4. අදාන්ත නොහොත් දාන්ත වග්ගය

සතරවන වග්ගය

TAMED and UNTAMED

4.1.   අදාන්ත චිත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, දමනය නොකරණ ලද සිත සත්වයනගේ මහත් අනර්ථය පිණිස පවතී, පුද්ගලයෙකුගේ අනර්ථය පිණිස. දමනය නොකරණ ලද සිත බඳු වූ අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත දමනය නොකරණ ලද්දේ එය මහත්වූ අනර්ථය ව්‍යාසනය පිණිස පවතී.”,

4.2.   දාන්ත චිත්ත සූත්‍රය

“මහණෙනි, යමෙක් සිය සිත දමනය කරණ ලද්දේද, සිය පාලනයට නතු කර ගත්තේද, එවන වූ සිත  ඔහුගේ  මහත් අර්ථය පිණිස පවතී, පුද්ගලයෙකුගේ අර්ථය පිණිස පවත්නා එබඳු වූ අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොමදකිමි. මහණෙනි, සිත දමනය කරණ ලද්දේ මහත්වූ අර්ථය පිණිස පවතී.”

4.3.    අගුත්ත චිත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ සිත හොඳින් පාලනය නොකරණ ලද්දේ (සිහියෙන් රැක බලා නොගන්නා ලද්දේ) එවන් සිත ඔහුට මහත්වූ අනර්ථය පිණිස පවතී, යමෙකුගේ ව්‍යාසනයට හේතුවන එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත හොඳින් පාලනය නොකරණ ලද්දේ එය මහත්වූ අනර්ථය පිණිස පවතී.”

4.4.     ගුත්ත චිත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ කෙනෙක් සිත හොඳින් පාලනය  කරණ ලද්දේද (සිහියෙන් රැක බලා ගන්නේද) එය ඔහුගේ  මහත්වූ අර්ථය පිණිස පවතී, කෙනෙකුගේ යහපත සහ අභිවෘද්දිය පිණිස වන්නාවූ එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත සිත හොඳින් පාලනය  කරණ ලද්දේද එය  මහත්වූ අර්ථය පිණිස පවතී.”

4.5.     ආරක්ඛිත චිත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ කෙනෙක් සිය සිත (ලෝභ, ද්වේශ මෝහ ක්ලේශයන්ගෙන්) ආරක්ෂා නොරක්නා ලද්දේද එම සිත  මහත්වූ අනර්ථය පිණිස පවතී, (ලෝභ, ද්වේශ මෝහ ක්ලේශයන්ගෙන්) අනාරක්ෂිත සිත විනා කෙනෙකුට අනර්තය ගෙන දෙන්නාවූ අනික් එකම ස්වභාවයකුදු නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත නොරක්නා ලද්දේද ආරක්ෂා කර නොගන්නේද එය ඔහුගේ  මහත්වූ අනර්ථය පිණිස පවතී.”

4.6.      රක්ඛි චිත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ සිත (ලෝභ, ද්වේශ මෝහ ක්ලේශයන්ගෙන්) රක්නා ලද්දේද ආරක්ෂා කරන ලද්දේද එය කෙනෙකුට  මහත් අර්ථය පිණිස පවතී, අභිවුර්දිය සහ යහපත පිණිස වන්නාවූ කාරනා වලින්, (ලෝභ, ද්වේශ මෝහ ක්ලේශයන්ගෙන්) ආරක්ෂා කරන ලද සිත වැනි, අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත (ලෝභ, ද්වේශ මෝහ ක්ලේශයන්ගෙන්) රක්නා ලද්දේද ආරක්ෂා කරන ලද්දේද එය  මහත්වූ අර්ථය පිණිස පවතී.”

4.7.      අසංවුත චිත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ සිත  කාම අරමුණෙන් සංවෘත නොකරණ ලද්දේද (un-restrained) එවන් සිත පුද්ගලයාගේ  මහත් අනර්ථය පිණිස පවතී, පුද්ගලයාගේ අනර්ථය ව්‍යාසනය පිණිස හේතුව ලෙස අසන්වෘත සිත බඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවය කුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත සංවෘත  නොකරණ ලද්දේද එයම  මහත්වූ අනර්ථය පිණිස පවතී.”

4.8.      සංවුතචිත්ත සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ සිත සංවෘත කරණ ලද්දේද (restrained) එවන් සිත මහත් අර්ථය පිණිස පවතී, පුද්ගලයාගේ අභිවෘද්ධිය පිණිස , සංවෘත සිතක් බඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවය කුදු මම නොම දකිමි මහණෙනි, සිත සංවරණය කරණ ලද්දේද එයම  මහත්වූ අර්ථය පිණිස පවතී,

4.9.     අදාන්තාදි සූත්‍රය.

““මහණෙනි, යම්සේ සිත දමනය නොකරණ ලද්දේ, සිහියෙන් රැක බලා නොගන්නේද, ලෝභ, ද්වේශ මෝහ ක්ලේශයන්ගෙන් ආරක්ෂා නොකරන ලද්දේද, කාම අරමුණෙන් සංවෘත නොකරණ ලද්දේද, එවන් සිත  මහත් අනර්ථය පිණිස පවතී. කෙනෙකුගේ ව්‍යාසනයට හේතුවන  එබඳුවූ අනික්  ස්වභාවයකුදු මම නොමදකිමි. මහණෙනි, සිත දමනය නොකරණ ලද්දේ, සිහියෙන් රැක බලා නොගන්නේද, ලෝභ, ද්වේශ මෝහ ක්ලේශයන්ගෙන් ආරක්ෂා නොකරන ලද්දේද, කාම අරමුණෙන් සංවෘත නොකරණ ලද්දේද, එබඳු සිත මහත්වූ අනර්ථය පිණිස පවතී.”

4.10.      දාන්තාදි සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ සිත දමනය කරණ ලද්දේද, සිහියෙන් රැක බලා ගන්නේද, ලෝභ, ද්වේශ මෝහ ක්ලේශයන්ගෙන් ආරක්ෂා කරන ලද්දේද, කාම අරමුණෙන් සංවෘත නොකරණ ලද්දේද, එවන් සිත මහත්වූ අර්ථය පිණිස පවතී, පුද්ගලයාගේ අභිවෘද්ධිය පිණිස වන්නාවූ  , අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත දමනය කරණ ලද්දේද , සිහියෙන් රැක බලා ගන්නා  ලද්දේද , ක්ලේශයන්ගෙන් රක්නා ලද්දේ, කාම අරමුණෙන් සංවරණය කරණ ලද්දේ මහත්වූ අර්ථය පිණිස පවතී.”

සතරවන වග්ගය නිමි.

ආපසු පටුනට 
BACK TO INDEX
BK2INDX

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.