MN 03-01-07- ගණක මොග්ගල්ලාන සුත්‍රය

ganakamoggallana

පුජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ කල සුත්‍ර විවරණය අසන්න .

§ 1. මා විසින් මෙසේ අසනලදී.
එක් කලෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහි මිගාරමාතු පාසාද නම්වූ පූර්වාරාමයෙහි වැඩ වසනසේක. එකල්හි ‘ගණක මොග්ගල්ලාන’ නම් බ්‍රාහ්මණ පුරුෂයා  භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත  පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග  සතුටු විය යුතු සිහි කටයුතු කථා කොට නිමවා, එක් පසෙක හුන්නේය. එක් පසෙක හුන්නාවූ ගණක මොග්ගල්ලාන භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීයේය.

§ 2.“භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, මේ මිගාරමාතු පාසාදයෙහි අත්තිවාරමේ සිට මුදුන් වහලය තෙක් පිළිවෙළින් කල ප්‍රතිපදාවක්, හික්මීමක්, පිළිවෙළින් කිරීමක්, පිළිවෙළින් පිළිපැදීමක් දක්නට ලැබේ.

[ : සත් මහල් ප්‍රාසාදයක් එක දිනකින් තනා නිම කරන්නට නොහැකිය. ඉඩම් එලි පෙහෙළි කල පසු අත්තිවාරම් සැරීම, අත්තිවාරම බැදීම, පස් පුරවා බිම සකස් කිරීමේ, පටන් අවසන්යේ වහල සෙවිලි කරන තුරු සියල්ල තනා නිමකරන තුරු සියලු කාර්යයන් එකකට එකක් පසුව පිලිවෙලින් එන කාර්යයෝ වෙති. ඉංජිනේරුවෝ යම් යම් කාල සහ කාර්ය සටහන් අනුව (Work Programmes) එකින් එක කොටස් තනා නියම කරනු ලබයි.]

 භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, එලෙසින්ම  බ්‍රාහ්මණයන්වූ අපි වේද මන්ත්‍ර ඉගෙණීමෙහිද, පිළිවෙළින් කිරීමක්, හික්මීම, පිළිවෙළින් පිළිපැදීමක් , දක්නා ලැබේ. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, යමෙක් දුනු ශිල්පයෙහි උගනිද, පිළිවෙළින් හික්මීම, පිළිවෙළින් කිරීම, පිළිවෙළින් පිළිපැදීම දක්නා ලැබේ. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ගණන් ශාස්ත්‍රයෙන් ජීවත්වන්නාවූ අපගේ ගණන් ශාස්ත්‍රයෙහිද පිළිවෙළින් හික්මීම, පිළිවෙළින් කිරීම, පිළිවෙළින් පිළිපැදීම, දක්නා ලැබේ.

[ ගණක යනු අද වචනයෙන් කිවහොත් ගනකාධිකාර තනතුරු දරන්නෙකි] 

§ 3 . භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, අපි  අපේ  ගෝලයන් පුහුණු කරවන්නට  පළමුකොට මෙසේ ගණන් කරවමු. එක, එකය. දෙක, දෙකය. තුන, තුනය. හතර, හතරය. පහ, පහය. හය, හයය. හත, හතය. අට, අටය. නවය, නවයය. දසය, දසයය. මෙසේ භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, අපි සියයටද ගණන් කරවමු.

භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේගේ මේ ධර්ම විනයෙහි එනම්ද ඔබ සාසනයෙහි , එසේ පිළිවෙළින් හික්මීමක්, පිළිවෙළින් කිරීමක්, පිළිවෙළින් පිළිපැදීමක් පෙන්විය හැක්කේද?”

§ 4 .“බ්‍රාහ්මණය, මේ සාසනයේද  ධර්ම විනයෙහි පිළිවෙළින් හික්මීමක් , පිළිවෙළින් කිරීමක් , පිළිවෙළින් පිළිපැදීමක්, පෙන්විය හැක්කේය. බ්‍රාහ්මණය, යම් දක්ෂ අශ්වයන් හික්මවන්නෙක්  අජානීය අශ්වයෙකු ලැබ ඒ සතා පුහුණු කරද්දී, පළමුකොටම කටකලියාවට පුරුදු කරවයිද, එසේ  කටකලියාවට පුරුදු වූ පසු සෑදලයට පුහුණු කරයිද, ඒ දෙකටම පුරුදු වූ පසු එක වේගයකින් දුවන්නට පුරුදු කරයිද ආදී වශයෙන් අශ්වයා පුහුණු කරවීමට ක්‍රමයක්, පිළිවෙලක්, පිළිවෙතක් ඇත්තාක් සේම  තථාගත තෙම සසුන් ගතවන භික්ෂුව ද පුහුණු කරවනු ලබයි. පළමුකොටම මෙසේ හික්මවන්නේය.
‘මහණ එව.  සිල්වත් වෙව. ප්‍රාතිමොක්ෂ සීලයෙන් සංවරයෙන් සංවර වෙව!
[ ප්‍රතිමොක්ක සීලය නිර්වාණය අරමුණු කරගත් සීලයයි. විස්තර කියවන්නට මේ LINK එකට යන්න]
ආචාරයෙන් හා ගොචරයෙන් යුක්තව, කුඩා වරදෙහි පවා භය දක්නෙක්ව වාසය කරව. සමාදන්ව ශික්ෂාපදයන්හි හික්මෙවයි’ යනුවෙනි.

.[§ 4.“බ්‍රාහ්මණය, එසේ භික්ෂුව යම් දිනෙක මනාව  සිල්වත්වේද, ප්‍රාතිමොක්ෂ සංවරයෙන් සංවරව, ආචාරයෙන් හා ගොචරයෙන් යුක්තව, කුඩා වරදෙහි පවා භය දක්නෙක්ව වාසය කෙරේද, සමාදන්ව ශික්ෂාපදයන්හි හික්මේද, තථාගතයන්  ඔහු නැවත  එම භික්ෂුව මෙසේ හික්මවයි.

‘‘මහණ, එව!  ඉන්ද්‍රියය දොරටුන් රැකිය යුතුය.. මනා සේ රක්නාලද දොරටු ඇත්තෙක් වෙව. ඇසින් රූප දැක නිමිති ගන්නෙක්, කුඩාම වත්  සටහන්  ගන්නෙක් නොවෙව. යම් හෙයකින් මේ චක්ෂු ඉන්ද්‍රියයෙහි (ඇසෙහි) සංවරයක් නැතුව වාසය කරන්නහු ලොභය, ද්වෙෂය යන ලාමකවූ අකුසල ධර්මයෝ අනුව වහනය වෙත්ද, ඔහුගේ සංවරය පිණිස පිළිපදුව. චක්ෂුරින්ද්‍රිය රකුව. චක්ෂුරින්ද්‍රියයෙහි සංවරයට පැමිණෙව.

“කණින් ශබ්දය අසා නිමිති ගන්නෙක්, කුඩා සලකුණු ගන්නෙක් නොවෙව. යම් හෙයකින් මේ සොතෙන්ද්‍රියයෙහි සංවර නැතිව වාසය කරන්නවූ මොහුට විෂම ලොභය, දොම්නස යන ලාමකවූ අකුසල ධර්මයෝ අනුව වහනය වෙත්ද ඔහුගේ සංවරය පිණිස පිළිපදුව. සොතෙන්ද්‍රිය රකුව. සොතෙන්ද්‍රියයෙහි සංවරයට පැමිණෙව. 

“නාසයෙන් ගන්ධය ආඝ්‍රාණය කොට නිමිති ගන්නෙක්, කුඩා සලකුණු ගන්නෙක් නොවෙව. යම් හෙයකින් මේ ඝාණෙන්ද්‍රියයෙහි සංවර නැතිව වාසය කරන්නවූ මොහුට විෂම ලොභය, දොම්නස යන ලාමකවූ අකුසල ධර්මයෝ අනුව වහනය වෙත්ද, ඔහුගේ සංවරය පිණිස පිළිපදුව. ඝාණෙන්ද්‍රිය රකුව. ඝාණෙන්ද්‍රියයෙහි සංවරයට පැමිණෙව.

“දිවෙන් රසය දැන නිමිතිගන්නෙක් කුඩා සලකුණු ගන්නෙක් නොවෙව. යම් හෙයකින් ජිහ්ව ඉන්ද්‍රියයෙහි සංවර නැතිව වාසය කරන්නවූ මොහුට විෂම ලොභය, දොම්නස යන ලාමකවූ අකුසල ධර්මයෝ අනුව වහනය වෙත්ද, ඔහුගේ සංවරය පිණිස පිළිපදුව. ජිහ්වෙන්ද්‍රිය රකුව. ජිහ්ව ඉන්ද්‍රියයෙහි සංවරයට පැමිණෙව.

කයින් ප්‍රශ්වව්‍යයන් ස්පර්ශකොට නිමිති ගන්නෙක් කුඩා සලකුණු ගන්නෙක් නොවෙව. යම් හෙයකින් ස්පර්ශෙන්ද්‍රියයෙහි සංවර නැතිව වාසය කරන්නවූ මොහුට විෂම ලොභය, දොම්නස යන ලාමකවූ අකුශල ධර්මයෝ අනුව වහනය වෙත්ද ඔහුගේ සංවරය පිණිස පිළිපදුව. ස්පර්ශෙන්ද්‍රිය රකුව. ස්පර්ශෙන්ද්‍රියයෙහි සංවරයට පැමිණෙව. 

සිතින් ධර්මය දැන නිමිති ගන්නෙක්, කුඩා සලකුණු ගන්නෙක් නොවෙව. යමක් හේතුකොටගෙන මනින්ද්‍රියයෙහි සංවර රහිතව වාසය කරන්නහුට ලොභය, ද්වෙෂය, යන ලාමකවූ අකුසල ධර්මයෝ අනුව වැහෙන්නාහුද, ඔහුගේ සංවරය පිණිස පිළිපදුව. මනින්ද්‍රිය රකුව. මනින්ද්‍රියයෙහි සංවරයට පැමිණෙව’යි යනුවෙනි.

§ 5. “බ්‍රාහ්මණය, යම් තැනක පටන් භික්ෂුව  ඉඳුරන්හි රක්නාලද දොරටු ඇත්තේ වේද, නැවත ඔහු තථාගතයන්  මෙසේ හික්මවයි.
‘මහණ, එව.  භොජනයෙහි පමණ දක්නෙක් වෙව. නුවණින් සලකා ආහාරය ගණුව. ආහාරය ක්‍රීඩා පිණිස නොවේ. මද වැඩීම පිණිස නොවේ. සැරසීම පිණිස නොවේ. අලංකාර කිරීම පිණිස නොවේ. යම්තාක්ම මේ ශරීරයාගේ පැවැත්ම පිණිස යැපීම පිණිස විහිංසා වැලැක්ම පිණිස බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාවට අනුග්‍රහ පිණිස වේ. මෙසේ පැරණිවූ වේදනාවද නසමි. අළුත් වෙදනාවද නූපද වන්නෙමි. මාගේ ජීවිත යාත්‍රාවද නිරවද්‍ය භාවයද පහසු විහරණයද වන්නේයයි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කර ආහාර ගනුව” යනුවෙනි)

§6. “බ්‍රාහ්මණය, යම් තැනෙක පටන් භික්ෂුව  වැළඳීමෙහි පමණ දන්නේ වේද, ඔහුව  තථාගතයන් නැවත මෙසේ  හික්මවයි.
‘මහණ එව. නින්දට ගෙවන කාලය අඩු කරව. නිදි වර්ජිතව භාවනාවට කාලය යොදව! යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් හා සති සම්පජන්නයෙන් යුතුව වාසය කරව. දාවල් දවස සක්මනින්ද, හිඳීමෙන්ද, සිත වනසන්නාවූ ධර්මයන්ගෙන් සිත පිරිසිදු කරව. රාත්‍රියගේ ප්‍රථම යාමයෙහි සක්මනින්ද, හිඳීමෙන්ද, සිත වන්සන්නාවූ ධර්මයන්ගෙන් සිත පිරිසිදු කරව. රාත්‍රියගේ මධ්‍යම යාමය දකුණු පසින් දකුණු පයෙහි වම්පය මඳක් ඉක්මවා තබා සිහි ඇත්තේ නුවණ ඇත්තේ නැගිටිමි යන සංඥාව මෙනෙහි කොට සිංහ සෙය්‍යාවෙන් සයනය කරව. රාත්‍රියගේ පශ්චිම යාමයෙහි නින්දෙන් නැගිට සක්මනින්ද, හිඳීමෙන්ද, සිත වසන්නාවූ ධර්මයන්ගෙන් සිත පිරිසිදු කරවයි’ (යනුවෙනි.).

§ 7. “බ්‍රාහ්මණය, යම් තැනක පටන් භික්ෂුව  නිදි වැරීමෙහි පුරුදු වේද,  තථාගතයන්  නැවත ඔහු මෙසේ  හික්මවයි.
‘මහණ, එව. නුඹ සතියෙන් යුක්ත වෙව. සතිය  මනා සේ වඩව.  ඉදිරියට යාමෙහිද, ආපසු යාමේහිද, සතියෙන්  යුක්තව කරන්නෙක් වෙව. ඉදිරිපස බැලීමෙහිද, හැරී බැලීමෙහිද සතියෙන් කරව.  අත් පා හැකිලීමෙහිද, දිගුකිරීමෙහිද, සතියෙන් කරව , දෙපට සිව්ර හා පා සිව්රු දැරීමෙහිදී  සතියෙන් කරව, අනුභව කිරීමෙහි පානය කිරීමෙහි, කඩා කෑමෙහි, රස විඳීමෙහි සතියෙන් කරව, මලමුත්‍ර පහකිරීමෙහිදී පවා සතියෙන්  නුවණින් සතියෙන් කරව, ගමනෙහි, සිටීමෙහි, හිඳීමෙහි, නිදි දුරුකිරීමෙහි, කීමෙහි, කතා නොකිරීමෙහි සතියෙන් කරව (යනුවෙනි.)

§ 8. “බ්‍රාහ්මණය, යම් තැනක පටන් භික්ෂුව සතිය මනාසේ දියුණු කරන ලද්දේ  වේද , ඒ පුද්ගලයා තථාගතයන  නැවත මෙසේ  හික්මවයි.
‘මහණ, එව!  විවේක ඇත්තාවූ සේනාසනයක් භජනය කරව. එනම්: අරණ්‍යය, වෘක්ෂමූලය, පර්වතය, කඳුරැළිය, පර්වත ගුහාවය, සොහොනය, හිස් ඉඩමක්, පිදුරු බිස්නය යන මේවාය. හෙතෙම බොහෝ ජනයා අතර නොහිඳ හුදෙකලාව ඇති එසේ විවෙක ඇති සෙනසුනක්  ඇසුරු  කොට වසයි.

§9. . එසේ ජන ශුන්‍ය ස්ථානයක් වසන

  • ඔහු උදේකල  පිඬු  වැළදීමට පසු  පළඟ බැඳගෙන ඍජුව කය පිහිටුවා අරමුණට ඉදිරිපත් කොට සිහිය පිහිටුවා හිඳියි. හෙතෙම විෂම  ලොභය දුරුකොට  ‘විෂම ලොභයක් නැති සිතින් යුක්තව වාසය කරයි. සිත ලොභයෙන් පිරිසිදු කරයි.
  • දෝසය  දුරුකොට ද්වෙෂ රහිත සිත් ඇත්තේ, සියලු සත්වයන් කෙරෙහි හිතානුකම්පා ඇතිව මෛත්‍රී සිතින්  වාසය කරයි. ව්‍යාපාද දොෂයෙන් සිත පිරිසිදු කරයි.
  • ථීනමිද්ධය හැර පහව ගියාවූ ථීනමිද්ධය ඇතිව ආලොක සංඥාව  ඇතිව සතිය වඩමින් වාසය කරයි. ථීනමිද්ධයෙන් සිත පිරිසිදු කරයි.
  • උද්ධච්චකුක්කුච්චය (නොසන්සුන් කම හා පසු තැවීම) දුරුකොට සන්සුන්ව තමා කෙරෙහි සංසිඳුනු සිත් ඇතිව වාසය කරයි. උද්ධච්චකුක්කුච්චයෙන් සිත පිරිසිදු කරයි.
  • විචිකිච්ඡාව හැර දුරුකළ සැක ඇත්තේ කුසල ධර්මයන්හි කෙසේ කෙසේදැයි යන සැක නැතිව වාසය කරයි. විචිකිච්ඡාවෙන් සිත පිරිසිදු කරයි.

§10. . “හෙතෙම මේ සිත කිලුටු කරන්නාවූ ප්‍රඥාව දුර්වල කරන්නාවූ පඤ්චනීවරණයන් හැර  කාමයන්ගෙන් වෙන්වම අකුසල ධර්මයන්ගෙන් වෙන්ව විතර්ක සහිතවූ විචාර සහිතවූ විවේකයෙන් හටගත් ප්‍රීතිය හා සැපය ඇති ප්‍රථමධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි.

විතර්ක විචාරයන්ගේ සංසිඳීමෙන් තමා කෙරෙහි පැහැදීම ඇති චිත්තයාගේ එකඟබව ඇති විතර්ක රහිතවූ විචාර රහිතවූ සමාධියෙන් හටගත් ප්‍රීතිය හා සැපය ඇති ද්විතීය ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි.

ප්‍රීතියෙහිද නොඇල්මෙන් උපෙක්ෂාවෙන්ද, සිහි නුවණ දෙකින්ද, යුක්තව වාසය කරයි. සැපයද නාම කයින් විඳියි. යම් ධ්‍යානයකට පැමිණීම නිසා ආර්‍ය්‍යයෝ උපෙක්ෂා ඇත්තේ සිහි ඇත්තේ සැප විහරණ ඇත්තේයයි, කියත්ද ඒ තෘතීය ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි.

සැපයාගේද දුරු කිරීමෙන් දුක්ඛයාගේද දුරු කිරීමෙන් පළමු උපචාර කාලයේම සොම්නස් දොම්නස් දෙදෙනාගේ නැසීමෙන් දුක් නැත්තාවූ සැප නැත්තාවූ උපෙක්ෂා ස්මෘති දෙදෙනාගේ පිරිසිදු කම ඇති චතුර්ථ ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි.

§11. “බ්‍රාහ්මණය,   ශෛක්ෂවූවාහුවූ,   අර්හත්වයට  නොපැමිණියා වූ,  සසර විමුක්තිය උදෙසා  ඇත්තාහු උතුම්වූ නිවණ පතමින් වාසය කරන්නාවූ භික්ෂුවට  මාගේ අනුශාසනාව මෙසේ වෙයි,.  

එමතුද නොව බ්‍රාහ්මණය යම්  භික්ෂූහු රහත්වූවාහුනම්, සියළු   ආශ්‍රව ක්ෂය කරන ලද්දේ නම්,  වැස නිමවනලද බඹසර (උතුම් හැසිරීම) ඇත්තාහු නම්, සතර මගින් කරණලද කටයුතු ඇත්තාහු නම්.  බහා තබන ලද කෙලෙස් බර ඇත්තාහුනම්,  පිළිවෙළින්  අර්හත්වය කරා ලඟා වී නම්,  භවසංයොජන  ක්ෂය කොට නිමා කලේ නම්,  මනාව සතියෙන්  දැන කෙලෙසුන් කෙරෙන් මිදුනාහු නම්  ඔවුන්ටද  මේ අනුශාසනාව ට අනුව පිළිවෙත් රැකීමෙන් මේ ආත්මයෙහි සැප විහරණය පිණිසද, (සති සම්පජන්ඥය)  සිහි නුවණ දෙකින් යුක්තවීම පිණිසද පවතිත්යයි” වදාළේය.

