AN 05-13 ගිලාන වර්‍ගය

jpg026

§ AN 05-13-01. ගිලානසාලා සූත්‍රය


§ 1. 
’’එක් කලෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසල් නුවර මහවන වෙහෙරෙහි කූටාගාර ශාලාවෙහි වැඩ වසන සේක. දිනක්  භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවස් වේලෙහි ඵල සමවතින් නැගී සිටි සේක්, ගිලන්හල යම් තැනෙක්හිද, එතැනට පැමිණි සේක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එක්තරා දුර්‍වලවූ ගිලන් භික්‍ෂුවක් දුටු සේක්මය. දැක පනවනලද අස්නෙහි වැඩ හිඳ  භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්‍ෂූන්ට මෙසේ  ආමන්ත්‍රණය කළ සේක.

§ 2. ’’මහණෙනි, රෝගීව ගත සක්තිය  දුර්‍වලවූ  ගිලනක්හු සිතින්,  කරුණු පසක් ගිලිහී නොයාද, ඒ ගැන සිත් මෙහෙයීම  නොහරිද්ද, ඔහු   වැඩි කල් නොගෙවාම නොබෝ කලකින්ම ආශ්‍රවයන් නැසීමෙන් ආශ්‍රව රහිතවූ චිත්ත විමුක්තියටද,    ප්‍රඥා විමුක්තියටද  පැමිණ  මේ ආත්මයෙහිම,  තෙමේම  සිය  විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට පැමිණ වාසය කරන්නේය. (අරහත්වය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරයි.)
’’කවර පසක්ද යත්?

 • මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂුව කයෙහි අශුභ අරමුණු අනුව බලමින් වාසය කෙරේද,
 • ආහාරයෙහි පිළිකුල් සංඥා ඇත්තේ වේද, (අහාරයේ පටිකුල සඥා වඩන්නේද,)
 • සියලු ලෝකයෙහි නොඇලුනු සංඥා ඇත්තේද, (සබ්බ ලෝකේ අනභිරත සඥා)
 • සියලු සංස්කාරයන්හි අනිත්‍ය අනුව බලමින් වාසය කෙරේද, (අනිච්ච සඥා) 
 • මොහුගේ මරණ සංඥාව  තමන් කෙරෙහි මනාව එළඹ සිටියාවේද යන පසයි.

’’මහණෙනි, යම් දුර්‍වල ගිලනෙක්  මේ  කරුණු පස නොහරිද්ද, ඔහු  නොබෝ කලකින්ම ආශ්‍රවයන් නැසීමෙන් ආශ්‍රව රහිතවූ චිත්ත විමුක්තියටද, ප්‍රඥා විමුක්තියටද මේ ආත්මයෙහිම තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට පැමිණ වාසය කරන්නේය.

Devider 1

AN 05-13-02. අජ්ජධත්ත සති සූත්‍රය


’’මහණෙනි, යම්කිසි භික්‍ෂුවක් හෝ භික්‍ෂුණියක් හෝ කරුණු පසක් වඩාද, ඒ කරුණු පස බහුලව භාවිතා  කෙරේද, ඔහුට ඵල දෙක අතුරෙන් එක්තරා ඵලයක් කැමතිවිය යුතුයි. එක්කෝ ඔහු
මේ ආත්මයෙහිම රහත් බව හෝ, උපාදානයන්ගේ ශෙෂවීම ඇති කල්හි අනාගාමී බව හෝ යනුයි.
’’කවර පසක්ද යත්?

 • මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂූහු සියලු  ධර්‍මයන්ගේ ඇතිවීම නැතිවීම පිණිස පවත්නා ප්‍රඥාව පිණිසවූ සිහිය තමන් කෙරෙහිම එළඹ සිටියා වේද,
  [උදය වය ප්‍රඥාව විදර්ශනාවෙන් දැක්ක යුතු දක්නා නිසා අසුභ සඥාව වැඩීම වැනි මීළඟ කාරනා මෙහි ඇතුලත්ව තිබීම සක සහිත බව පුජ්‍ය බෝධි සිය පරිවර්තනයේ සඳහන් කරය. සතිපට්ටන සුත්‍රයේ හැරෙන්නට මේ ලැයිස්තුව වෙනත් කිසිදු සුත්‍රයක දක්නට නොලැබෙන බව උන් වහන්සේ කියයි. ]
 • කයෙහි අසුබ අරමුණු අනුව බලමින් වාසය කෙරේද, 
 • ආහාරයෙහි පිළිකුල් සංඥා ඇත්තේ වේද, 
 • සියලු ලෝකයෙහි නොඇලුනු සංඥා ඇත්තේ වේද, 
 • සියලු සංස්කාරයන්හි අනිත්‍යය අනුව බලමින් වාසය කෙරේද,
  යන පසයි.

’’මහණෙනි, යම්කිසි භික්‍ෂුවක් හෝ භික්‍ෂුණියක් හෝ මේ  කරුණු පස වඩාද,  මේ කරුණු පස බහුලව කෙරේද, ඔහු ට උතුම් මාර්ග ඵලයන් අතුරෙන්   අතුරෙන් එක්තරා ඵලයක්  ලබයි. ඔහු හෝ ඇය මේ ආත්මයෙහිම රහත් බව හෝ, උපාදානයන්ගේ ශෙෂවීම ඇති කල්හි අනාගාමී බව හෝ යනුයි.

Devider 1

AN 05-13-03. දුරුපට්ඨිය ගිලාන සූත්‍රය 

’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් යුක්තවූ ගිලාන වුවෙක් හට තෙම උපස්ථාන කරන්ට පහසු නොවේ. කවර පසකින්ද යත්?

 • ’’ සිය ශරීරයට හා මනසට අහිතවූ කටයුතු කරන්නේ වේද,
 • තමනට හිතවූ දේ පමණ ඉක්මවා ගනීද, මනාප වූ දේ බොහෝ සේ සිතත්ද,
 •  නියම කල  ඖශධ ,  බෙහෙත් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේද, නොගනියිද, ශෙවනය කරන්නේ නොවේද,
 • ඔහුට ප්‍රතිකාර කරන  වෛද්‍යවරයාට හෝ  ගිලන් උපස්ථායකයාට තත්වූ පරිදි ආබාධය ප්‍රකාශ නොකරන්නේ වේද,  තම ආබාධ අඩුවන බවක් හෝ, වැඩි වන බවක් හෝ නොවෙනස්වන බවක් පවසන්නේ නැත්තේ නම්ද, 
 • ආබාධය නිසා ඇතිවන්නාවූ  තියුණුවූ, රළුවූ, කටුකවූ, ශාරීරික  වේදනා ඉවසා ගන්නට ඔහු අසමත් වේනම්,

 යන පසිනි.
’’මහණෙනි, එම කරුණු පස ඇති  ගිලනාට  උපස්ථාන කරන්ට අපහසු වෙයි.

එසේම මහනෙනි , කරුණු පසකින් යුක්තවූ ගිලානකුට  උපස්ථාන කිරීමට පහසු වේ.
’’කවර පසකින්ද යත්?  

 • සිය ශරීරයට හා මනසට හිත කරවූ  කටයුතු කරන්නේ වේද, සිතන්නේ වේද, 
 • තමනට හිතවූ දේ පවා  පමණ ඉක්මවා නොගනීද, මනාප වූ දේ වුව බොහෝ සේ නොසිතත්ද,
 •  නියම කල  ඖශධ ,  බෙහෙත් ප්‍රතික්ෂේප නොකොට ගනියිද,  භාවිතා  කරන්නේද,
 • ඔහුට ප්‍රතිකාර කරන  වෛද්‍යවරයාට හෝ  ගිලන් උපස්ථායකයාට තත්වූ පරිදි ආබාධය ප්‍රකාශ කරන්නේ ද,  තම ආබාධ අඩුවන බවක් හෝ, වැඩි වන බවක් හෝ නොවෙනස්වන බවක් පවසන්නේ , 
 • ආබාධය නිසා ඇතිවන්නාවූ  තියුණුවූ, රළුවූ, කටුකවූ, ශාරීරික  වේදනා ඉවසා ගන්නට ඔහු සමත් වේ ද ,

යන  පසිනි.
’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් යුක්තවූ ගිලාන තෙම උපස්ථාන කිරීමට පහසු වේ.

Devider 1

AN 05-13-04. ගිලානුපඨාන සූත්‍රය


’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් යුක්තවූ  උපස්ථායකයා  ගිලනාට උපස්ථාන කරන්ට සුදුසු නොවේ.
’’කවර පසකින්ද යත්?

 • ඔහු ඖෂධ හෝ ප්‍රතිකාර කරන සැටි නොදන්නේ වේද,
 • රෝගියාට යහපත් දේ,  අයහපත් දේ නොදන්නේ වේද ( එසේ ඔහු ගිලනාට අහිතකර දේ දෙයි, හිතකර දේ නොදෙයි.)
 • තමාට ලැබෙන ලාභය වැටුප ගැන පමණක් සලකා ඔහු ගිලාන උපස්තානයේ යෙදෙයි. ගිලනාට ඇති  මෛත්‍රියක් කරුණාවක් ඔහු සිත නොවේ නම්,
 • ගිලනාගේ සෙම් සොටු, සැරව , මල මුත්‍ර ඉවත් කරන්නට පවිත්‍ර කරන්නට වෙන විට ඒ දැඩි පිළිකුලෙන් කරන්නේ නම්. 
 • හැකි හැම  විටෙක උපදේශයෙන්, දිරි ගැන්වීමෙන්, ගිලනා සතුටු කොට ලීමට සමත් දැහැමි කතා බහෙන් රෝ ගියාට නොසලකයි ද,

යන කරුනු පසිනි  ,

’’මහණෙනි, මේ කරුණු පස සහිත වූ  උපස්ථායකයා  ගිලනාට උපස්ථාන කරන්ට සුදුසු නොවේ.

’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් යුක්තවූ උපස්ථායකයා  ගිලනාට උපස්ථාන කරන්ට සුදුසු වේ.
’’කවර පසකින්ද යත්?

 • ඔහු ඖෂධ හොඳින්හෝ දනී  හඳුනයි.  ප්‍රතිකාර කරන සැටි  මනාව දනී. ,
 • රෝගියාට යහපත් දේ  සහ අයහපත්ය දේ මොනවාදැයි  මනාසේ දන්නේ වේද, 
 • ගිලනාට ඇති  මෛත්‍රියක් කරුණාවක්  පෙරමුණු කොට සලකා මිස  තමාට  ලැබෙන  වැටුප ගැන පමණක් සලකන්නේ  නැතිව  ඔහු ගිලාන උපස්තානයේ යෙදෙයි. 
 • ගිලනාගේ සෙම් සොටු, සැරව , මල මුත්‍ර ඉවත් කරන්නට පවිත්‍ර කරන්නට ඔහු තුල නොසතුටක්වෙ පිළිකුලක්න නොවේ නම්,  
 • හැකි හැම  විටෙක උපදේශයෙන්, දිරි ගැන්වීමෙන්, ගිලනා සතුටු කොට ලීමට සමත් දැහැමි කතා බහෙන් රෝගියාට  ඔහු සලකයි නම් ,

’’මහණෙනි, එම කරුණු පස සහිත වූ  උපස්ථායකයා ම ගිලනාට උපස්ථාන කරන්ට සුදුසු වේ.

Devider 1

AN 05-13-05. පඨම අනායුස්ස ධම්ම සූත්‍රය


’’මහණෙනි, ජවය හා ආයුෂට හිත නොවූ මේ කරුණු පසක් වෙත්.
[ජවය ලෙස හැඳින්වුයේ රෝගී බවෙන් මිදී සුවපත් වීමට අවශ්‍යවන ශාරීරික ශක්තියයි ]
’’කවර පසක්ද යත්,

 • ශරීරයට හා සිතට අහිතකරවූ කටයුතු කරන්නේ වේද,
 • සිතට හිතවූ සිතිවිලි,  ගතට සැප කටයුතු ඇති දේ පමණ ඉක්මවා සිතයිද, කරයිද, 
 • ආහාරයෙහි  රුචියක් නැත්තේ වේද,
 • නොකල්හි  (පිඬු පිණිස) ඇවිදින්නේ වේද, (අකාලචාරි🙂
 • බඹසර  නොරකින්නේ ,
  යන පසයි.

’’මහණෙනි, නිරෝගිවන්නට ඇවැසි ජවයට  ආයුෂට හිත නොවූ  කරුණු පස එසේ  වෙත්.


’’මහණෙනි, ජවයට හා ආයුෂට හිතවූ මේ කරුණු පසක් වෙත්.
’’කවර පසක්ද යත්,

 • ශරීරයට හා සිතට හිතකරවූ කටයුතු පමණක්  කරන්නේ වේද,
 • සිතට හිතවූ  ගතට සැප ඇති දේ  පවා පමණ දැන කරයිද, සිතයිද,
 • ආහාරයෙහි  රුචිය ඇත්තේ වේද,
 • පෙරවරුවේ පමණක්  (පිඬු පිණිස) ඇවිදින්නේ වේද, (කාලචාරි🙂
 • බඹසර  රකින්නේ වේද  ,

, යන පසයි.
’’මහණෙනි, ජවයට  ආයුෂට හිතවූ කරුණු පස එසේ වෙති .

Devider 1

AN 05-13-06. දුතිය අනායුස්ස ධම්ම සූත්‍රය’ 2 

 

’’මහණෙනි, ජවය හා ආයුෂට හිත නොවූ මේ කරුණු පසක් වෙත්.
[ජවය ලෙස හැඳින්වුයේ රෝගී බවෙන් මිදී සුවපත් වීමට අවශ්‍යවන ශාරීරික ශක්තියයි ]
’’කවර පසක්ද යත්,

 • ශරීරයට හා සිතට අහිතකරවූ කටයුතු කරන්නේ වේද,
 • සිතට හිතවූ සිතිවිලි,  ගතට සැප කටයුතු ඇති දේ පමණ ඉක්මවා සිතයිද, කරයිද, 
 • ආහාරයෙහි  රුචියක් නැත්තේ වේද,
 • සීලයෙන්  වෙන් වුයේ 
 • දුසිල් පවිටුන් ඇසුරු කරන්නේ වේද 
  යන පසයි.

’’මහණෙනි, නිරෝගිවන්නට ඇවැසි ජවයට  ආයුෂට හිත නොවූ  කරුණු පස එසේ  වෙත්.

’’මහණෙනි, ජවයට හා ආයුෂට හිතවූ  කරුණු පසක් වෙත්.
’’කවර පසක්ද යත්,

 • ශරීරයට හා සිතට හිතකරවූ කටයුතු පමණක්  කරන්නේ වේද,
 • සිතට හිතවූ  ගතට සැප ඇති දේ  පවා පමණ දැන කරයිද, සිතයිද,
 • ආහාරයෙහි  රුචිය ඇත්තේ වේද,
 • සීලය රකින්නේ වේද 
 • සුදනන් ඇසුරු කරන්නේ වේද ,

, යන පසයි.
’’මහණෙනි, ජවයට  ආයුෂට හිතවූ කරුණු පස එසේ වෙති .

Devider 1

AN 05-13-07. සංඝපකාසන සූත්‍රය


’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් යුක්තවූ භික්‍ෂුව   සංඝයාගෙන් වෙන්ව, තනිව වාසය කරන්ට සුදුසු නොවේ.
’’කවර පසකින්ද යත්,    මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි

 •  භික්ෂුවක්  තමා ලබන පිරිකර  සිවුරෙන් සතුටු  නොවේද,
 • ලබන්නාවූ  පිණ්ඩපාතයෙන් සතුටු නොවේද,
 • ලබන්නාවූ  ඉඳුම් හිටුම් වලින් සතුටු  නොවේද,
 • ලබන්නාවූ  ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකරෙන් සතුටු  නොවේද,
 • කාම ආරම්මණ  පිළිබඳ සංකල්පනා බහුලකොට සිතෙහි ඇත්තේද,
  යන පසිනි.

’’මහණෙනි, එම කරුණු පසන් යුක්තවූ භික්‍ෂුව  සංඝයාගෙන් වෙන්ව, තනිව වාසය කරන්ට සුදුසු නොවේ.

’’මහණෙනි, කරුණු පසකින් යුක්තවූ භික්‍ව  සංඝයාගෙන් වෙන්ව, තනිව වාසය කරන්ට සුදුසුය. ’’කවර පසකින්ද යත්,

 •  භික්ෂුවක්  තමා ලබන ඕනෑම පිරිකර  සිවුරෙන් සතුටු  වේද,
 • ලබන්නාවූ  කිසිදු පිණ්ඩපාතයෙන් සතුටු වේද,
 • ලබන්නාවූ  ඕනෑම  ඉඳුම් හිටුම් වලින් සතුටු  වේද,
 • ලබන්නාවූ  ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකරෙන් සතුටු  වේද,
  [අටුවාව තෙ වැදෑරුම් වූ ප්‍රඥා සඳහන් කරයි.
  1. යථා ලාභ සන්තෝස : තමා ලද දේ ගැන සලකා (ලැබූ කෙබඳු වූ පිරිකරක් හෝ වේවා  ලත් බව පමණක් සලකා ඉන් සතුටට පත් වීම.
  2.  යථා බල සන්තෝස : තමහේ හැකියාවට අනුව ඔනාකමට අනුව ලැබූ දෙය සලකා ඉන් සෑහීමට පත් වීම.
  3.
  යථා සාරුප්ප සන්තෝස : තමනට ඇතිවන පමන ගෙන අන් සියල්ල අනුනට දීමෙන් සෑහීමට පත් වීම]
 • නෙක්ඛම්ම සංකල්පනාවන්  නොහොත් විරාග සංකල්පනා බහුලකොට සිතෙහි ඇත්තේද,
  යන පසිනි.

’’මහණෙනි, එම කරුණු පසින් යුක්තවූ භික්‍ෂුව  සංඝයාගෙන් වෙන්ව, තනිව වාසය කරන්ට සුදුසු වේ.

Devider 1

AN 05-13-08. සමණ දුක්ඛ සූත්‍රය

’’මහණෙනි,  ශ්‍රමණයන් හට වන්නාවූ  දුක් පසක් වෙත්.
’’කවර පසක්ද යත්?

 •  භික්ෂුවක්  තමා ලබන පිරිකර  සිවුරෙන් සතුටු  නොවේද,
 • ලබන්නාවූ  පිණ්ඩපාතයෙන් සතුටු නොවේද,
 • ලබන්නාවූ  ඉඳුම් හිටුම් වලින් සතුටු  නොවේද,
 • ලබන්නාවූ  ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකරෙන් සතුටු  නොවේද,
 • සිය ශ්‍රමණ ජීවිතය ගැන කලකිරීමෙන් නොසතුටුවූයේ වේද,

 යන පසයි.
’’මහණෙනි, මේ  නම් ශ්‍රමණයන්ගේ දුක් පස වෙත්.

’’මහණෙනි,  ශ්‍රමණයන් ලබන්නාවූ  සැප පසක් වෙත්.
’’කවර පසක්ද යත්?

 • භික්ෂුවක්  තමා ලබන ඕනෑම පිරිකර  සිවුරෙන් සතුටු  වේද,
 • ලබන්නාවූ  කිසිදු පිණ්ඩපාතයෙන් සතුටු වේද,
 • ලබන්නාවූ  ඕනෑම  ඉඳුම් හිටුම් වලින් සතුටු  වේද,
 • ලබන්නාවූ  ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකරෙන් සතුටු  වේද.
 • සිය ශ්‍රමණ ජීවිතය ගැන කැමැත්තෙන්ක සතුටුවූයේ වේද, 

 යන පසයි.
’’මහණෙනි, මේ ශ්‍රමණයන්ගේ සැප පස වෙත්.

Devider 1

AN 05-13-09. පරිකුප්ප සූත්‍රය 

අටුවාව : ” පරිකුප්ප ” යන්න පරණ තුවාලක් වැනි “කෙවෙන්නාවූ”  යන තේරුමක් දෙන බව හඟවයි.  “පරිකුප්පන ස්වභාව පුරාන වණ සදිසා ” බොහෝ විට නොවලහාම නිරයට යවන්නාවූ “ ආනන්තරිය කර්මයන්”  ලෙස දැක් වේ . 

’’මහණෙනි, අපායටම යවන්නාවූ, නිරයටම  පමුණුවන්නාවූ,  පැමිණෙන්නාවූ, කිපෙන ස්වභාව ඇත්තාවූ, පිළියම් නොකට හැක්කාවූ කර්මයෝ  පහක්  වෙත්.
’’කවර පහක් ද  යත්?

 • මවගේ  දිවි තොර කරණ ලද්දේ වේද,
 • පියාගේ දිවි තොර කරණ ලද්දේ වේද,
 • රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ  දිවි තොර කරණ ලද්දේ වේද,
 • දුෂ්ටවූ සිතින් තථාගකයන් වහන්සේගේ ලේ සොලවන ලද්දේ වේද,
 • සංඝයා  භේද කරණ ලද්දේ වේද
  යන පස් ක්‍රියාය .
  ’’මහණෙනි, අපායට යවන්නාවූ, නිරයට පැමිණෙවන්නාවූ, කිපෙන ස්වභාව ඇත්තාවූ, පිළියම් නොකට හැක්කාවූ  පස් කර්මයෝ  ඒ වෙත්.

Devider 1

AN 05-13- 10. පඤ්ච ව්‍යසන සූත්‍රය.

’’මහණෙනි,  විපත් (ව්යාසනයෝ)  පසක් වෙත්.
කවර පසක්ද යත්,

 • ලේ නෑයන් නැතිවීම ආදිය නිසා වන  විපතය,
 • සම්පත් වැනසීම නිසා වන  විපතය,
 • රෝග පීඩා ඇතිවීම නිසා වන  විපතය,
 • ශීලය නැතිවීම නිසා පිරිහීම නිසා වන  විපතය,
  [සීල ව්‍යාසනය යනු පංච සීල යට පටහැනිව කරන ලද ක්‍රියාවක් නිසා]
 • දෘෂ්ටිය පිළිබඳ විපතය,
  [වැරදි දෘෂ්ටියක් ගැනීම නිසා විශේෂයෙන් කර්මය සහ කර්ම ඵල පිලි නොගැනීම නිසා වන ව්‍යාසනය ය. ]
  යන පසයි.

මහණෙනි, සත්ත්‍වයෝ නෑයන් නැසී  යාම නිසා ඒ පිළිබඳ සොවින් ඒ  විපත හේතුකොට ගෙණ හෝ සම්පත් වැනසීම  පිළිබඳ විපතය හෙතුකොට ගෙන හෝ සිය රෝගය ආබාධය  පිළිබඳ සොවින් කෝපයෙන් සිත කෙලෙසා ගෙන හෝ,
’ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මත්තෙහි සැප නැත්තාවූ, දුකට පිහිටවූ, විවසව පතිත වන්නාවූ, නරකයෙහි උපදින්නේ නැත. ඒ ව්යාසන අගතිගාමී වන්නට හේතු නොවේ.

’’මහණෙනි, සත්ත්‍වයෝ ශීලය පිරිහීම නිසා , සීලය  පිළිබඳ විපත හේතුකොට ගෙන හෝ දෘෂ්ටිය පිළිබඳ විපත හේතුකොට ගෙන හෝ ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මත්තෙහි සැප නැත්තාවූ, දුකට පිහිටවූ, විවසව පතිත වන්නාවූ, නරකයෙහි උපදිත්.

මහණෙනි, ඒ වනාහි විපත් පස වෙත්.

’’මහණෙනි,  සම්පත් පසක්ද වෙත්.
කවර පසක්ද යත්,

 • ඥාති සම්පත්තිය,
 • භොග සම්පත්තිය,
 • ආරෝග්‍ය සම්පත්තිය,
 • ශීල සම්පත්තිය,
 • දෘෂ්ටි සම්පත්තිය
  යන පසයි.

මහණෙනි, සත්ත්‍වයෝ ඤාති සම්පත්තිය හේතුකොට ගෙණ හෝ, භෝග සම්පත්තිය හේතුකොට ගෙණ හෝ, ආරෝග්‍ය සම්පත්තිය හේතුකොට ගෙණ හෝ
’’ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මත්තෙහි යහපත් ගති ඇති, පස්කම් සැපයෙන් අග්‍රවූ දිව්‍ය ලෝකයෙහි නූපදිත්.

’’මහණෙනි, සත්ත්‍වයෝ තම තමන්ගේ  ශීල සම්පත්තිය හේතුකොට ගෙන ,
තමන්ගේ දෘෂ්ටි සම්පත්තිය හේතුකොට ගෙණ , ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු යහපත් ගති ඇති, පස්කම් සැපයෙන් අග්‍රවූ දිව්‍ය ලෝකයෙහි උපදිත්.

මහණෙනි, මේ  වනාහි සම්පත් පස වෙත්’’ යයි වදාළ සේක.

English Version

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.