ඒකක නිපාතය – පළමුවන වග්ගය

Obsession of the Mind1

රූප වග්ගය

1.1 ඉත්ථි රූප පරියාදන සුත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහි වූ අනාත පිණ්ඩික සිටු විසින් කරවන ලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වසන සේක. එකල්හි වරෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ “මහණෙනි” කියා භික්ෂුන් ඇමතු සේක. ස්වාමින් වහන්ස යයි භික්ෂුන් පිළිවදන් දුන් සේක.. ඉදින්  භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක.
“මහණෙනි, ස්ත්‍රී රුපය තරම් පුරුෂයෙකුගේ සිත මැඩ ගෙන යටත් කරගෙන සිටින්නාවූ කිසිදු රුපයක් මම නොදකිමි. මහණෙනි ස්ත්‍රී රුපය පුරුෂයාගේ සිත සම්පුර්ණයෙන්ම අල්ලාගෙන සිටී.

1.2  ඉත්ථි සද්ද පරියාදන සුත්‍රය
“මහණෙනි, ස්ත්‍රීයකාගේ හඬ  තරම් පුරුෂයෙකුගේ සිත මැඩ ගෙන යටත් කරගෙන සිටින්නාවූ කිසිදු ශබ්දයක්  මම නොදකිමි. මහණෙනි ස්ත්‍රීගේ හඬ  පුරුෂයාගේ සිත සම්පුර්ණයෙන්ම අල්ලාගෙන සිටී.

1.3  ඉත්ථි ගන්ධ [2]පරියාදන සුත්‍රය

“මහණෙනි, ස්ත්‍රීයගේ ගන්ධය  තරම් පුරුෂයෙකුගේ සිත මැඩ ගෙන යටත් කරගෙන සිටින්නාවූ කිසිදු ගන්ධයක්  මම නොදකිමි. මහණෙනි ස්ත්‍රී ගන්ධය  පුරුෂයාගේ සිත සම්පුර්ණයෙන්ම අල්ලාගෙන සිටී.

1.4  ඉත්ථි රස[3] පරියාදන සුත්‍රය

“මහණෙනි, ස්ත්‍රීගේ රසය  තරම් පුරුෂයෙකුගේ සිත මැඩ ගෙන යටත් කරගෙන සිටින්නාවූ කිසිදු රසයක්  මම නොදකිමි. මහණෙනි ස්ත්‍රී රසය  පුරුෂයාගේ සිත සම්පුර්ණයෙන්ම අල්ලාගෙන සිටී.

1.5 ඉත්ථි පොට්ඨබ්බ සුත්‍රය [4]

“මහණෙනි, ස්ත්‍රීගේ ස්පර්ශය  තරම් පුරුෂයෙකුගේ සිත මැඩ ගෙන යටත් කරගෙන සිටින්නාවූ කිසිදු ස්පර්ශයක්  මම නොදකිමි. මහණෙනි ස්ත්‍රීයගේ  ස්පර්ශය  පුරුෂයාගේ සිත සම්පුර්ණයෙන්ම අල්ලාගෙන සිටී.

1.6 පුරිස රූප පරියාදන සුත්‍රය [5]

“මහණෙනි,  පුරුෂයෙකුගේ රුපය තරම් පුරුෂයෙකුගේ සිත මැඩ ගෙන යටත් කරගෙන සිටින්නාවූ කිසිදු රුපයක් මම නොදකිමි. මහණෙනි ස්ත්‍රී රුපය පුරුෂයාගේ සිත සම්පුර්ණයෙන්ම අල්ලාගෙන සිටී.

1.7 පුරිස සද්ද පරියාදන සුත්‍රය

“මහණෙනි, පුරුෂයෙකුගේ හඬ  තරම් ස්ත්‍රීයකගේ  සිත මැඩ ගෙන යටත් කරගෙන සිටින්නාවූ කිසිදු ශබ්දයක්  මම නොදකිමි. මහණෙනි පුරුෂයෙකුගේ  හඬ  ස්ත්‍රීය ගේ සිත සම්පුර්ණයෙන්ම අල්ලාගෙන සිටී.

 1.8 පුරිස ගන්ධ පරියාදන සුත්‍රය

“මහණෙනි, පුරුෂයෙකුගේ ගන්ධය  තරම් ස්ත්‍රීයගේ සිත මැඩ ගෙන යටත් කරගෙන සිටින්නාවූ කිසිදු ගන්ධයක්  මම නොදකිමි. මහණෙනි පුරුෂයෙකුගේ න්ධය  ස්ත්‍රීයගේ සිත සම්පුර්ණයෙන්ම අල්ලාගෙන සිටී.

1.9  පුරිස රස පරියාදන සුත්‍රය

“මහණෙනි, පුරුෂයෙකුගේ  රසය  තරම් ස්ත්‍රියකගේ  සිත මැඩ ගෙන යටත් කරගෙන සිටින්නාවූ කිසිදු රසයක්  මම නොදකිමි. මහණෙනි පුරුෂයෙකුගේ  රසය  ස්ත්‍රියගේ  සිත සම්පුර්ණයෙන්ම අල්ලාගෙන සිටී.

1.10 පුරිස පොට්ඨබ්බ සුත්‍රය

“මහණෙනි, පුරුෂයෙකුගේ  ස්පර්ශය  තරම් ස්ත්‍රීයක ගේ සිත මැඩ ගෙන යටත් කරගෙන සිටින්නාවූ කිසිදු ස්පර්ශයක්  මම නොදකිමි. මහණෙනි පුරුෂයෙකුගේ ස්පර්ශය  ස්ත්‍රීයගේ සිත සම්පුර්ණයෙන්ම අල්ලාගෙන සිටී.

(පළමුවන වර්ගය නිමි)

[1] Here and elsewhere Bhikku Bodhi renders the Pali idiom cittam pariyadaya titthati simply as ‘”[it] obsesses the mind.” Literally, it would be rendered “having overcome the mind, [it] remains [there].”

[2]  “The bodily odour of a woman is foul (duggandha), but what is intended here is the odour that comes from her body due to perfumes, ointments, etc.

[3]  “The taste of a woman is the taste of her lips/saliva, etc., and the taste of the porridge and rice, etc., she gives to her husband. Many beings meet disaster after receiving sweets from a woman.”

[4] “Because of the different inclinations and underlying tendencies of beings, the Buddha mentions each of the [five sense objects] such as forms, saying: I do not see anything like this/ When a man esteems form, the form of a woman obsesses and impedes him—binds, captivates, delude s, and confuses him; but not so the other sense objects such as sounds. So too, sound, but not form captivates one who esteems sound, etc. For some people, only one sense object obsesses the mind; for others, two objects— or three, four, or five objects—obsess them. Thus these five suttas are expounded because of the five kinds of esteem [for different sense objects].

[5] “It is not only men who esteem the five sense objects but women too: Therefore the next five suttas are formulated with women as the subject.”

ආපසු පටුනට 
BACK TO INDEX
BK2INDX

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )