3. සතිපට්ඨාන සංයුත්තය

1. අම්බපාලි වර්ගය

            1. අම්බපාලි සූත්‍රය
2. සතො භික්ඛු සූත්‍රය
            3. අඤඤතර භික්ඛූ සූත්‍රය
            4. සාලාගාම සූත්‍රය
            5. අකුසලරාසි සූත්‍රය
            6. සකුණග්ඝී සූත්‍රය
            7. මක්කටාලෙප සූත්‍රය
            8. සූදොපම සූත්‍රය
9. බෙලුවගාමක සූත්‍රය
10. භික්ඛුනූපස්සය සූත්‍රය

2. නාලන්දා වර්ගය

            1. මහා පුරිස සූත්‍රය  
           2. නාලන්දා සූත්‍රය   
          3. චුන්ද සූත්‍රය      
       4. උක්කවෙලා සූත්‍රය
            5. බාහිය සූත්‍රය
6. උත්තිය සූත්‍රය    
         7. අරිය සූත්‍රය
            8. බ්‍රහ්ම සූත්‍රය
            9. සේදක සූත්‍රය. (1)
10. ජනපදකල්‍යාණීසුත්තං

            3. සීලට්ඨිති වර්ගය

            1. කුසල සීල සූත්‍රය            
2. සද්ධම්ම චිරට්ඨිති සූත්‍රය
3. සද්ධම්ම පරිහානි සූත්‍රය    
         4. සුද්ධික සතිපට්ඨාන සූත්‍රය
            5. බ්‍රාහ්මණ ධම්මඨිති සූත්‍රය  
           6. කණ්ටකී වන සූත්‍රය
7. සෙඛාසෙඛ සූත්‍රය      
       8. මහාභිඤඤ සූත්‍රය   
          9. සිරිවඞ්ඪ සූත්‍රය  
          10. මානදින්න සූත්‍රය

            4. අනනුස්සුත වර්ගය

            1. අනනුස්සුත සූත්‍රය 2. විරාග සංවත්තනික සූත්‍රය             3. සතිපට්ඨාන විරද්ධ සූත්‍රය             4. අපාරාපාරඞගමන සූත්‍රය             5. සතොභික්ඛු සූත්‍රය 6. අඤ්ඤාතර ඵල සූත්‍රය 7. ඡන්දපහාණ සූත්‍රය 8. පරිඤ්ඤාතා මත සූත්‍රය 9. සතිපට්ඨාන භාවනා සූත්‍රය 10. සතිපට්ඨාන විභඞග සූත්‍රය

5. අමත වර්ගය

            1. අමත සූත්‍රය      
       2. සතිපට්ඨාන සමුදය සූත්‍රය
3. ඒකායන මග්ග සූත්‍රය      
       4. සතොවිහාර සූත්‍රය       
5. කෙවල කුසල රාසි සූත්‍රය      
  6. පාතිමොක්ඛ සංවර සූත්‍රය
7. දුච්චරිත /. ආදි විසොධන සූත්‍රය
8.. මිත්තාමච්ච සූත්‍රය
9. වේදනා පරිඤ්ඤා සූත්‍රය
10. ආසව පහාණ සූත්‍රය

6. ගංගා පෙය්යාල වර්ගය

1-12. ගඞ්ගානදීආදිසුත්තද්වාදසකං 1-12. ගඞ්ගානදීආදිසුත්තද්වාදසකං

7. අප්පමාදවග්ගො          7. අප්පමාද වර්ගය

1-10. තථාගතාදිසුත්තදසකං         1-10. තථාගතාදිසුත්තදසකං

8. බලකරණීයවග්ගො     8. බලකරණීය වර්ගය

1-12. බලාදිසුත්තද්වාදසකං          1-12. බලාදිසුත්තද්වාදසකං

9. එසනාවග්ගො 9. ඒසනා වර්ගය

1-10. එසනාදිසුත්තදසකං 1-10. එසනාදිසුත්තදසකං

10. ඔඝවග්ගො   10. ඔඝ වර්ගය

1-10. උද්ධම්භාගියාදිසුත්තදසකං  1-10. උද්ධම්භාගියාදිසුත්තදසකං

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.