SN 03-01. ඛන්ධක සංයුත්තය

SN 03-01.01. නකුල පිතු වර්ගය

1. නකුල පිතු සූත්‍රය ,  2. දේවදහ සූත්‍රය,  3. හාලිද්දකානි සූත්‍රය, 4. හාලිද්දකානි සූත්‍රය
5. සමාධි සූත්‍රය, 6. පටිසල්ලාණ සූත්‍රය,  7. උපාදාපරිතස්සන සූත්‍රය,  8. උපාදාපරිතස්සන සූත්‍රය
9. අතීතානාගත සූත්‍රය,  10. අතීතානාගත සූත්‍රය,  11. අතීතානාගත සූත්‍රය

SN 03-01.02. අනිත්‍ය වර්ගය

1. අනිත්‍ය සූත්‍රය, 2. දුක්ඛ සූත්‍රය,  3. අනත්ත සූත්‍රය, 4. යදනිච්ච සූත්‍රය,  5. යංදුක්ඛ සූත්‍රය
6. යදනත්ත සූත්‍රය,  7. හේතු සූත්‍රය,  8. හේතු සූත්‍රය,  9. හේතු සූත්‍රය,  10. ආනන්ද සූත්‍රය

SN 03-01.03. භාර වර්ගය

1. භාර සූත්‍රය,  2. පරිඤ්ඤා සූත්‍රය,  3. අභිජාන සූත්‍රය,  4. ඡන්දරාග සූත්‍රය,
5. අස්සාද සූත්‍රය, 6. අස්සාද සූත්‍රය,  7. අස්සාද සූත්‍රය,  8. අභිනන්දන සූත්‍රය,
9. උප්පාද සූත්‍රය,  10. අඝමූල සූත්‍රය 11. පභඩ්ගු සූත්‍රය

SN 03-01.04. නතුම්හාක වග්ගය

1. නතුම්හාක සූත්‍රය, 2. නතුම්හාක සූත්‍රය,  3. භික්ඛු සූත්‍රය,  4. භික්ඛු සූත්‍රය,
5. ආනන්ද සූත්‍රය  6. ආනන්ද සූත්‍රය,  7. අනුධර්ම සූත්‍රය,  8. අනුධර්ම සූත්‍රය,
9. අනුධර්ම සූත්‍රය,  10. අනුධර්ම සූත්‍රය

SN 03-01.05. අත්තදීප වර්ගය

1. අත්තදීප සූත්‍රය,  2. පටිපදා සූත්‍රය,  3. පටිපදා සූත්‍රය, 4. අනිච්චතා සූත්‍රය,  5. සමනුපස්සනා සූත්‍රය,
6. ස්කන්ධ සූත්‍රය,  7. සොණ සූත්‍රය,  8. සෝණ සූත්‍රය,  9. නන්දික්ඛය සූත්‍රය, 10. නන්දික්ඛය සූත්‍රය

SN 03-01.06. උපාය වර්ගය

1. උපාය සූත්‍රය,  2. බීජ සූත්‍රය,  3. උදාන සූත්‍රය,  4. උපාදාන සූත්‍රය,  5. සත්තට්ඨාන සූත්‍රය,  6. සම්බුද්ධ සූත්‍රය, 7. පඤ්චවග්ග සූත්‍රය, 8. මහාලි සූත්‍රය, 9. ආදිත්ත සූත්‍රය,  10. නිරුත්තිපථ සූත්‍රය

SN 03-01.07. අරහන්ත වර්ගය

1. උපාදිය සූත්‍රය,  2. මඤ්ඤමාන සූත්‍රය,  3. අභිනන්දන සූත්‍රය,  4. අනිත්‍ය සූත්‍රය,
5. දුක්ඛ සූත්‍රය,  6. අනාත්ම සූත්‍රය,  7. අනත්තනීය සූත්‍රය,
8. රජනීය සණ්ඨිත සූත්‍රය,  9. රාධ සූත්‍රය, 10. සුරාධ සූත්‍රය

SN 03-01.08. ඛජ්ජනීය වර්ගය

1. අස්සාද සූත්‍රය, 2. සමුදය සූත්‍රය, 3. අරහන්ත සූත්‍රය,  4. අරහන්ත සූත්‍රය,
5. දුතිය අරහන්ත සූත්‍රය, 6. සීහ සූත්‍රය,  7. ඛජ්ජන සූත්‍රය,  8. පිණ්ඩොල සූත්‍රය,
9. පාරිලෙය්‍යක සූත්‍රය,  10. පුණ්ණමානි සූත්‍රය

