ඒකක නිපාතය – 2 නීවරණ වර්ගය

2.1 කාමච්ඡන්දුප්පාද සූත්‍රය

“මහණෙනි, යම් සුභ නිමිත්තක් (කැමැත්තක් ඇතිකරන අරමුණක් ) නිසා කලින් නොතිබුනාවූ ආසාවක් කැමැත්තක් උපදීද, එසේ උපන්නාවූ ආසාව කැමැත්ත හෙවත් චන්ද රාගය, නැවත නැවත සසරෙහි ඉපදීම ඇතිකරවන්නේය. නැවත නැවත ඉපදවීම පිණිස සංස්කාර රැස්කරවන්නේය. මහණෙනි,  මෙසේ සසර දුකෙහි සත්වයා බැඳ ලීමට, හොඳ යයි සුභ යැයි සිතමින් අසුභවූ  අරමුණෙහි ඇලීම (චන්ද රාගය)  බඳුවූ අනික් එකම කරුණකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, කැමැත්ත ආසාව  ඇතිකරණ අරමුණ නුනුවණින් මෙණෙහි කරන්නා තුළ නූපන් ආශාවන් උපදී, උපන්නාවූ කාමයෙහි කැමැත්තෙහි ආශාවෙහි බහුලභාවය හා විශාල භාවයත් ඇතිවන්නේය.”

 

2.2 ව්‍යාපාදුප්පාද සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම් අරමුණක් නිසා සිතෙහි හටගන්නා අකැමැත්ත, නුරුස්නා බව  නුපන් ව්‍යාපාදය උපදවයි. උපන් ව්‍යාපාදය වැඩි කරයි.  මහණෙනි,අකමැත්ත තරම් ව්‍යාපාදය වඩනා අනෙක් එකම කරුණකුදු මම නොමදකිමි. මහණෙනි, සිතෙහි නුරුස්නා බව ඇතිකරණ අරමුණ අනුවණින් වැරදිලෙස මෙනෙහිකරන්නා තුළ (කලින්) නූපන් ව්‍යාපාදය උපදී, උපන්නාවූ ව්‍යාපාදය විපුලභාවයට  පැමිණේ”

2. 3 ථීනමිද්ධුප්පාද සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ  කුශලධර්මයන්හි නොඇලීම, අලස බව, ඇඟමැලිකැඩීම, බත්මත, සිතෙහි හැකුළුණු බව යන මේ කරුණු නිසා නූපන් ථීනමිද්ධය (සිතෙහි අලස බව හා කයෙහි අලස බව) උපදී ද, උපන්නාවූ ථීනමිද්ධයෙහි බහුලභාවය විපුලභාවය ඇතිවන්නේ ද, මහණෙනි, ඒ සඳහා මුල්වුණ සිතේ ස්වභාවය අතෘප්තිය යැයි මම දකිමි..”

2. 4 උද්ධච්චකුක්කුච්චුප්පාද සූත්‍රය

“මහණෙනි, සිත්හි නොසංසිඳුනු බව නිසා නූපන් උද්ධච්චකුක්කුච්චය උපදී  උපන් උද්ධච්චකුක්කුච්චය හෝ බහුලභාවයට හා විපුලභාවයට පැමිණේ, මහණෙනි, අසමාහිත (තැන්පත් නොවූ ) සිත තරම් සිතේ සැක මතු කරන  අනික් එකම කරුණකුදු මම නොමදකිමි. නොසන්සුන් සිත් ඇත්තා තුළ නූපන් උද්ධච්චකුක්කුච්චයත් උපදී, උපන් උද්ධච්චකුක්කුච්චයත් බහුලභාවයට හා විපුලභාවයට පැමිණේ.”

2. 5 විචිකිච්ඡුප්පාද සූත්‍රය.