§12.. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ කල්හි ගණක මොග්ගල්ලාන නම් බ්‍රාහ්මණයා  භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීයේය.

“ප්‍රශ්නයක් අසමි ගෞතමයන් වහන්ස,   භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් මෙසේ අවවාද කරණු ලබන්නාහු මෙසේ අනුශාසනා කරණු ලබන්නාහු භවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ සියල්ලෝම ඒකාන්ත නිෂ්ටාවවූ නිවණට පැමිණෙත්ද, නැතිනම් සමහරෙක් නොපැමිණෙත්ද?”

“බ්‍රාහ්මණය, මෙසේ අවවාද කරණු ලබන්නාහු, මෙසේ අනුශාසනා කරණු ලබන්නාහු, ඇතැම් මාගේ ශ්‍රාවකයෝ ඒකාන්ත නිෂ්ටාවවූ නිවණට පැමිණෙත්. ඇතැම්හු නොපැමිණෙත්යයි” (වදාළේය.)

“භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, නිවණද ඇත්තේද, නිවණට පැමිණෙන මාර්ගයද ඇත්තේය. එහි යොදවන්නාවූ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේද ඇත්තාහ. එතකුදු වුවත් භවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් මෙසේ අවවාද කරණු ලබන්නාහු, මෙසේ අනුශාසනා කරණු ලබන්නාහු, සමහරු ඒකාන්ත නිෂ්ටාවවූ නිවණට පැමිණෙත්. සමහරු නොපැමිණෙත් යන යමක් වේද, ඊට හේතුව කවරේද, ප්‍රත්‍යය කවරේද?

§14. “බ්‍රාහ්මණය, එසේවී නම්, මම තොපගෙන්ම මෙය අසන්නෙමි. ඔබට යම්සේ වැටහෙන්නේද, එසේ එය ප්‍රකාශ කරව. බ්‍රාහ්මණය, ඒ කුමකැයි හඟින්නෙහිද? නුඹ රජගහ නුවරට යන්නාවූ මාර්ගය පිළිබඳව මනාව දන්නේ වෙහිද?”
“එසේය. පින්වතුන් වහන්ස, මම රජගහනුවරට යන්නාවූ මග මනාව දන්නේ වෙමි. “යි කීයේය.
“බ්‍රාහ්මණය, ඒ කුමකැයි හඟින්නෙහිද?  රජගහ නුවරට යනු කැමැත්තාවූ යම් පුරුෂයෙක් එන්නේය. හෙතෙම නුඹ වෙත පැමිණ ‘ස්වාමීනි, මම රජගහනුවරට යනු කැමැත්තෙමි.  මට රජගහනුවරට යන මග දක්වනු මැනවැයි’ කියන්නේය. ඔහුට නුඹ මෙසේ කියන්නෙහිය. ‘පින්වත් පුරුෂය, මෙසේ මේ මාර්ගය රජගහ නුවරට යයි. ඒ මගින් ටික දුරක් යව. ඒ මගින් ටික දුරක් ගිය කල අසවල් නම් ගම දක්නෙහිය. එයින් ටික දුරක් යව. එයින් ටික දුරක් ගිය කල අසවල් නම් නියම් ගම දක්නෙහිය. එයින් ටික දුරක් යව. එයින් ටික දුරක් ගිය කල ආරාමයන්ගෙන් අලංකාරවූ, උයන්වලින් අලංකාරවූ, භූමියෙන් අලංකාරවූ, පොකුණුවලින් අලංකාරවූ, රජගහ නුවර දක්නෙහිය,’ කියායි. නුඹ විසින් මෙසේ අවවාද කරනු ලැබූ, මෙසේ අනුශාසනා කරනු ලැබූ හෙතෙම වැරදි මගක් ගෙණ ආපසු හැරී යන්නේය.

ඉක්බිති රජගහනුවරට යනු කැමැත්තාවූ දෙවෙනි පුරුෂයෙක් එන්නේය. හෙතෙම නුඹ වෙත පැමිණ ‘ස්වාමීනි, මම රජගහනුවරට යන්ට කැමැත්තෙමි. ඒ මට රජගහනුවරට මග දක්වනු මැනවැයි’ කියන්නේය. ඔහුට නුඹ මෙසේ කියන්නෙහිය. ‘පින්වත් පුරුෂය, මෙසේ මේ මග රජගහ නුවරට යයි. ඒ මගින් ටික දුරක් යව. ඒ මගින් ටික දුරක් ගිය කල අසවල් නම් ගම දක්නෙහිය. එයින් ටික දුරක් යව. එයින් ටික දුරක් ගිය කල අසවල් නම් නියම් ගම දක්නෙහිය. එයින් ටික දුරක් යව එයින් ටික දුරක් ගිය කල ආරාමයන් ගෙන් අලංකාරවූ, වනයන්ගෙන් අලංකාරවූ, භූමීන්ගෙන් අලංකාරවූ, පොකුණූවලින් අලංකාරවූ, රජගහනුවර දක්නෙහිය’ යනුවෙනි. නුඹ විසින් මෙසේ අවවාද කරනු ලැබූ මෙසේ අනුශාසනා කරණු ලැබූ හෙතෙම සුවසේ රජගහ නුවරට යන්නේය.

“බ්‍රාහ්මණය, රජගහ නුවරද ඇත. රජගහ නුවරට යන මගද ඇත. මග කියාදෙන්නාවූ නුඹද සිටියේය. එතකුදු වුවත් නුඹ විසින් මෙසේ අවවාද කරනු ලැබූ, මෙසේ අනුශාසනා කරනු ලැබූ එක් පුරුෂයෙක් නොමග ගෙන ආපසු හැරී යන්නේය. එක් පුරුෂයෙක් සුවසේ රජගහනුවරට යන්නේය යන මීට හේතුව කුමක්ද?”

“භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, කාරණය කුමක්ද? මෙහිලා  මම කුමක් කෙරෙම්ද? භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, මම මග කියන්නේ වෙමියි කීය.

“බ්‍රාහ්මණය, එපරිද්දෙන්ම නිවණ ඇත්තේමය. නිවණට යන මගද  ඇත්තේමය. යොදවන්නාවූ මමද සිටිමි. එතකුදු වුවත් මාගේ ශ්‍රාවකයෝ මා විසින් මෙසේ අවවාද කරනු ලබන්නාහු, මෙසේ අනුශාසනා කරනු ලබන්නාහු සමහරු ඒකාන්තයෙන් නිෂ්ටාවවූ නිවණට පැමිණෙත්. සමහරු නොපැමිණෙත්. බ්‍රාහ්මණය, මෙහි මම කුමක් කෙරෙම්ද? බ්‍රාහ්මණය, තථාගතයන්  මග කියන්නේ වේයයි” වදාළේය.

§15.. මෙසේ වදාළ කල්හි ගණක මොග්ගල්ලාන  බ්‍රාහ්මණයා  භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ  කීයේය.
“භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ශ්‍රද්ධාව නැත්තාවූ, ජීවිකාව සපයා ගැනීමේ අදහසින්  ගිහිගෙන් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදි වූ, කෛරාටිකවූ, සට කපටි මායා ඇත්තාවූ, කෙටුභ ශාස්ත්‍ර දන්නාවූ, උඩඟුවූ, මානය ඇත්තාවූ, චපලවූ, දොඩමලුවූ, විසුරුණු වචන ඇත්තාවූ, ඉන්ද්‍රියයන්හි නොරක්නාවූ , වැළඳීමෙහි පමණ නොදන්නාවූ, නිදි දුරුකිරීමෙහි නොයෙදුනාවූ, ශ්‍රමණ බැව්හි බලාපොරොත්තුවක් නැත්තාවූ ශික්ෂාවෙහි තියුණු ගෞරවයක් නැත්තාවූ, ප්‍රත්‍ය බහුලකොට ඇත්තාවූ, සස්න ලිහිල්කොට ගත්තාවූ, පසුබැස්මෙහි පෙරටුව ගමන් කරන්නාවූ, විවේකයෙහි බහා තබනලද බර ඇත්තාවූ, කම්මැලිවූ, හීන වීර්‍ය්‍ය ඇත්තාවූ, සිහි මුළාවූ, නුවණ නැත්තාවූ, සිත එකඟ නොවූ, කැළඹුණු සිත් ඇත්තාවූ, ප්‍රඥා නැත්තාවූ, කෙලතොලුවූ, යම් පුද්ගලයෝ වෙත්ද, භවත් ගෞතමයන්  ඔවුන් සමග වාසය නොකරයි.

“ශ්‍රද්ධාවෙන් ගිහිගෙන් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදිවූ කෛරාටික නොවූ, මායා නැත්තාවූ කෙටුභ ශාස්ත්‍ර නොකියන්නාවූ, උඩඟු නොවූ, උස්වූ මාන නළ නැත්තාවූ, චපල නොවූ, දොඩමලු නොවූ, විසුරුණු වචන නැත්තාවූ, ඉන්ද්‍රියයන්හි රක්නාලද දොරටු ඇත්තාවූ, වැළඳීමෙහි පමණ දන්නාවූ, නිදි දුරු කිරීමෙහි යෙදුනාවූ, ශ්‍රමණ බැව්හි බලාපොරොත්තු ඇත්තාවූ, ශික්ෂායෙහි තියුණුගෞරව ඇත්තාවූ, ප්‍රත්‍ය බහුලකොට නැත්තාවූ, සස්න ලිහිල්කොට නොගන්නාවූ, පසුබැස්මෙහි බහා තබනලද බරඇත්තාවූ, විවේකයෙහි පෙරටුව ගමන් කරන්නාවූ, පටන් ගන්නාලද වීර්‍ය්‍ය ඇත්තාවූ, හරනලද ආත්ම ආශාව ඇත්තාවූ, එළඹ සිටි සිහි ඇත්තාවූ, මනා නුවණ ඇත්තාවූ, සමාධියට පැමිණියාවූ, එකඟවූ සිත් ඇත්තාවූ, ප්‍රඥාව ඇත්තාවූ, කෙලතොලු නොවූ යම්  පුද්ගලයෝ වෙත්ද, භවත් ගෞතමයන් ඔවුන් සමග වාසය කරයි.

§16. “භවත් ගෞතමයන් වහන්ස,  සුවඳ ලබන්නට අවුලන  මුල්  කලුවැල් මුල්  අග්‍රයයි කියනු ලැබේ. සුවඳ දැව  අතුරින් , රත්සඳුන්දැව අග්‍රයයි කියනු ලැබේ.  සුවඳ මල් වර්ග අතුරින් , දෑසමන්  අග්‍රයයි කියනු ලැබේ. එපරිද්දෙන්ම භවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ අවවාදය  මෙකල්හි පවත්නා ධර්ම අතුරෙන් අතිශයින් අග්‍රවන්නේය.

English Version

“භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා යහපත. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා යහපත. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, යම්සේ යටිකුරුකොට තබන ලද්දක් උඩුකුරු කරන්නේ හෝ වේද වසා තබන ලද්දක් වැසුම් හරින්නේ හෝ වේද, මංමුළා වූවෙකුට මග කියන්නේ හෝ වේද, අන්ධකාරයෙහි ඇස් ඇත්තෝ රූප දකිත්වායි තෙල් පහනක් දරන්නේ හෝ වේද, මෙපරිද්දෙන්ම භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් අනෙක ප්‍රකාරයෙන් ධර්ම ප්‍රකාශ කරනලදී.

“ මම භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ සරණකොට යමි. ධර්මයද භික්ෂු සංඝයාද, (සරණකොට යමි.) භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මා අද පටන් දිවිහිම් කොට සරණ ගියාවූ උපාසකයෙකැයි දරණසේක්වායි” කීය.

https://archive.org/details/Gold-Talks


ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.