SN 03-01.09. ථෙර වර්ගය

1. ආනන්ද සූත්‍රය,  2. තිස්ස සූත්‍රය,  3. යමක සූත්‍රය,  4. අනුරාධ සූත්‍රය,  5. වක්කලි සූත්‍රය,  6. අස්සජි සූත්‍රය, 7. ඛෙමක සූත්‍රය,  8. ඡන්න සූත්‍රය,  9. රාහුල සූත්‍රය, 10. දුතිය රාහුල  සූත්‍රය

SN 03-01.10. පුප්ඵ වර්ගය

1. නදී සූත්‍රය,  2. පුප්ඵ සූත්‍රය,  3. ඵෙණ පිණ්ඩූපම සූත්‍රය, 4. ගොමයපිණ්ඩ සූත්‍රය,  5. නඛ සිඛ සූත්‍රය,
6. සාමුද්දක සූත්‍රය, 7. ගද්දුලබද්ධ සූත්‍රය, 8. දුතිය ගද්දුලබද්ධ  සූත්‍රය, 9. වාසිජට (නාවා) සූත්‍රය
10. අනිච්ච සඤ්ඤා  සූත්‍රය

SN 03-01.11. අන්ත වර්ගය

1. අන්ත සූත්‍රය,  2. දුක්ඛ සූත්‍රය,  3. සක්කාය සූත්‍රය,  4. පරිඤ්ඤෙය්‍ය සූත්‍රය, 5. සමණ සූත්‍රය,  6. දුතිය සමණ සූත්‍රය , 7. සොතාපන්න සූත්‍රය, 8. අරහන්ත  සූත්‍රය, 9. ඡන්දප්පහාන (ඡන්ද රාග) සූත්‍රය, 10. දුතිය ඡන්දප්පහානසුත්තං

SN 03-01.12. ධර්මකථික වර්ගය

1. අවිජ්ජා (භික්ෂු) සූත්‍රය, 2. විජ්ජා  සූත්‍රය, 3. ධර්මකථික සූත්‍රය,  4. දුතිය ධම්මකථික සූත්‍රය,  5. බන්ධන සූත්‍රය, 6. පරිමුච්චිත සූත්‍රය, 7. දුතිය පරිමුච්චිත සූත්‍රය , 8. සඤ්ඤොජන සූත්‍රය,  9. උපාදාන සූත්‍රය,  10. සීල සූත්‍රය, 11. සුතවන්ත සූත්‍රය, 12. කප්ප සූත්‍රය, 13. දුතිය කප්ප සූත්‍රය

SN 03-01.13. අවිජ්ජා වර්ගය

1. සමුදය ධම්ම සූත්‍රය, 2. දුතිය සමුදය  ධම්ම සූත්‍රය, 3. තතිය සමුදය ධම්ම සූත්‍රය,  4. අස්සාද සූත්‍රය,  5. දුතිය අස්සාද සූත්‍රය,  6. සමුදය සූත්‍රය, 7. දුතිය සමුදය සූත්‍රය ,  8. කොට්ඨිත සූත්‍රය, 9. දුතිය කොට්ඨිත සූත්‍රය, 10. තතිය කොට්ඨිත සුත්තං

SN 03-01.14. කුක්කුල වර්ගය

1. කුක්කුල සූත්‍රය,  2. අනිච්ච සූත්‍රය, 3. දුතිය  අනිච්ච සූත්‍රය, 4. තතිය අනිච්ච සූත්‍රය,  5. දුක්ඛ සූත්‍රය, 6. දුතිය දුක්ඛ දුක්ඛ සූත්‍රය, 7. තතිය දුක්ඛ දුක්ඛ සූත්‍රය, 8. අනත්ත සූත්‍රය, 9. දුතිය  අනත්ත සූත්‍රය, 10. තතිය අනත්ත සූත්‍රය, 11. නිබ්බිදා බහුල (කුලපුත්ත) සූත්‍රය, 12. අනිච්චානු පස්සී  සූත්‍රය, 13. දුක්ඛානු පස්සී  සූත්‍රය, 14. අනත්තානු පස්සී  සූත්‍රය

SN 03-01.15. දිට්ඨි වර්ගය

1. අජ්ඣත්ත සූත්‍රය,  2. එතං මම සූත්‍රය,  3. සො අත්තා සූත්‍රය,  4. නොච මෙ සියා සූත්‍රය,  5. මිච්ඡාදිට්ඨි සූත්‍රය, 6. සක්කාය දිට්ඨි සූත්‍රය,  7. අත්තානු දිට්ඨි සූත්‍රය, 8. අභි නිවෙස  සූත්‍රය, 9. දුතිය අභිනිවෙස සූත්‍රය,  10. ආනන්ද සූත්‍රය

Sanyuktha Nikaya

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.