SN 03-01-01 ඛන්ධක සංයුත්තය

SN 03-01-01-01 නකුල පිතු වර්ගය

1. නකුලපිතුසුත්තං
2. දෙවදහසුත්තං
3. හාලිද්දිකානිසුත්තං
4. දුතිය හාලිද්දිකානි සුත්තං
5. සමාධි සුත්තං
6. පටිසල්ලාණ සුත්තං
7. උපාදාපරිතස්සනා සුත්තං
8. දුතිය උපාදාපරිතස්සනා සුත්තං
9. කාලත්තය අනිච්ච සුත්තං
10. කාලත්තය දුක්ඛ සුත්තං
11. කාලත්තය අනත්ත සුත්තං  

SN 03-01-01-02. අනිත්‍ය වර්ගය  

1. අනිත්‍ය සූත්‍රය
2. දුක්ඛ සූත්‍රය
3. අනත්ත සූත්‍රය
4. යදනිච්ච සූත්‍රය
5. යංදුක්ඛ සූත්‍රය
6. යදනත්ත සූත්‍රය
7. හේතු සූත්‍රය
8. සහෙතුදුක්ඛ සූත්‍රය
9. සහෙතු අනත්ත සූත්‍රය
10. ආනන්ද සූත්‍රය

SN 03-01-01-03. භාර වග්ගො

 1. භාර සූත්‍රය
2. පරිඤ්ඤා සූත්‍රය
3. අභිජාන සූත්‍රය
4. ඡන්දරාග සූත්‍රය
5. අස්සාද සූත්‍රය
6. දුතිය අස්සාද සූත්‍රය
7. තතිය අස්සාද සුත්තං
8. අභිනන්දන   අභිනන්දන සූත්‍රය
9. උප්පාද සූත්‍රය
10. අඝමූල සූත්‍රය
11. පභඩ්ගු සූත්‍රය

 SN 03-01-01-04. නතුම්හාක වග්ගය

1. නතුම්හාක සූත්‍රය
2. දුතිය නතුම්හාක සූත්‍රය
3. අඤ්ඤතර සූත්‍රය
4. දුතිය අඤ්ඤතර භික්ඛු සූත්‍රය
5. ආනන්ද සූත්‍රය
6. දුතිය ආනන්ද සූත්‍රය
7. අනුධර්ම සූත්‍රය
8. දුතිය අනුධර්ම සූත්‍රය
9. තතිය අනුධර්ම සූත්‍රය
10. චතුත්ථ අනුධර්ම සූත්‍රය

   SN 03-01-01-05. අත්තදීප වර්ගය

1. අත්තදීප සූත්‍රය
2. පටිපදා සූත්‍රය
3. අනිච්චසුත්තං 
4. දුතිය අනිච්චතා සූත්‍රය.
5. සමනුපස්සනා සූත්‍රය.
6. ස්කන්ධ සූත්‍රය
7. . සොණ සූත්‍රය
8. දුතිය සෝණ සූත්‍රය
9. නන්දික්ඛය සූත්‍රය
10. දුතිය නන්දික්ඛය සූත්‍රය

SN 03-01-01-06. උපාය වර්ගය

1. උපාය සූත්‍රය.
2. බීජ සූත්‍රය
3. උදාන සූත්‍රය
4. උපාදාන පරිපවත්ත සූත්‍රය
5. සත්තට්ඨාන සූත්‍රය
6. සම්මා සම්බුද්ධ සූත්‍රය
7. අනත්ත ලක්ඛණ/ පඤ්චවග්ග සූත්‍රය
8. මහාලි සූත්‍රය.
9. ආදිත්ත සූත්‍රය.
10. නිරුත්තිපථ සූත්‍රය

SN 03-01-01-07. අරහන්ත වර්ගය

1. උපාදියමාන සූත්‍රය
2. මඤ්ඤමාන සූත්‍රය
3. අභිනන්දමාන සූත්‍රය
4. අනිච්ච/ අනිත්‍ය සූත්‍රය.
5. දුක්ඛ දුක්ඛ සූත්‍රය.
6. අනාත්ම සූත්‍රය
7. අනත්තනිය සූත්‍රය
8. රජනීය සණ්ඨිත සූත්‍රය
9. රාධ සූත්‍රය
10. සුරාධ සූත්‍රය

SN 03-01-01-08. ඛජ්ජනීය වර්ගය

1. අස්සාද සූත්‍රය
2. සමුදය සූත්‍රය
3. දුතිය සමුදය / අරහන්ත සූත්‍රය
4. අරහන්ත සූත්‍රය
5. දුතිය අරහන්ත සූත්‍රය
6. සීහ සූත්‍රය
7. ඛජ්ජනීය සූත්‍රය
8. පිණ්ඩොල්‍ය සූත්‍රය
9. පාරිලෙය්‍යක සූත්‍රය
10. පුණ්ණම සූත්‍රය

SN 03-01-01-09. ථෙර වර්ගය

1. ආනන්ද සූත්‍රය.
2. තිස්ස සූත්‍රය
3. යමක සූත්‍රය
4. අනුරාධ සූත්‍රය
5. වක්කලි සූත්‍රය
6. අස්සජි සූත්‍රය
7. ඛෙමක සූත්‍රය
8. ඡන්න සූත්‍රය
9. රාහුල සූත්‍රය
10. දුතිය රාහුල සූත්‍රය

SN 03-01-01-10. පුප්ඵ වර්ගය

1. නදී සූත්‍රය.
2. පුප්ඵ සූත්‍රය
3. ඵෙණපිණ්ඩූපම සූත්‍රය
4. ගොමය පිණ්ඩ සූත්‍රය
5. නඛ සිඛ සූත්‍රය
6. සුද්ධික/. සාමුද්දක සූත්‍රය
7. ගද්දුලබද්ධ / ගද්දුල සූත්‍රය
8. දුතිය ගද්දුලබද්ධ සූත්‍රය
9. වාසිජට / නාවා සූත්‍රය
10. අනිච්ච සඤ්ඤා සූත්‍රය

SN 03-01-01-11. අන්ත වර්ගය

1. අන්ත සූත්‍රය
2. දුක්ඛ සූත්‍රය
3. සක්කාය සූත්‍රය
4. පරිඤ්ඤෙය්‍ය සූත්‍රය
5. සමණ සූත්‍රය
6. දුතිය සමණ සූත්‍රය
7. සෝතාපන්න සූත්‍රය
8. අරහන්ත සූත්‍රය
9. ඡන්දප්පහාන/ ඡන්ද රාග සූත්‍රය
10. දුතිය ඡන්දප්පහාන/ඡන්ද රාග සූත්‍රය

SN 03-01-01-12. ධර්මකථික වර්ගය

1. අවිජ්ජා/. භික්ෂු සූත්‍රය
2. විජ්ජාසුත්තං/ භික්ෂු සූත්‍රය
3. ධර්මකථික සූත්‍රය
4. දුතිය ධම්මකථික සූත්‍රය
5. බන්ධන සූත්‍රය.
6. පරිමුච්චිත සූත්‍රය,
7. දුතිය පරිපුච්ඡිත සූත්‍රය
8. සංයොජනිය/. සඤ්ඤොජන සූත්‍රය
9. උපාදානිය සූත්‍රය
10. සීලවන්ත/සීල සූත්‍රය
11. සුතවන්ත සූත්‍රය
12. කප්ප සූත්‍රය
13. දුතිය කප්ප සූත්‍රය

SN 03-01-01-13. අවිජ්ජා වර්ගය

1. . සමුදය ධම්ම සූත්‍රය
2. දුතිය සමුදය ධම්ම සූත්‍රය
3. තතිය සමුදය ධම්ම සූත්‍රය.
4. අස්සාද සූත්‍රය
5. දුතිය අස්සාද සූත්‍රය
6. සමුදය සූත්‍රය
7. දුතිය සමුදය සූත්‍රය
8. කොට්ඨික සූත්‍රය
9. දුතිය කොට්ඨික සූත්‍රය
10. තතිය කොට්ඨික සූත්‍රය

SN 03-01-01-14. කුක්කුල වර්ගය

1. කුක්කුල සූත්‍රය
2. අනිච්ච සූත්‍රය.
3. දුතිය අනිච්ච සූත්‍රය
4. තතිය අනිච්ච සූත්‍රය
5. දුක්ඛ සූත්‍රය
6. දුතිය දුක්ඛ සූත්‍රය
7. තතිය දුක්ඛ සූත්‍රය
8. අනත්ත සූත්‍රය
9. දුතිය අනත්ත සූත්‍රය
10. තතිය අනත්ත සූත්‍රය
11. නිබ්බිදා බහුල / කුලපුත්ත සූත්‍රය
12. අනිච්චානුපස්සී සුත්ත/ duthiya  කුලපුත්ත සූත්‍රය
13. දුක්ඛානුපස්සී සුත්ත/ කුලපුත්ත සූත්‍රය
14. අනත්තානුපස්සී සුත්ත/  කුලපුත්ත සූත්‍රය

SN 03-01-01- 15. දිට්ඨි වර්ගය

1. අජ්ඣත්ත සූත්‍රය,
2. එතං මම සූත්‍රය
3. සො අත්තා සූත්‍රය
4. නොච මෙ සියා සූත්‍රය
5. මිච්ඡාදිට්ඨි සූත්‍රය
6. සක්කාය දිට්ඨි සූත්‍රය
7. අත්තානු දිට්ඨි සූත්‍රය
8. අභිනිවෙස සූත්‍රය
9. දුතිය අභිනිවෙස සූත්‍රය
10. ආනන්ද සුත්තං

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.