“මහණෙනි, අයෝනිසෝමනසිකාරය (නුනුවණින් මෙනෙහි කිරීම නිසා නූපන් විචිකිච්ඡාව (සැකය)  උපදී , උපන් විචිකිච්ඡාව හෝ බහුලභාවයට හා විපුලභාවයට පැමිණේ.  මහණෙනි, නැවත නැවත සසරෙහි ඉපදීම ඇතිකරවන්නේය. නැවත නැවත ඉපදවීම පිණිස සංස්කාර රැස්කරවන්නේය. එබඳුවූ අනික් එකම කරුණකුදු මම නොමදකිමි. නුවණින් මෙනෙහි කිරීම ඇත්තා තුළ නූපන් විචිකිච්ඡාවත් උපදී, උපන් විචිකිච්ඡාවත් බහුලභාවයට හා විපුලභාවයට පැමිණේ.”

2. 6 කාමච්ඡන්දප්පහාන සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ අසුභනිමිත්තක් (රාගය තුනී කරණ අරමුණක්) නිසා නූපන් කාමච්ඡන්දය (පඤ්චකාමයන් කෙරෙහි ආසාව) හෝ නූපදී ද, උපන් කාමච්ඡන්දය හෝ විනාසයට යේද, මහණෙනි, එබඳුවූ අනික් එකම කරුණකුදු මම නොමදකිමි අසුභ නිමිත්ත නුවණින් මෙනෙහිකරන්නා තුළ (පෙර) නූපන් කාමච්ඡන්දයත් නූපදන්නේය, උපන් කාමච්ඡන්දයත් විනාසයට යන්නේය.”

2. 7 ව්‍යාපාදප්පහාන සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ මෛත්‍රීසහගතව මිදුනු සිත නිසා නූපන් ක්‍රොධය හෝ නූපදීද, උපන්නාවූ ක්‍රෝධය හෝ විනාසයට යේද, මහණෙනි, එබඳුවූ අනික් එකම කරුණකුදු මම නොමදකිමි. මෛත්‍රීසහගතව මිදුනු සිත නුවණින් මෙනෙහි කරන්නා තුළ නූපන් ක්‍රෝධයත් නූපදන්නේය, උපන් ක්‍රෝධයත් විනාසයට යන්නේය”

2. 8 ථීනමිද්ධප්පහාන සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ ප්‍රථමාරම්භ වීර්‍ය්‍යය, කුසීතභාවයෙන් තොරවූ ඊට වඩා බලවත් වීර්‍ය්‍යය, මතු මත්තෙහි සම්පතට පමුණුවමින් උපදනා ඊටත් වඩා බලවත්වූ වීර්‍ය්‍යය නිසා නූපන් ථීනමිද්ධය හෝ නූපදීද, උපන් ථීනමිද්ධය හෝ විනාසයට යේද මහණෙනි, එබඳුවූ අනික් එකම කරුණකුදු මම නොමදකිමි. මහණෙනි, පරිපූර්ණ වූද අල්වාගන්නාලද්දාවූද වීර්‍ය්‍යය ඇත්තා තුළ නූපන් ථීනමිද්ධයත් නූපදී, උපන් ථීනමිද්ධයත් විනාසයට යයි.”

2. 9 උද්ධච්චකුක්කුච්චප්පහාන සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ සිතෙහි සංසිඳවීම නිසා නූපන් උද්ධච්චකුක්කුච්චය හෝ නූපදීද, උපන් උද්ධච්චකුක්කුච්චය හෝ විනාසයටයේද, මහණෙනි, එබඳුවූ අනික් එකම කරුණ කුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සන්හුන් සිත් ඇත්තා තුළ නූපන් උද්ධච්චකුක්කුච්චයත් නූපදී, උපන් උද්ධච්චකුක්කුච්චයත් විනාසයට යයි.”

2.10 විචිකිච්ඡප්පහාන සූත්‍රය.

“මහණෙනි, යම්සේ (යෝනිසෝමනසිකාරය) නුවණින් මෙනෙහිකිරීම නිසා නූපන් සැකය හෝ නූපදීද, උපන් සැකය හෝ විනාසයටයේද, මහණෙනි, එබඳුවූ අනික් එකම කාරණයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, නුවණින් මෙනෙහි කිරීම ඇත්තා තුළ නූපන් සැකයත් නූපදී, උපන් සැකයත් විනාසයට යයි”

දෙවෙනි වර්ගය නිමි

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )