය
7. මහා සකුලුදායි සූත්‍රය
8. සමණ මණ්ඩික සූත්‍රය
9. චූල සකුළුදායී සූත්‍රය
10. වෙඛණස සූත්‍රය

MN 02 04
MN raja 

1.ඝටීකාර සූත්‍රය
2.රට්ඨපාල සූත්‍රය
3.මඛාදෙව සූත්‍රය
4. මාධුර සූත්‍රය
5. බොධිරාජ කුමාර සූත්‍රය
6. අංගුලිමාල සූත්‍රය
7. පිය ජාතික සූත්‍රය
8. බාහිතික සූත්‍රය
9. ධම්මචෙතිය සූත්‍රය
10. කණ්ණකත්ථල සූත්‍රය

MN 02 05
MN brahmana

1.බ්‍රහ්මායු සූත්‍රය
2. සේල සූත්‍රය
3. අස්සලායන සූත්‍රය
4. ඝෝටමුඛ සූත්‍රය 
5. චංකී සූත්‍රය 
6. එසුකාරී සූත්‍රය
7. ධනන්ඤ්ජානි සූත්‍රය 
8. වාසෙට්ඨ සූත්‍රය  
9. සුභ සූත්‍රය 
10. සඩ්ගාරව සූත්‍රය

III-උපරි පන්නාස පාළි

MN 03 01
MN dewadaha

1.දේවදහ සූත්‍රය
2. පඤ්ඤත්තය සූත්‍රය
3. කින්ති සූත්‍රය
4. සාමගාම සූත්‍රය
5. සුනක්ඛත්ත සූත්‍රය 

6.ආනෙඤ්ජ සප්පාය සූත්‍රය
7. ගණක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රය 

8. ගොපක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රය
9. මහා පුණ්ණමා සූත්‍රය 

10. චූල පුණ්ණමා සූත්‍රය

MN 03 02

MN Anupada

1.අනුපද සූත්‍රය
2. ඡබ්බ සොධන සූත්‍රය
3. සප්පුරිස සූත්‍රය
4. සෙවිතබ්බාසෙවිතබ්බ සූත්‍රය
5. බහුධාතුක සූත්‍රය
6. ඉසිගිලි සූත්‍රය 
7. මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය
8. ආනාපාන සති සූත්‍රය
9. කායගතා සති සූත්‍රය
10 ඛාරුප්පත්ති සූත්‍රය

MN 03 03

MN Sunyata

1.චූල සුඤ්ඤත සූත්‍රය 
2. මහා සුඤ්ඤත සූත්‍රය
3. ආශ්චර්‍ය්‍ය ධර්ම සූත්‍රය
4. බක්කුල සූත්‍රය
5. දන්තභූමි සූත්‍රය
6. භූමිජ සූත්‍රය 
7. අනුරුද්ධ සූත්‍රය
8. උපක්ලෙශ සූත්‍රය
9. බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය
10.දේවදූත සූත්‍රය

MN 03 04
MN Vibanga

1. භද්දෙකරත්ත සූත්‍රය
2. ආනන්ද භද්දෙකරත්ත සූත්‍රය
3. මහා කච්චායන භද්දේකරත්ත සූත්‍රය
4. ලොමසකඩ්ගිය භද්දෙකරත්ත සූත්‍රය
5. චූලකම්ම විභංග සූත්‍රය
6. මහාකම්ම විභංග සූත්‍රය
7. සළායතන විභංග සූත්‍රය
8. උද්දෙස විභංග සූත්‍රය
9. අරණ විභංග සූත්‍රය
10.ධාතු විභංග සූත්‍රය  

11. සච්ච විභංග සූත්‍රය
12. දක්ඛිණ විභංග සූත්‍රය

MN 03 05
MN Salayatana

1.අනාත පිණ්ඩිකෝවාද සුත්‍රය
2.ඡන්නොවාද සූත්‍රය
3.පුණ්ණොවාද සූත්‍රය
4. නන්දකොවාද සූත්‍රය 
5.චූල රාහුලොවාද සූත්‍රය
6.ඡඡක්ක සූත්‍රය
7.මහා සළායතන සූත්‍රය
8.නගරවින්දෙය්‍ය සූත්‍රය
9. පිණ්ඩපාත පාරිශුද්ධි සූත්‍රය
10.ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය